Na Straży
nr 1999/4

SPRAWOZDANIE Z GENERALNEJ KONWENCJI

KRAKÓW, 17-18 LIPCA 1999R

XXI Generalna Konwencja odbyła się w dniach 17 i 18 lipca 1999 roku w hali Klubu Sportowego „Wisła” w Krakowie.

Pierwszy dzień konwencji : sobota 17 lipca

Konwencja rozpoczęła się o godz. 9.00 zaśpiewaniem pieśni nr 1 oraz prośbą w modlitwie o Pańskie błogosławieństwo. Zebranych Braci i Siostry przybyłych z całego kraju, a także z różnych krajów świata oraz przyjaciół z Izraela, przywitał przewodniczący pierwszego dnia – br. Zdzisław Kołacz, słowami Psalmu 145:9–12.

Po odczytaniu tekstu „Manny” i przekazaniu komunikatów organizacyjnych, pierwszym wykładem „Boscy Ambasadorzy” z 2 Kor. 5:20 – usłużył br. Edward Pietrzyk. Być ambasadorem, to być gościem, cudzoziemcem, a także reprezentantem swego kraju, rządu, obywateli. Taka jest rola naśladowców Chrystusa w ciągu całego wieku Ewangelii, gdyż „…na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy…” . Czy na co dzień godnie spełniamy to zadanie reprezentując Pana Boga, Pana Jezusa i współbraci?

Drugim wykładem usłużył br. Jerome Gruhn z Francji. Rozważania swoje „Zwycięstwo przez śmierć”, Brat oparł na słowach Apostoła Św. Pawła z 1 Korynt. rozdział 15. Na przykładzie Pana, Jego nauki i nauki apostołów, Brat przedstawił ważność nauki zmartwychwstania, rodzaje i warunki ich dostąpienia.

Po przerwie, przekazaniu pozdrowień jakie napłynęły z różnych stron kraju oraz z zagranicy, rozważaniami na temat „Boża ekonomia” podzielił się br. Stanisław Sławiński. Brat wykazał, że zasady ludzkiej ekonomii, związek przyczynowo – skutkowy ma swoje odbicie w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi, dorosłymi a młodzieżą oraz w społecznościach zborowych.

Po przerwie obiadowej odczytany został protokół z zebrania Braci Starszych, Diakonów i Przedstawicieli Zborów jakie odbyło się dnia 03 czerwca b. r.

Po zaśpiewaniu pieśni 226, ostatnim wykładem pierwszego dnia konwencji usłużył br. Jan Knop. Temat : „Sądy Boże” był oparty na wersecie z Psalmu 119:137, w którym Brat wyjaśnił znaczenie biblijnych określeń sądu: krino, krisis i krima, ze szczególnym uwzględnieniem „sądu Domu Bożego” w obecnym wieku.

Zgromadzonych pożegnał Brat przewodniczący słowami z 5 Ks. Mojżeszowej 33:3, a po zaśpiewaniu pieśni 166 i modlitwie, pierwszy dzień konwencji zakończono o godz. 16.45.

Drugi dzień konwencji : niedziela 18 lipca.

Drugi dzień bratniej społeczności rozpoczął o godz. 9.00 Brat Józef Sygnowski słowami Psalmu 106. Po zaśpiewaniu pieśni 360, modlitwie i odczytaniu wersetu „Manny”, pierwszym wykładem pt. „Patriarcha Jakub” usłużył gość z Ukrainy br. Andrzej Łajbida. Szczegóły z niektórych okresów życia tego męża, Brat przeniósł na życie chrześcijanina.

Druga część braterskiej społeczności poświęcona była wyborom braci do usługi międzyzborowej, pełnienia statutowych funkcji w naszym Zrzeszeniu, oraz do pracy w poszczególnych komitetach.

Tą część zebrania prowadził br. Michał Kopak. Obserwatorami głosowania byli Bracia : br. Roman Kopak, br. Henryk Głąb, br. Sławomir Skoczylas, br. Leszek Szarkowicz i br. Andrzej Ozimek.

Bracia wybrani do usługi międzyzborowej :

 1.  br. Daniel Krawczyk
 2. br. Zdzisław Kołacz
 3. br. Henryk Kamiński
 4. br. Roman Rorata
 5. br. Józef Sygnowski
 6. br. Paweł Suchanek
 7. br. Aleksander Lipka
 8. br. Stanisław Sroka
 9. br. Andrzej Dąbek
 10.  br. Jan Litkowicz
 11. br. Eugeniusz Szarkowicz
 12.  br. Jan Knop
 13. br. Piotr Krajcer
 14.  br. Adam Kubic
 15.  br. Franciszek Olejarz
 16.  br. Waldemar Szymański
 17. br. Henryk Plewniok
 18. br. Józef Garbacz
 19.  br. Grzegorz Kwaśnik
 20. br. Walenty Bywalec

