Na Straży
nr 2011/4

Echa z konwencji – Kraków [2011]

Kraków – konwencja generalna 2-3 lipca 2011 r.

W bieżącym roku na początku lipca zorganizowana została XXVII Konwencja Generalna. Tak jak poprzednim razem spotkaliśmy się w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Na dwudniową konwencję przybyli braterstwo niemal ze wszystkich zborów w Polsce. Przewodnim wersetem konwencji były słowa apostoła Pawła z Listu do Filipian 4:4 „Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam radujcie się”. Przewodniczący pierwszego dnia konwencji br. Edward Pietrzyk punktualnie o godz. 9 przywitał zebranych gości. Po zaśpiewaniu pieśni na chwałę Stwórcy, modlitwie o Boże błogosławieństwo i krótkim komentarzu wersetu „Manny” 1 Kor. 4:12 „Gdy nas hańbią, dobrorzeczemy, gdy nas prześladują, znosimy” przystąpiliśmy do spożywania duchowego pokarmu przygotowanego przez usługujących braci.

Pierwszym tematem – „Radujcie się w Panu zawsze” (Filip. 4:4) usłużył br. Bronisław Kaczor z Krakowa. Na wstępie brat podał definicję radości. Pojęcie to jest złożone, bo każdy człowiek inaczej odczuwa radość. Brat rozważał, jak można radować się „zawsze”, skoro każdy z nas przechodzi różne koleje swojego życia. Podstawą prawdziwej radości są obietnice Boże, przestrzeganie przykazań i pokój Boży. Należy zauważyć, że radość oparta na tych podstawach znacznie przewyższa stan serca człowieka cieleśnie szczęśliwego.

Drugim wykładem służył br. Henryk Szarkowicz z Pleśnej i mówił na temat: „Przyjacielu, jakoś tu wszedł” (Mat. 22:1-14). Te wyjęte z przypowieści naszego Pana słowa zostały skierowane do uczestnika uroczystości weselnej. Przypowieść opisuje trzy części powołania: misję naszego Pana skierowaną do Żydów, nauczanie apostołów wśród Żydów i wreszcie zaproszenie skierowane do pogan. Brat analizował słowa cytowanej przypowieści, ze szczególnym uwzględnieniem różnicy, jaka występuje między przyjacielem a synem.

Kolejnym wykładem, zatytułowanym: „Postać apostoła Piotra”, usłużył br. Mariusz Kwarciak z Francji. Piotr był prostym rybakiem z Betsaidy. Opisy biblijne dowodzą, że charakteryzował się pokorą, odwagą i spontanicznością w działaniu. Brat udowadniał, że Piotr to postać barwna i różnorodna. Wprawdzie napisał mniej listów od apostoła Pawła, ale zawierają one równie mocną wykładnię Słowa Bożego. Zawód rybaka, którego przedstawicielem był apostoł Piotr, posiadał wiele cech, które były przydatne w głoszeniu Ewangelii. Brat zacytował i przeanalizował wiele historii, które przybliżyły słuchaczom postać tego Apostoła.

Ostatnim wykładem tego dnia służył br. Józef Sygnowski z Biłgoraja. Wykład został zatytułowany: „Powrót do biblijnej rodziny”. Biblijną rodzinę tworzyła pierwsza para ludzka na Ziemi. Nasi pierwsi rodzice byli doskonałymi ludźmi. Grzech zmienił człowieka. Jak dzisiaj można zdefiniować rodzinę? Rodzina Boża to klasa Kościoła. Jedna rodzina zbudowana z wielu członków. Brat przedstawiał, co należy zrobić, aby znaleźć się w klasie wybranej, ile trzeba włożyć wysiłku, aby powrócić do rodziny Bożej. Każdy grzesznik ma prawo przyjść do Chrystusa, ale wcześniej musi pokonać własną wolę, która stoi na przeszkodzie w osiągnięciu zbawienia.

Drugiego dnia na konwencji przewodniczył br. Józef Sygnowski. Zebranych gości powitał słowami wersetu „Manny”: „Stawiałem Pana zawsze przed oczyma swymi; a iż On jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony” (Psalm 16:8).

Pierwszym wykładem tego dnia usłużył br. Edward Sadowy z Biłgoraja – „Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju” (1 Kor. 14:33). Swoje rozważania rozpoczął od omówienia porządku, jaki powinien panować w zborach i między poszczególnymi osobami. Jesteśmy obdarzeni różnymi darami, ale nieumiejętne ich wykorzystanie może nie przynieść zbudowania, może być powodem nieporządku. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy mają przywilej przemawiania. Należy spełnić pewne warunki, aby przekaz taki był czytelny i dotarł do szerokiego grona odbiorców. Należy pamiętać, że porządek ustanawiany w społeczności powinien budować tę społeczność.

