Na Straży
nr 2006/5

Echa z Konwencji – Mukaczewo

29,30 września i 1 października 2006 r

W dniach 29,30.09 oraz 01.10 byliśmy uczestnikami drugiej międzynarodowej konwencji Badaczy Pisma Świętego „Mukaczewo 2006”. W konwencji uczestniczyło ok. 300 osób z Ukrainy, Mołdawii, Rumuni oraz Polski. Rozpoczęcie tego spotkania miało miejsce w piątek, a zakończenie w niedzielę. Hasłem konwencji były słowa zawarte w Psalmie 25:4 – „Panie! daj mi poznać drogi twe, ścieżek twoich naucz mię”.

Piątek 29.09

Wszystkich zgromadzonych przywitał brat Josyp Lendiel z miejscowego zboru, dziękując Panu Bogu za przywilej zorganizowania tej konwencji, na której możemy oglądać twarze jedni drugich, dzielić się Słowem Bożym i podtrzymywać jedni drugich w końcowej pracy czasu Żniwa, w ostatnich dniach Wieku Ewangelii; brat wyraził życzenie, aby głoszone wykłady ze Słowa Bożego były wzmocnieniem braci i sióstr w wierze „raz świętym podanej”.

Następnie wykładem usłużył br. Eugeniusz Szarkowicz, kierując nasze myśli ku słowom ap. Pawła zapisanym w Liście do Filipian 3:10-14, zwracając szczególnie uwagę na oświadczenie apostoła: „…żebym go poznał…” oraz „To jedno czynię”. „To jedno” jest powołaniem do nowego życia w Jezusie Chrystusie.

W godzinach wieczornych mieliśmy sposobność usłyszeć o tym, jak przebiega praca Pańska prowadzona przez braci mieszkających w Rumunii. Usłyszeliśmy o istniejących zborach, o trudnościach, z jakimi się bracia spotykali i spotykają oraz o wielkim oddaniu dla Prawdy.

Sobota 30. 09.

W tym dniu przewodniczył br. loan Neagomir (Rumunia). Pierwszy wykładem usłużył br. Władysław Symczuk (Ukraina), a jego temat był odpowiedzią na prośbę Dawida: „Daj mi poznać drogi twe” i nosił tytuł: „Trzy drogi – szeroka, wąska i święta”. Brat wskazał, kto, kiedy i na jakiej drodze się znajduje.

Drugi wykład – brata Nicolae Zoicas (Rumunia) – poświęcony był zagadnieniu „Siódmej trąby”. Słowa z Obj. 10:7 – „We dni głosu anioła siódmego, gdy będzie trąbił, dokona się tajemnica Boża” oznaczają, że w tym czasie będzie całkowicie odkryta tajemnica planu Bożego.

Trzecią część programu dnia stanowiła dyskusja panelowa, którą prowadził br. Leszek Szarkowicz, a jej uczestnikami byli bracia: Jan Knop, loan Galis, Yasile Niagu i Andrzej Łajbida. Bracia rozmawiali o następujących problemach:

1. Działalność Jezusa Chrystusa jako Króla w okresie Żniwa Wieku Ewangelii.
2. Obecne wydarzenia w Izraelu w świetle proroctw.
3. Izajasz 63:4.
W drugiej części dnia przewodniczył br. Vasile Baciu (Mołdawia).

Czwarty wykład powiedział br. Gheorghe Bivol (Mołdawia), a jego temat dotyczył „Ucieczki na górę Boga”. Była to lekcja zaczerpnięta z wydarzeń, jakie przeżyła rodzina Lota, wyprowadzona z Sodomy (1 Mojż. 19:17). Brat próbował wyjaśnić, jakie to ma znaczenie dla nas w obecnym czasie.

Następnie było „Zebranie świadectw”, które prowadził br. Daniel Nanestean (Rumunia). Były to chwile, podczas których braterstwo zeznający się otwierali serca przed Panem Bogiem, Panem Jezusem i nami, dzieląc się smutkami i radościami, jakie ich spotykają w poświęconym życiu.

Ostatnią częścią dnia była „Społeczność wieczorna”. Bracia z czterech krajów kolejno pieśniami oddawali Panu Bogu chwałę i wyrażali uwielbienie za wspaniały plan zbawienia.

Niedziela 01.10.

Społeczności tego dnia przewodniczył br. Franciszek Olejarz. Pierwszy wykład wygłosił br. Piotr Litkowicz, a myślą przewodnią tego rozważania, wzbogaconego wizualnie, były słowa naszego Pana z Ew. Mat. 26:32 – „Lecz gdy ja zmartwychwstanę, poprzedzę was do Galilei”. Brat poruszył wiele wydarzeń z życia Pana Jezusa, które się działy w poszczególnych miejscowościach Izraela.

Drugi wykład – brata Comela Brie (Rumunia) – oparty był na słowach Ew. Mat. 26:41 – „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie”. Brat wspomniał, że żyjemy w końcowym, a zarazem w trudnym czasie, gdy Szatan robi wszystko, aby nas oddalić od upragnionego celu.

Trzeci wykład – brata Vasile Niagu (Mołdawia) – poświęcony był „Skarbom nagromadzonym w niebie” (Mat. 6:19-21). Dla nas, którzy szukamy skarbu, ważne jest pytanie: Jak możemy zgromadzić skarby, które mają być w niebie? Każdy musi uważać, jaką „inwestycję” czyni.

Gdy nadszedł czas zakończenia konwencji, br. Michaił Lendiel (Ukraina) wyraził wdzięczność dobremu Ojcu i Panu Jezusowi za błogosławieństwa, które stały się naszym udziałem i za to, że na tym miejscu mogliśmy słuchać dobrego Słowa, przez które wzmacniała się nasza wiara. Brat podkreślił, że żyjemy w czasie końca Wieku Ewangelii, w czasie Żniwa, gdy piętrzą się różne trudności, dlatego na tym miejscu staraliśmy się poznawać lepiej drogi Pańskie i uczyć Jego ścieżek.

Wszystko ma swój czas i czas trzy dniowej uczty duchowej dobiegł końca. Podano informację, że jeśli będzie wolą Pana i udzieli swego błogosławieństwa, to następna taka konwencja odbędzie się w Mukaczewie ponownie w dniach 21,22,23. 09. 2007 roku. Duchową ucztę w tym miejscu zakończono modlitwą i pieśnią „Zostań z Bogiem” oraz zaśpiewaniem Psalmu 133.

Życzeniem uczestników było, aby doznaną radością i błogosławieństwami od Boga Ojca i Pana Jezusa podzielić się z czytelnikami czasopisma „Na Straży”.

R- ( r.)
„Straż” / str.