Na Straży
nr 1999/4

Echa z konwencji – Budziarze

Budziarze, 10 i 11 lipca 1999 r.

Pragniemy podzielić się z Czytelnikami „Na Straży” radością i błogosławieństwem, jakie otrzymaliśmy na dwudniowej konwencji w dniach 10 i 11 lipca 1999 r. Już po raz siódmy na to miejsce zjechali się goście z różnych stron naszego kraju, a także Ukrainy, Francji, Niemiec, w liczbie około 1200 osób, w tym dużo młodzieży.

Brat Henryk Głąb, starszy Zboru w Biłgoraju, powitał tak liczną społeczność słowami Pana: Pokój Wam! W słowie wstępnym nawiązał on do tekstu Psalmu 62:8: „W Bogu jest zbawienie moje”. Było to hasło przewodnie tej konwencji. Brat wspomniał, że przyjechaliśmy tu wzmocnić naszą wiarę, aby dostąpić zbawienia. Po krótkim zapoznaniu Braterstwa z programem konwencji przedstawił do akceptacji uczestników wniosek Zborów organizujących tę duchową społeczność. Przewodnictwo pierwszego dnia powierzono br. Z. Kołaczowi – drugiego dnia br. P. Suchankowi, odpowiedzialnym za śpiew został br. H. Szarkowicz.

Brat Zdzisław Kołacz rozpoczął tą wspaniałą społeczność. Pieśnią i modlitwą wielbiono Boga i Pana Jezusa. Po odczytaniu „Manny” i skomentowaniu jej br. przewodniczący nawiązał do odpowiedzialności, jaką ponoszą bracia mówcy. W pierwszym dniu wysłuchaliśmy pięciu wykładów ze Słowa Bożego – oprócz tematu podajemy również w punktach główne myśli przekazywane przez braci usługujących:

 1. Brat Jan Kopak – na temat „Wspomnijcie na dni pierwsze”:
  • Historia jest myślą życia.
  • Wspomnienie dziejów Pańskich.
  • Czyny rąk Bożych.
  • Zapytajcie o drogi Pańskie.
  • Mówcie o sprawach odwiecznych.
  • Historia ruchu Badaczy na tym terenie od 1920 r.
  •To, co słyszeliście od początku, niech Wam da Pan.
 2. Brat Lucjan Pulikowski – „Błogosławiony, kto doczeka…” – Dan. 12:12:
  • 2 Tym. 3:1 – czasy trudne.
  • 1 Tym 4:1
  • odstąpienie od wiary i walka o wiarę.
  • Praca Kościoła w owych czasach.
  • Odbudowanie przybytku Dawida – Dz. Ap. 15:16.
  • „Zawrę Przymierze Nowe” – Jer. 31:31
  • Dni dobre – w. 32
  • Dni złe – w. 33
  • Przyczyna niełaski Izraela.
  • Zerwanie Przymierza z Izraelem i 7 czasów karania.
  • Czy Nowe Przymierze zostało zawarte? – Nie.
  • Odpowiedni czas na zawarcie Przymierza.
  • Skompletowanie Kościoła.
  • Zupełność pogan, usłuchanie głosu Bożego, usługiwanie świętych itd.
 3. Br. Ryszard Armużyński – „Nasze budowanie” – Mat. 7:24:
  • Budowy dobre i złe.
  • Złe – ulanie cielca, własna interpretacja Słowa Bożego, świeckie systemy, inwestycja w zniechęcenie, wzorowanie się na postępowaniu innych, urażona ambicja to złe spoiwo, złe zasady.
  • Dobre – słuchanie darem Bożym, inwestycja w miłość i duchowe życie, wiara budowana na Okupie, budowa w Królewskie Kapłaństwo, dobre zasady, mądrość to dobre spoiwo budowlane.
  • Praca br. Russell’a to dobra praca – dowody.
 4. Br. Edward Pietrzyk – „Matka wszetecznic – Wielki Babilon” – Mat. 17:1–5
 • a) Historia odstępczej niewiasty.
  • Kol. 1:26 –27 – tajemnica zakryta od wieków. – 2 Tes. 2:3–10
  • tajemna moc nieprawości, człowiek grzechu. – Izaj. 4:1
  • siedem niewiast uchwyci się jednego męża.
  • „Wszetecznica” – odstępczy kościół, Obj. 2:8–11; Mat. 13:24–25.
 • b) Wspólnota chrześcijańska – to pierwotne chrześcijaństwo. • Izabela – Achab, 1 Król. 17:2,18.
  • Żelazo – glina, Dan. 2:33
  • Znaczenie Obj. 17:4–5
  • Kobieta pijana krwią świętych.
  • Córki – systemy protestanckie.
  • Prymat Babilonu
  • zamiłowanie do handlu, Obj. 18:1–3.
  • Handlarze Pańskim Słowem, 2 Kor. 2:17.
  • Znaczenie sł. „Babilon” – Brama Boża, zamieszanie, nieład, itd.
 • c) Odrzucenie, wyniesienie, upadek Babilonu. • Znaczenie Obj. 18:1–3. • Wyjście ludu Bożego z Babilonu.
  • Babilon nie od razu odpadł od łaski Bożej.
  • Międzyczas
  • Wyniesienie poprzedzi upadek Obj. 18:21.
  • Znaczenie naczyń.
  • Upadek.
  • Czynniki upadku.

5. Brat Daniel Krawczyk – „Chrzest”:

 • Znaczenie chrztu,
 • Chrzest Jezusa,
 • Rzeczywisty czy symboliczny chrzest?
 • Odpowiedzialność zawarcia przymierza ofiary.

