Wędrówka
nr 2019/5
Jeden

Jeden

Pismo Święte pełne jest symboli, które coś pokazują, przez co możemy zobaczyć głębie Bożych spraw. Czy z liczbami jest podobnie? Dwa kozły lub chleby, cztery wiatry albo przymioty charakteru, siedem ramion świecznika albo kościołów, dziesięcioro przykazań i tak dalej. Spróbujmy zastanowić się nad cyfrą „1” – jeden.

W Starym Testamencie jest ona tłumaczona ze słowa אֶחָד [’echâd], występującego w Konkordancji Stronga pod numerem 259. Natomiast w Nowym Testamencie najczęściej będziemy spotykać się ze słowami tłumaczonymi z wyrazu εἷς [heis] nr 1520.

Spróbujmy na podstawie historii zapisanych na stronach Świętej Księgi, wspólnie dojść, co może symbolizować ta cyfra. 

Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa – 1 Mojż. 11:11.

Człowiek, aby nauczyć się mówić, musi mieć kontakt z innym człowiekiem. Czy zatem w przypadku naszych prarodziców nie możemy powiedzieć, że dar porozumiewania się ze sobą, był umiejętnością otrzymaną przez człowieka od samego Stwórcy? Pamiętasz, co się wydarzyło, kiedy Pan Bóg pomieszał ludziom języki? Przestali się rozumieć, rozeszli się po całej ziemi – przestali tworzyć jedną rodzinę.

Popatrzmy na ten werset z perspektywy historii narodu polskiego i izraelskiego. W jednym mieliśmy do czynienia z rozbiorami, a w drugim z diasporą. Jednym z warunków zachowania jedności było zachowanie umiejętności porozumiewania się jednym językiem. 

Innym wersetem, który pomoże zrozumieć, co może oznaczać w symbolice biblijnej cyfra JEDEN, są słowa z początku Ksiąg Mojżeszowych. Są one cytowane nawet przez osoby niewierzące przy okazji ślubów: Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem – 1 Mojż. 2:24.

Dwie osoby, dotąd niezależne, stają się dla siebie wystarczające, wspierające się. Uzupełniają się, poprzez co stają się mocniejsze. Podobnie jak potrójny sznur z Kaznodziei Salomonowych. A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać; a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie – Kazn. 4:12. Ten werset sugeruje pewną jedność i siłę tak przygotowanego sznura. Może to być pomocne w odpowiedzi na rozważane przez nas pytanie.

Według mnie najbardziej znanym wersetem Starego Testamentu, w którym występuje cyfra jeden, a jednocześnie pomaga nam odkryć symboliczne znaczenie cyfry JEDEN, są słowa: Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest – 5 Mojż. 6:4. 

Wskazują one narodowi wybranemu, że jedynym, prawdziwym Bogiem jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Przypominając sobie cechy Stworzyciela nieba i ziemi, różnego rodzaju świadectwa wersetów biblijnych, może się pojawić pytanie, czy dziś wszyscy chrześcijanie wierzą w tego samego JEDYNEGO Boga? Myślę, że nie. Już sam cytowany werset stoi w opozycji do powszechnego w dzisiejszym chrześcijaństwie spojrzenia na istotę Boga. 

 

Również w Nowym Testamencie odnajdujemy wersety pomocne w naszym rozważaniu. 

Ja i Ojciec jedno jesteśmy – Jan 10:30.

Myślą tego tekstu jest harmonia pomiędzy Ojcem i Synem. Pan Jezus i Ojciec byli jednością w umyśle i celu, ponieważ Jezus nie chciał czynić nic z własnej woli; czynił tylko wolę Ojca. Byli w zupełnej jedności. Później Pan Jezus rozwija tę myśl w arcykapłańskiej modlitwie:

A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś – Jan 17:20-21.

Czy czegoś może brakować w takiej jedności? Należy wyraźnie zaznaczyć, że Pan Jezus, będąc doskonałym człowiekiem, który wypełnił Zakon co do joty, ani w tym miejscu, ani w żadnym innym, nie mógł myśleć o jedności istot. Jedność celu, intencji, zamiarów i planu. Zobaczmy, jak wielkie błogosławieństwo wystawione jest dla tych wszystkich, którzy chcą skorzystać z wysokiego powołania.

Ostatni fragment, na który chciałbym zwrócić uwagę, to słowa z Listu do Efezjan:

Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich – Efezj. 4:4-6.

Wspaniałe dwa wersety pokazujące siedem filarów, czy też warunków jedności braterskiej. Jeżeli chcemy mówić o pełnej harmonii, zgodności, o realizacji tego, o co prosił Pan Jezus w Getsemane, nie możemy pominąć ani jednego z nich. Odpowiedź na pytanie, czy mamy tę samą wiarę, nadzieję, czy budujemy się w jedno ciało i jesteśmy napełnieni tym samym duchem, który jest efektem tego samego chrztu, aż wreszcie, czy tak samo pojmujemy jednego Pana i jednego Boga Ojca – daje nam pewności, że łączy nas braterstwo w Chrystusie. 

Podsumowując, możemy powiedzieć, że wysoce prawdopodobne jest, że możemy na podstawie Pisma stwierdzić, że cyfra JEDEN może nam w Piśmie Świętym symbolizować jedność, kompletność, samowystarczalność.