Na Straży

Echa z konwencji – Kraków Generalna [2015]

Kraków – konwencja generalna – 4-5 lipca 2015 r.

W dniach 4-5 lipca 2015 roku odbyła się XXIX Konwencja Generalna. Miejscem spotkania uczestników tegorocznej konwencji były ponownie sale Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie. Konwencja rozpoczęła się o godz. 9.00 od zaśpiewania wspólnie pieśni oraz od modlitwy o błogosławieństwo Ojca Niebieskiego. Odczytany został również tekst „Manny”. Zebranych braci i sióstr z całego kraju oraz zagranicy przywitał przewodniczący pierwszego dnia konwencji br. Jan Knop.

We wstępie brat wspomniał na słowa apostoła Pawła: nic nie czyniąc spornie”, zachęcając do działania zgodnie z radą apostolską, apelował również o zastanowienie się, co możemy zrobić, aby zbudować dobrą atmosferę konwencji.

Do usługi pierwszym wykładem poproszony został brat Henryk Szarkowicz. Podzielił się on rozważaniami odnośnie słów apostoła Pawła: „Albowiem to jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze”(1 Tes. 4:3), które stanowiły werset przewodni dwudniowej społeczności. Brat zwrócił uwagę, że Bóg rządzi się swoją wolą. Rozpoznanie, jaka jest wola Boża, jest trudne, ale możliwe. Mówca przytoczył wiele wersetów potwierdzających, że Bóg daje możliwość poznania swojego planu wobec ludzkości. W Wieku Ewangelii wolą Pana jest, aby spośród ludzi wybrana została grupa wiernych – Kościół. Dlatego apostoł Paweł zaleca, abyśmy starali się czynić Jego wolę pomimo naszych niedoskonałości. Brat wskazywał, żebyśmy uświęcali swoje życie, oczyszczając samych siebie (2 Kor. 7:1). Słowa apostoła Piotra są zachętą dla nas, aby prowadzić życie świętobliwe (1 Piotra 1:15). Także powinniśmy wstrzymywać się od wszeteczeństwa, o którym jest napisane w drugiej części wersetu – także tego duchowego.

Drugim rozważaniem na temat „Historia patriarchy Abrahama” podzielił się brat Jan Siwek z Francji. Brat przypomniał w skrócie historię wezwania Abrama i jego wędrówkę do ziemi Kanaan, czas mieszkania w Egipcie, powrót do Betel, przebywanie w Berszebie, gdzie osiedlił się na dłużej (1 Mojż. 21:33-34). Życie chrześcijanina podobne jest do wędrówki Abrahama szukającego nowej ojczyzny. Będąc w Bereszbie, Abraham zasadził drzewa (tamaryszek), korzystał z ich cienia, mając przy sobie żonę, obiecanego własnego syna, a więc korzystał z błogosławieństw. Dla nas oznaczać to może, że znamy Pismo, plan Boży, otrzymujemy wiele błogosławieństw (praca, emerytura, rodzina). Ale Pan Bóg wystawił Abrahama na próbę wiary, nakazując udanie się do krainy Moria, aby złożyć ofiarę z syna Izaaka. Abraham usłuchał głosu Pana i opuścił Berszebę. Tak samo i my powinniśmy wszystko zostawić w drodze do Pana, słuchać Jego głosu i być wiernymi obietnicom Bożym.

Kolejnym wykładem, którego bohaterką była Maria Magdalena, usłużył brat Mirosław Suchanek. Brat nakreślił postać Marii Magdaleny na podstawie zapisów Ewangelii, przytaczając wiele fragmentów wzmiankujących tę niewiastę(Łuk. 8:2; Mar. 16:1). Przypomniał, jaka serdeczna relacja była między Jezusem a Marią Magdaleną, gdy Pan zwraca się do niej po imieniu po swoim zmartwychwstaniu. Zapewne i my chcielibyśmy, aby nasz Zbawiciel znał nas i wołał po imieniu. Brat wspomniał w swoim rozważaniu o ważnej nauce, jaką jest zmartwychwstanie, które zapoczątkował Jezus Chrystus, o nadziei dla ludzkości oczekującej wieści o zmartwychwstaniu zgodnie z zapisem 1 Listu do Koryntian rozdział 15. Przypomniało obecnej naturze duchowej Chrystusa oraz to, że nasz Pan po zmartwychwstaniu nie wstydzi się nas nazywać braćmi (Hebr 2:11-12).