Po przerwie odbyły się wybory, w których przewodniczył br. Waldemar Szymański z Lublina. Wszyscy zgromadzeni braterstwo mieli przywilej wyrażenia poprzez podniesienie ręki swej woli odnośnie pracy i usługi dla ogółu naszej społeczności uprzednio nominowanych braci. Poniżej wymieniamy nazwiska braci, którzy zostali obrani do pełnienia poszczególnych funkcji i pracy w poszczególnych komitetach:

I. Kaznodzieje objazdowi Zrzeszenia:

 1. Piotr Krajcer
 2. Waldemar Szymański
 3. Jan Knop
 4. Walenty Bywalec
 5. Franciszek Olejarz
 6. Leszek Krawczyk
 7. Aleksander Lipka
 8. Edward Sadowy
 9. Sławomir Florczak
 10. Ryszard Knop
 11. Tadeusz Wójciak
 12. Marek Dziewoński

II. Koordynacja usługi duchowej w Zborach:

 1. Franciszek Olejarz

III. Zarząd Zrzeszenia i stanowiska funkcyjne

Przewodniczący Zarządu Zrzeszenia:

 1. Waldemar Szymański

I z-ca przewodniczącego Zarządu Zrzeszenia:

 1. Jan Knop

II z-ca przewodniczącego Zarządu Zrzeszenia:

 1. Franciszek Olejarz

Członkowie Zarządu Zrzeszenia:

 1. Bronisław Kaczor
 2. Henryk Szarkowicz

Sekretarz Zrzeszenia:

Krzysztof Nawrocki

Skarbnik i księgarz Zrzeszenia (połączone funkcje):

Łukasz Kolak

IV. Komisja Rewizyjna Zrzeszenia:

 1. Tomasz Szarkowicz
 2. Marek Sikora (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
 3. Edward Sadowy

V. Komitet Redakcyjny:

 1. Piotr Krajcer (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
 2. Tomasz Sygnowski
 3. Łukasz Miller
 4. Jan Knop
 5. Piotr Mrzygłód
 6. Krzysztof Nawrocki
 7. Przemysław Pietrzyk
 8. Walenty Bywalec
 9. Waldemar Szymański
 10. Adam Olszewski

VI. Komitet ds. młodzieży:

 1. Daniel Szarkowicz (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
 2. Tomasz Kupski
 3. Paweł Lipianin
 4. Dariusz Hojnca
 5. Krzysztof Milan
 6. Krzysztof Tudryn

VII. Komitet ds. ewangelizacji:

 1. Walenty Bywalec (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
 2. Dariusz Bywalec
 3. Piotr Mrzygłód
 4. Łukasz Miller

VIII. Komitet Pomocy Społecznej:

 1. Leszek Szarkowicz (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
 2. Henryk Głąb
 3. Lucjan Pulikowski
 4. Andrzej Ozimek
 5. Stanisław Sławiński
 6. Adam Organek

Generalna Konwencja zaakceptowała dwuletni okres trwania kadencji, to znaczy do lipca 2013 roku.

Kolejnym wykładem, zaczerpniętym z Listu do Tytusa 2:1 „Ty mów, co należy na zdrową naukę”, usłużył br. Leszek Krawczyk z Dąbrowy Górniczej. Aby prowadzić czyste życie, najpierw trzeba zrozumieć, co to jest czysta nauka Słowa Bożego. W Biblii podane są przykłady, które powinniśmy naśladować oraz lekcje, jakie powinniśmy czerpać z wydarzeń odnośnie tego, czego Bóg nie akceptuje. Musimy dołożyć starań, aby dokładnie zrozumieć głębię nauk doktrynalnych. Nie da się bowiem oddzielić doktryny od naszego życia codziennego. Brat przedstawiał nauki, które są ostoją naszego charakteru, życia i w konsekwencji – zbawienia.

Na zakończenie konwencji wykładem usłużył br. Ryszard Knop z Włoszakowic. Tytuł jego wykładu to słowa apostoła Pawła z 2 Listu do Koryntian 13:11 „Na ostatek, bracia, miejcie się dobrze”. Było to podsumowanie dwóch dni społeczności Co znaczy czuć się dobrze? Czy chodzi o powodzenie życiowe? Brat dowodził, że słowa tego wersetu kryją głębszą naukę. Doświadczenia, które nas spotykają, są dowodem zainteresowania naszego Stwórcy. Czyńmy tylko to, co będzie przynosiło zbudowanie innym. Posiadanie ducha Bożego zapewni nam osiągnięcie tego celu.

Nasza Konwencja Generalna, podobnie jak każda braterska społeczność, była dobrą okazją do uczenia się naśladowania naszego Pana i impulsem do kształtowania naszych charakterów na Jego wzór. Była to również sposobność do wielu braterskich rozmów, wymiany informacji i myśli – z pewnością wyjeżdżaliśmy do naszych domów bogatsi o ten „bagaż”. Czy uda nam się w pełni dostosować do nauki płynącej z przewodniego wersetu konwencji i źródeł naszej radości szukać jedynie w Panu? Na pewno wszyscy bardzo byśmy tego pragnęli.

R- ( r.)
„Straż” / str.