Wędrówka
nr 2015/3

Owoce ducha – Pokój

To jedno słowo zawiera w sobie ogromną treść i wieloraki przekaz. Może oznaczać:

  • powitanie i pozdrowienie (Sędz. 6:23; Ezdr. 5:7; Dan. 4:1),
  • pożegnanie (2 Mojż. 4:18; 2 Sam. 15:9),
  • brak zagrożenia i spokój (3 Mojż. 26:6),
  • relację pomiędzy osobami (Rzym. 12:18; Hebr. 12:14),
  • porządek i zgodę (Łuk. 11:21),
  • stan umysłu i serca (Filip.4:7; Kol.3:15),
  • Bożą cechę (Rzym. 15:33; Filip.4:9; 1 Tes. 5:23; Hebr. 13:20).

Myślę, że do rozwinięcia owocu ducha jakim jest pokój, potrzebna jest realizacja jego cech w praktyce, w codziennym życiu. Nie jest to coś gotowego, co możemy otrzymać, jest to stan serca, który pragniemy osiągnąć: 

Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego – 1 Piotra 3:11.

Aby osiągnąć pokój, trzeba ufać – mieć zupełną pewność, że Pan Bóg nad nami czuwa i cokolwiek nas spotyka, jest zgodne z Jego wolą i służy naszemu rozwojowi. Mając to zaufanie będziemy stawać się spokojni, a troski znikną.

Utrzymywanie pokoju z ludźmi, którzy nas otaczają, wydaje o nas dobre świadectwo i jest wypełnieniem zalecenia:

Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana – Hebr. 12:14.

Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, ludzie nas obserwują, łatwo im dostrzec czy ktoś jest spokojny i miły, czy też kłótliwy, mściwy, zazdrosny. Mamy swą postawą i chcemy poprzez nasze życie zjednywać innych i skłaniać ich ucho ku słuchaniu Ewangelii, a bez pokoju z nimi, może to być trudne, a nawet niewykonalne.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie – Filip. 4:7.

Jest to kolejna, niesamowita działalność pokoju. Gdy go osiągniemy, będzie on strzegł naszych serc i myśli. Sprawi, że nie będziemy troszczyć się o dzień jutrzejszy, ale będziemy mieć błogą pewność pięknej przyszłości. Nie zaznamy tzw. „czarnych myśli”, a przesądy nie będą dla nas samospełniającą się przepowiednią. Serca wypełnione pokojem będą czekały na wolę Pańską i starały się w zgodzie z nią żyć, choć nie zawsze będzie to łatwe. Pokój staje się więc naszą ostoją, w której czujemy się bezpiecznie, ponieważ gdy on sprawi pokój, któż go wzruszy? (…) – Ijoba 34:29 (BG).

A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen – Rzym. 15:33.