Następnym punktem w programie konwencji było odczytanie przez brata Krzysztofa Nawrockiego fragmentu protokołu ze Zjazdu Braci Starszych, Diakonów i Przedstawicieli Zborów dotyczącego nominowanych braci do pracy w Zrzeszeniu.

Ostatni temat w pierwszym dniu Konwencji Generalnej przedstawił brat Ryszard Knop, który zatytułował swoje rozważania „Czuwanie”, odnosząc je do tekstu Mar. 13:37. Brat w swoim wykładzie nawiązał do słów Jezusa zapisanych w Mat. 24:42-44 i mówiących o czuwaniu w związku z przyjściem Pana. Mówca podkreślał, że w czasie drugiej obecności Jezusa Chrystusa na świecie szczególnie potrzebna jest wiara, aby zwracać uwagę na znaki obecności Pańskiej, gdyż On jest niewidoczny dla ludzkiego wzroku. Czuwać, o co apelował nasz Pan, znaczy też posiadać odpowiedni stan serca. Mamy być czujni i nie spać, gdyż inaczej nieprzyjaciel zasieje w naszych sercach zwątpienie względem obecności Pańskiej. Brat przypomniał, że mamy czuwać, obserwując znaki na świecie oraz sprawy między wierzącymi (1 Tym. 4:1; 2 Tym. 3:1). Ważne dla nas są także słowa-znaki naszego Pana o oziębnięciu miłości i rozmnożeniu nieprawości. Brat przypomniał także słuchającym fazy drugiej obecności Pańskiej, definiując określenia parouzja, epifania, apokalipsa. Przytoczył też treść przypowieści o pszenicy i kąkolu, przypowieści o mądrych i niemądrych pannach. Zwrócił ponadto uwagę na zapis słów Jezusa (Mat. 12:36) mówiącego o sługach oczekujących swego Pana i korzystających z powtórnej obecności Jezusa na ziemi. Poznać możemy obecność Pańską po stanie naszego serca, wypełnianiu się Słowa Bożego oraz zewnętrznych znakach, wydarzeniach, jakie mają miejsce na świecie. Gdy będziemy czuwającymi, to spełnią się słowa: „Błogosławieni oni słudzy, których gdy przyjdzie pan czujących znajdzie” (Mat. 12:37).

Ostatnim punktem Konwencji Generalnej pierwszego dnia było nabożeństwo pieśni. Tę część wspólnego śpiewania pieśni na chwałę Stwórcy prowadził brat Krzysztof Wącior. Podkreślone zostało, aby zwracać uwagę na treść pieśni i starać się zrozumieć ich przekaz, gdyż w nich zawarte są także nauki Pisma Świętego.

Pierwszy dzień konwencji został zakończony pieśnią i modlitwą oraz apelem, aby resztę dnia wykorzystać na spotkania w społeczności braterskiej i rodzinnej.

Drugi dzień Konwencji Generalnej rozpoczął się o godzinie 9.00 zaśpiewaniem pieśni, modlitwą o Boże błogosławieństwo oraz odczytaniem tekstu „Manny”. Przewodniczący w tym dniu brat Franciszek Olejarz do pierwszego wykładu powołał brata Andrzeja Łajbidę z Ukrainy. Brat nazwał swój temat „Babilon” i oparł rozważania na fragmencie Księgi Jeremiasza, rozdziały 51 i 52. Brat przypomniał historię powstania państwa babilońskiego od czasów Abrahama aż do jego upadku w 7 wieku n.e. Przypomniał proroctwa zapowiadające upadek Babilonu, wyjście narodu izraelskiego z niewoli babilońskiej. Wyjście przedstawia wyjście ludu Bożego z symbolicznego Babilonu (chrześcijaństwa) podczas drugiej obecności Jezusa na świecie.

