Wędrówka
nr 2019/5
Liczba bestii

Liczba bestii

I że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć – Obj. 13:17-18.

Objawienie obejmuje trzy części Boskiego planu: Wiek Ewangelii (rozdziały 1-13), Żniwo (rozdziały 14-19) oraz Królestwo (rozdziały 20-22). Tajemnicza liczba 666 w odniesieniu do Bestii pojawia się w pierwszej z tych trzech części, która to odnosi się do Wieku Ewangelii.

„Bestia” w tym fragmencie odnosi się do papiestwa, Kościoła katolickiego, z ciałem złożonym z duchownych, rządzonym przez papieża. Jest to przedstawione w wersetach 1 oraz 2 rozdziału 13, gdzie widzimy opis zwierzęcia podobnego do pantery, z nogami niedźwiedzia, paszczą lwa oraz dziesięcioma rogami. Opisy te pochodzą z 7 rozdziału Księgi Daniela, gdzie cztery imperia świata – Babilon, Medo-Persja, Grecja oraz Rzym – są przedstawione odpowiednio jako lew, niedźwiedź, pantera oraz bestia z 10 rogami.

Nawet liczbę głów bestii w Objawieniu zaczerpnięto z 7 rozdziału Księgi Daniela. Lew, niedźwiedź oraz bestia z 10 rogami, każde zwierzę ma tu jedną głowę, natomiast pantera ma tych głów cztery. To daje nam w sumie siedem głów, co odpowiada liczbie głów bestii z 13 rozdziału Objawienia.

Opisy te wskazują nam, że Kościół katolicki, „bestia” z 13 rozdziału Objawienia, powstał z połączenia wspomnianych imperiów, które go poprzedzały. Imperium perskie przejęło imperium babilońskie, które z kolei zostało przejęte przez imperium greckie, a imperium rzymskie złączyło pozostałe w jeszcze większe imperium. Następną główną siłą, jaka miała powstać po imperium rzymskim, było papiestwo, które fałszywie rościło sobie prawo do rządzenia narodami jako przedstawiciel Chrystusa. Twierdziło, że polityczni władcy tej ziemi są poddani papieżowi oraz że papiestwo ma władzę nad wszystkimi chrześcijanami, którzy w związku z tym powinni ufać i być posłuszni papieżowi.

Oczywiście te roszczenia są fałszywe. W czasach Reformacji, począwszy od roku 1517, Marcin Luter, a następnie wszyscy, którzy wspierali to dzieło, utrzymywali, że każdy, kto staje przed Bogiem, robi to jedynie przez Jezusa Chrystusa, a nie przez jakieś zewnętrzne organizacje takie jak papiestwo. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie – Rzym. 1:17. Każdy wierzący stoi przed Bogiem, przykryty zasługą ofiary Jezusa i jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje chrześcijańskie postępowanie.

Liczba 666

Objawienie 13:18 zaczyna się przyciągającym uwagę wyrażeniem: Tu jest [potrzebna] mądrość. To przygotowuje czytelnika na to, że dalsza część będzie głęboka, znacząca i symboliczna. Następne wyrażenie potęguje to poczucie: Kto ma rozum, a zaraz przedstawione zostanie coś tajemniczego, lecz zarazem ważnego. I w tym miejscu podana zostaje tajemnicza liczba 666, „liczba bestii”. Jakie jest znaczenie tej dziwnej liczby?

Od razu rzuca się w oczy liczba „6” powtórzona trzy razy. Liczba siedem, tak często i szeroko używana w Piśmie Świętym, jest uważana za całkowitą, kompletną, czystą, czyli dobrą liczbę. Liczba sześć natomiast jest niekompletna i służy do przedstawiania rzeczy, które cechują się brakami, niedoskonałością, niepełnością, czyli są grzeszne. Można tu podać przykład ludzkości, która jest skazana na grzech na 6000 lat przed Tysiącleciem. Jezus wisiał na krzyżu przez 6 godzin, by odpokutować za grzech świata trwający 6000 lat. W Księdze Ezechiela 46:1 brama, która pozwoli ludzkości mieć przystęp do Boga, winna być przez sześć dni tygodnia zamknięta, co reprezentuje 6000 lat, podczas których rodzaj ludzki jest oddzielony od Boga. Potop za dni Noego przypadł na 600 rok jego życia, wyrażając Boży sąd przeciwko grzesznemu światu (1 Mojż. 7:6). Gdy Jezus wisiał na krzyżu, ciemność rozpostarła się nad ziemią od szóstej godziny (Mat. 27:45).