Do chrztu przystąpiło 15 osób, 7 sióstr i 8 braci z różnych Zborów. Brat Daniel złożył im wszystkim życzenia w imieniu braterstwa, którzy byli świadkami ich Ofiary. Nabożeństwo nie było przerwane; w nastroju poświęcenia i milczeniu wszyscy udali się do pobliskiego stawu. Śpiewano pieśni. Chrztu udzielał br. Aleksander Lipka. To nabożeństwo trwało dwie godziny i zakończyło się modlitwą nad stawem.

Po spożyciu kolacji dalszą, wieczorną część programu od godziny 20.30 prowadził brat Franciszek Olejarz; w śpiewie przewodniczył br. Henryk Szarkowicz, pytania biblijne wstawiał br. Leszek Szarkowicz. O godzinie 23.00 społeczność tą zakończono. Wytrwała młodzież półgłosem śpiewała nabożne pieśni, ale o 24.00 zgaszono już światło, nastała cisza, według biblijnej zasady: „Sprawiedliwemu Pan Bóg daje sen”. Nie na długo jednak, bo już około 3.00 pojawili się braterstwo, którzy przygotowywali śniadanie.

Rozpoczął się drugi dzień konwencji. Przewodniczył br. Paweł Suchanek, a wykładami usłużyli następujący bracia:

 1. Brat Jerome Gruhn z Francji – „Prawo Zakonu”:
  • Cel Zakonu,
  • Wymagania Nowego Przymierza,
  • Różnica pomiędzy Przymierzem Zakonu, a Nowym Przymierzem,
  • Wierność w Zakonie 3 Mojż. 3:5,
  • Błogosławieństwa i przekleństwa Zakonu,
  • Mojżesz – przedstawiciel Boga,
  • Działalność i pośrednictwo Mojżesza,
  • Rozwiązanie i wypełnienie Zakonu,
  • Co Jezus przybił do krzyża?
  • Upadek Izraela dał nadzieję poganom,
  • Życie Kościoła wg Prawa Bożego,
 2. Brat Piotr Krajcer – „Wybór” – 1 Mojż. 29:3:
  • Trudny wybór Jakuba,
  • Wybór synów do błogosławieństwa,
  • Ruben jako pierworodny ma pierwszeństwo, ale traci Boże błogosławieństwo,
  • Symeon i Lewi naczynia nieprawości,
  • Juda wydaje wyrok, wcześniej idzie do nierządnicy,
  • Wybór Józefa,
  • Wybór Macieja,
  • Wybór Saula,
  • Ps. 78:76 – wzgarda pokolenia Józefa, Efraima,
  • Błogosławieństwo dla Judy – wstawił się za Beniaminem,
  • Juda daje życie za swego brata,
  • Jezus daje życie za Adama,
  • Oddawajmy życie za naszych braci i siostry, jeśli nie możemy od razu – czyńmy to „na raty” codziennie.
 3. Brat Jan Knop – „Różnorodność zasług ofiary Jezusa Chrystusa” – 1 Kor. 6:19:
  • Ofiara za grzech i jej znaczenie,
  • sposób porannego i wieczornego ofiarowania Baranka 4 Mojż. 28:4,
  • Baranek Wielkanocny 2 Mojż. 12:1–12,
  • Nadzieja picia kielicha,
  • Cierpienie w imię Chrystusa, – Cierpienia wynikające ze słabości ciała – nie są ofiarą,
  • Ofiara Chrystusa za wszystkie grzechy,
  • Grzechy świadome (rozmyślne), uczynione z premedytacją, nie są pokryte ofiarą Chrystusa – 4 Mojż. 25:6,
  • Różnica pomiędzy ofiarą za grzech składaną w Dniu Pojednania a ofiarami składanymi w innym czasie,
  • Różnica pomiędzy Okupem a Ofiarą za grzech,
  • Cierpienie Chrystusa w czasie 3,5 rocznej misji – czy było konieczne?
  • Przykrycie grzechu pierworodnego,
  • Przykrycie Ofiarą grzechów wynikających ze słabości ciała, czyny bezwiedne, np. zaparcie się Piotra,
  • Grzechy zaniedbania, przemilczenia, nierozważnej przysięgi, itd.,
  • Grzechy uczynione po poświęceniu,
  • Przykrycie grzechów ludzkości w Tysiącleciu, gdy zostanie wzbudzona – jaka ofiara to uczyni?
 4. Brat Lutz Rutman z Niemiec – „Bóg prowadzi wojnę z Amalekiem” – 2 Mojż. 17:8–16, wykład tłumaczył z jęz. niemieckiego br. Henryk Kawała:
  • Amalek wnuk Ezawa, • Znaczenie Amaleka; uderzenie go,
  • Chrystus i Kościół zniszczy pozafiguralnego Amaleka,
  • Dwa niebezpieczne wpływy – duch tego świata i duch szatana,
  • Konieczność modlitwy – jest ona źródłem siły.

Brat przewodniczący dokonał podsumowania otrzymanych błogosławieństw dziękując Panu Bogu za wspaniałą łaskę, Braciom za usługę i ofiarność. Był to przedsmak przyszłej wiecznej uczty z naszym Panem, w której wszyscy chcielibyśmy uczestniczyć. Ta w Budziarzach, choć była przyjemna, szybko dobiegła końca i z żalem trzeba było opuścić zabudowania siostry Babij i jej syna Piotra. Dziękujemy Wam serdecznie za Waszą ofiarę i gościnę, której nam udzieliliście. Przyjemna atmosfera braterskiej społeczności świadczyła o tym, że „W Bogu jest zbawienie nasze”. Wierzymy, że Jezus Chrystus, Wódz naszego zbawienia, pozostał z nami na dłużej, będzie nam przewodniczył i pomagał w codziennym życiu – Pokój Wam!

R- ( r.)
„Straż” / str.