Nawiązując do Księgi Jeremiasza, brat zwrócił uwagę, że opisane plagi Babilonu to wszeteczeństwo, łakomstwo, bałwochwalstwo, wyniosłość. Brat apelował, abyśmy nie udawali się do Babilonu w nadziei, że tam znajdziemy coś wartościowego dla nas. Natomiast wyjście z Babilonu oznacza zmianę życia, opuszczenie tradycji, błędnych nauk. W naszych zborach nie możemy działać, pracować na wzór symbolicznego Babilonu. Brat apelował, żebyśmy się wzmacniali i wytrwale stali po stronie Pana.

Drugim wykładem usłużył brat Jan Knop, który nazwał swój temat „Społeczność”. Było to rozważanie wskazujące na ważność społeczności braterskiej, jej wartości w podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru braci do pracy Pańskiej. Brat podkreślił, że modlitwa za innych, którzy pracują na niwie Pańskiej oraz wybór dobrych, czyli odpowiednich, starszych oraz podejmowane uchwały pomagają do uzyskania błogosławieństwa Bożego. Brat apelował, aby ulepszać działalność społeczności. Głosując na nominowanych braci, pokazujemy jedność w Ciele Chrystusowym. Brat podał przykład rodziny jako miejsca, gdzie powinny panować pewne zasady oraz jedność. Różne poglądy nie służą jedności. Wzorce do naśladowania jedności należy brać z Biblii. Społeczność powinna mieć wspólne cele – uwielbienie Ojca Niebieskiego, poświęcenie Bogu, przemiana naszych charakterów. Brat wskazywał na społeczność rodziny Bożej na przykładzie słów apostoła Pawła z 1 Kor. 12:12 opisujących wartość członków ciała ludzkiego. Wszyscy są sobie potrzebni w Ciele Chrystusowym. Nauki Słowa Bożego jednoczą nas. Pojawiające się próby i doświadczenia potrzebne są do potrząśnięcia nami. Brat wskazał na obraz zabrania Eliasza, co wskazuje, że ostatni członkowie Kościoła zejdą z tego świata w doświadczeniu. Na koniec rozważań brat wyraził życzenie, żebyśmy nie utracili dobra społeczności.

Kolejną częścią drugiego dnia konwencji były wybory braci do pracy Pańskiej oraz do funkcji statutowych w naszym Zrzeszeniu. Poniżej wymieniamy nazwiska tych braci oraz życzymy im, aby ta praca przynosiła jak najlepsze owoce dla całej naszej społeczności i przysporzyła chwały Najwyższemu Bogu:

I. Kaznodzieje objazdowi Zrzeszenia

 1. br. Tadeusz Wójciak
 2. br. Jan Knop
 3. br. Franciszek Olejarz
 4. br. Waldemar Szymański
 5. br. Piotr Krajcer
 6. br. Walenty Bywalec
 7. br. Marek Sikora
 8. br. Henryk Szarkowicz
 9. br. Ryszard Knop
 10. br. Leszek Krawczyk

II. Zarząd Zrzeszenia

Przewodniczący Zarządu Zrzeszenia:

 1. br. Waldemar Szymański

I z-ca przewodniczącego Zarządu Zrzeszenia:

 1. br. Jan Knop

II z-ca przewodniczącego Zarządu Zrzeszenia:

 1. br. Henryk Szarkowicz

Członkowie Zarządu Zrzeszenia:

 1. br. Franciszek Olejarz,
 2. br. Ryszard Knop

Podano informację odnośnie funkcji: Sekretarza, Skarbnika/Księgarza (połączone funkcje) oraz Księgowej Zrzeszenia. Zgodnie z podjętymi uchwałami oraz zapisem Statutu, Zarząd Zrzeszenia ww. funkcje powierza odpowiednim osobom i w związku z tym nie jest tu wymagany wybór Generalnej Konwencji. W bieżącej kadencji funkcje te pełnić będą braterstwo:

 • br. Krzysztof Nawrocki – Sekretarz Zrzeszenia
 • br. Łukasz Kolak – Skarbnik/Księgarz (połączone funkcje)
 • s. Agnieszka Małkowska – Księgowa Zrzeszenia