Do pełnienia poszczególnych funkcji w Zrzeszeniu wybrani zostali :

 1. 1. Przewodniczący – br. Zdzisław Kołacz
 2. I -szy Z-ca Przewodniczącego – br. Józef Sygnowski
 3. II – gi Z-ca Przewodniczącego – br. Paweł Suchanek
 4. Sekretarz – br. Henryk Plewniok
 5. Zastępca Sekretarza / Księgarz – br. Krzysztof Nawrocki
 6. Skarbnik – br. Jan Paweł Dąbek

Prowadzenie spraw związanych z pomocą dla niezamożnych Braci i Sióstr powierzono : bratu Andrzejowi Dąbek i bratu Stanisławowi Kuc.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano następujących braci :

 1. 1. br. Edward Sadowy – Przewodniczący
 2. br. Edward Pietrzyk
 3. br. Erwin Hojnca

Do pracy w Kolegium Redakcyjnym wybrano braci :

 1. 1. br. Piotr Krajcer
 2. br. Roman Rorata
 3. br. Henryk Kamiński
 4. br. Aleksander Lipka
 5. br. Jan Kopak
 6. br. Mieczysław Jakubowski
 7. br. Stanisław Sroka
 8. br. Aleksander Zajda
 9. br. Krzysztof Nawrocki
 10. br. Waldemar Szymański
 11. br. Piotr Kubic

Przewodniczący Kolegium br. Piotr Krajcer
Zastępca przew. br. Krzysztof Nawrocki.

Na najbliższym posiedzeniu Kolegium Redakcyjne dokona między sobą podziału pracy łącznie z wyborem Braci kontrolujących. Upoważniono także kolegium, aby w razie potrzeby mogło dobrać do swego grona współpracowników.

Organizację pracy z młodzieżą powierzono Komitetowi w składzie :

 1. 1. br. Marek Dziewoński – Przewodniczący
 2. br. Edward Sadowy
 3. br. Adam Olszewski – Z–ca Przewodniczącego
 4. br. Lucjan Pulikowski
 5. br. Adam Organek
 6. br. Waldemar Szymański
 7. br. Piotr Knop
 8. br. Krzysztof Magiera
 9. br. Piotr Kubic
 10. br. Ryszard Armużyński
 11. br. Jan Kopak
 12. br. Franciszek Olejarz
 13. br. Leszek Krawczyk

W głosowaniu przyjęto dwuletni czas trwania kadencji wszystkich wybranych braci.

Na zakończenie tej części, brat przewodniczący podziękował wszystkim Braciom usługującym w jakiejkolwiek formie za dotychczasową pracę na niwie Pańskiej. Szczególnie tym, którzy mimo szczerych chęci i zapału nie mogą jej kontynuować ze względu na stan swego zdrowia cielesnego.

Po przerwie pieśń „Panu składam dziś przysięgę” poprzedziła wykład Brata Pawła Suchanka do chrztu. Tą bardzo ważną w życiu chrześcijanina przysięgę złożyło przed wieloma świadkami 4 braci i 14 sióstr. Pieśnią „W szczerym serca poświęceniu” zakończono tą część społeczności, a w przerwie obiadowej symbolem zanurzenia w wodzie usłużył br. Aleksander Lipka.

Wykładem pożegnalnym pt. „Pomocny obłok świadków” usłużył br. Franciszek Olejarz. Za podstawę rozważań posłużyły słowa Ap. Św. Pawła z Listu do Hebrajczyków 12:1,2.

Podsumowania Konwencji dokonał brat Józef Sygnowski, dziękując Ojcu Niebieskiemu i Panu naszemu za błogosławiony przywilej skorzystania z takiej błogiej przystani.

Podziękowanie wyraził także wszystkim braciom i siostrom, którzy swoją usługą duchową bądź cielesną w jakikolwiek sposób wnieśli swój wkład do stworzenia atmosfery bratniej miłości, w której błogo czuliśmy się przez dwa dni i mogliśmy korzystać z obficie zastawionego stołu Pańskiego.

Pozdrowienia wypełniające większość wolnych chwil konwencji , były także miłym akcentem jej zakończenia. Życzeniem wszystkich uczestników było przekazanie miłych uczuć bratniej miłości tym, którzy łączyli się z nami myślami, chociaż cieleśnie byli oddaleni z przyczyn często od siebie niezależnych.

Wyrażono także pragnienie, aby doznanymi uczuciami podzielić się z pozostałymi Braćmi i Siostrami poprzez czasopismo „Na Straży”.

Na zakończenie brat przypomniał zalecenia Ap. Św. Pawła zapisane w 12 rozdziale Listu do Rzymian.

Pieśnią „Zostań z Bogiem …”, wspólną modlitwą, oraz hymnem z Psalmu 133 zakończono XXI–szą Konwencję Generalną.

R- ( r.)
„Straż” / str.