Liczba sześć oznacza coś złego, zanieczyszczonego, nieczystego, niedoskonałego coś grzesznego. Stąd opisując bestię liczbą 6 w 13 rozdziale Objawienia, zwłaszcza powtórzoną trzykrotnie w liczbie 666, treść opisu wskazuje nam, że bestia ukazuje coś pozbawionego świętości, niesprawiedliwego i bezbożnego. Przedstawienie tego jako czegoś, co wymaga „mądrości”, sugeruje, że system reprezentowany przez tę bestię jest zwodniczy, że nie jest on taki, jak twierdzi lub jaki wydaje się być z zewnątrz.

Wszystko to dotyczy papiestwa. Utrzymuje ono, że jest jedynym prawdziwym przedstawicielem Chrystusa na ziemi. W rzeczywistości jednak, przez większość swej historii był on prześladowcą prawdziwie wierzących chrześcijan. W kolejnym rozdziale Objawienia, 14:8-9, nazwa „Babilon” użyta jest najwyraźniej w odniesieniu do tej bestii, którą niektórzy będą czcić. Ten wielki Babilon zostaje zniszczony w Objawieniu 18:21-24, a w wersecie 24 mamy zapisane: i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi, podczas Wieku Ewangelii. Dzisiaj jednak nie widzimy papiestwa jako powodującego śmierć świętych Bożych, ponieważ jego moc zmniejszyła się w naszych czasach dzięki większej świadomości społeczeństwa. Lecz w ciemniejszych wiekach przeszłych moc papiestwa była znacznie większa. Była używania do prześladowania i pozbywania się tzw. innowierców, nieraz w dużej liczbie. W 2 tomie „Wykładów Pisma Świętego”, w wykładzie 9 pt. „CZŁOWIEK GRZECHU – ANTYCHRYST”, pod nagłówkiem „Dano jej też walczyć z świętymi i zwyciężać ich” – „i święte najwyższych miejsc zetrzeć”, w dalszej części tego zapisu, można przeczytać opis wielu śmiertelnych prześladowań.

Zaszyfrowana forma liczby 666

W Biblii Br. Parkinsona RVIC zawarta jest notatka odnośnie Objawienia 13:18, wyjaśniająca, że w niektórych greckich manuskryptach liczbę zapisywano jako trzy greckie litery: ChiXiSigma. Te trzy litery przedstawiają liczby 600, 60, 6, których suma daje liczbę 666. Jeśli jest to oryginalna forma tekstu, może być tu ukryty symboliczny kod. Litery ChiSigma (końcowa sigma, która wygląda jak nasza litera „s”) były czasami używane jako dwie litery skrótu dla Chrystusa (Christos: Cs = ChiSigma). Środkowa litera w 666, Xi, jest literą przypominającą kształtem węża. Tak więc, wstawiając węża (Szatana) w miejsce Chrystusa, daje to wynik liczbowy 666 oznaczający zepsucie chrześcijaństwa przez wpływ Szatana. A przynajmniej jest to interesująca możliwość interpretacji.

Inne możliwe znaczenie symboliczne można znaleźć, wyszukując w Internecie hasło „Vicarius Filii Dei”, w artykule Wikipedii na temat tego wyrażenia. Jest to łacińskie wyrażenie czasami używane w stosunku do papieża, oznaczające „Namiestnik (przedstawiciel) Syna Bożego”. Niektóre litery w łacińskim wyrażeniu mają znaczenie numeryczne. Poprzez wybranie tych liter (VICIV ILII DI) otrzymujemy wartości numeryczne 5, 1, 100, 1, 5, 1, 50, 1, 1, 500, 1 – które dają w sumie 666. Jest to interesujące spostrzeżenie. Niektóre źródła protestanckie twierdzą, że tytuł ten jest wypisany na niektórych papieskich nakryciach głowy, lecz Wikipedia wskazuje na brak dowodów w tej kwestii.

Te możliwości symbolicznej interpretacji są interesujące, choć niepewne. Nie można jednak pominąć powtórzonej liczby 6, reprezentującej coś niedobrego i grzesznego. Tak więc 666 jako liczba bestii symbolizuje upadły stan papiestwa, jak zostało to przedstawione w Objawieniu.