III. Komisja Rewizyjna Zrzeszenia

 1. br. Marek Sikora (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
 2. br. Tomasz Szarkowicz
 3. br. Dariusz Hojnca

IV. Komitet Wydawniczy

 1. br. Piotr Krajcer (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
 2. br. Piotr Mrzygłód
 3. br. Krzysztof Nawrocki
 4. br. Jan Knop
 5. br. Tomasz Tudryn
 6. br. Adam Olszewski
 7. br. Łukasz Florczak
 8. br. Przemysław Pietrzyk
 9. br. Waldemar Szymański
 10. br. Jarosław Olejarz
 11. br. Krzysztof Lipka
 12. br. Mariusz Matysek

V. Komitet ds. Młodzieży

 1. br. Daniel Szarkowicz (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
 2. br. Marek Litkowicz
 3. br. Krzysztof Milan
 4. br. Dariusz Hojnca
 5. br. Tomasz Tudryn
 6. br. Szymon Masiak

VI. Komitet ds. Ewangelizacji

 1. br. Walenty Bywalec (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
 2. br. Piotr Mrzygłód
 3. br. Łukasz Kolak
 4. br. Łukasz Florczak
 5. br. Krzysztof Szczap
 6. br. Jakub Wącior

VII. Komitet Pomocy Społecznej

 1. br. Leszek Szarkowicz (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
 2. br. Lucjan Pulikowski
 3. br. Stanisław Sławiński
 4. br. Henryk Głąb
 5. br. Ryszard Samuła

VIII. Koordynacja usługi duchowej w Zborach

 1. br. Franciszek Olejarz

Wszystkie kandydatury braci nominowanych w czasie Zjazdu Braci Starszych, Diakonów i Przedstawicieli Zborów w dniu 16 maja 2015 roku uzyskały akceptację Generalnej Konwencji.

Konwencja Generalna poprzez głosowanie zaakceptowała również dwuletni okres trwania kadencji, to znaczy do m-ca lipca 2017 roku.

Ostatnim rozważaniem ze Słowa Bożego, kończącym dwudniową konwencję, usłużył brat Marek Sikora. Tematem rozważań były słowa z Listu Judy 3: „Bojowanie o wiarę raz świętym podaną”.

Podkreślona została ważność słów tego krótkiego, ale bogatego w treści listu. Brat przedstawił w swoim wykładzie, co rozumiemy pod pojęciem wiary, o którą należy bojować zgodnie ze słowami Listu Judy. To nauki wynikające ze Słowa Bożego, które można określić biblijnym wyrażeniem „tak mówi Pan”. Nauki te (doktryny) to okup, powołanie, poświęcenie, ofiara za grzech itp., które zostały w skrócie przypomniane. Brat skupił się także na rozważaniu, jak mamy bojować, w jaki sposób oraz przeciw komu. Nasi najwięksi nieprzyjaciele w poświęconym życiu to ciało, świat i Szatan. Zgodnie ze słowami apostoła Pawła mamy ubrać się w zbroję Bożą (Efezj. 6) do walki z nieprzyjaciółmi, aby skutecznie dawać im odpór. Mamy walczyć o prawdę Słowa, ale nie o swoje „ja”. Jesteśmy żołnierzami Chrystusa i powinniśmy nasłuchiwać głosu Pana i tego, co do nas mówi. Bojowanie o wiarę mamy prowadzić stanowczo, ale też w przyzwoity sposób, nie stosując metod innych niż podane w Piśmie Świętym.

Konwencja Generalna, tak jak każda społeczność braterska, to okazja do zgłębienia nauk Słowa Bożego, impuls do zmiany swego charakteru, ale także czas spędzany na wspólnym przebywaniu ze sobą, na rozmowach, wymianie myśli. Oby wszystkie usłyszane i przypomniane nauki oraz myśli zostały w naszych umysłach i obyśmy umieli je w czyn wprowadzić.

Konwencja została zakończona pieśnią, wspólną modlitwą oraz zaśpiewaniem Psalmu 133.