Wędrówka
nr 2021/2

Pytania i odpowiedzi – zarządzanie finansami

Duchowe rady jak zarządzać wzrostem funduszy finansowych?

Myślą rozważania jest werset z Przyp. 10:22 – Błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje. Ze stwierdzenia tego można wyciągnąć wniosek, iż bogactwo zdobyte tylko ludzkim wysiłkiem i dla ziemskich celów kosztuje wiele trudów i trosk. Jeśli jednak u podstaw działania znajduje się błogosławieństwo Boże, tych trudów się nie odczuwa.

Co mówi na ten temat Słowo Boże? Dowiadujemy się, że wśród tych, którzy dostępują łaski u Boga, nie ma wielu bogatych. Większość wybrańców Bożych to w oczach świata ludzie ubodzy i upośledzeni, choć bogaci w Prawdzie i wierze. Nie byłoby jednak właściwe sądzić, że Pan Bóg ma coś przeciwko zamożnym, lub że wszyscy oni są niegodni Jego łaski, ponieważ wzbogacili się. Taka ocena mogłaby się okazać niesprawiedliwa. Pan Bóg przecież ocenia ludzi według stanu ich serca i sposobu postępowania, nie zaś według bogactwa czy wykształcenia. Jak bowiem wśród bogatych są ludzie godni wartości chrześcijanina, tak między biednymi znajdą się tacy, którzy nie będą godni tej wartości. Mówiąc o bogactwie, nie mamy na myśli faktu, że ktoś posiada dom, samochód czy inne potrzebne mu rzeczy. Chodzi nam o majątek gromadzony dla samego celu bogacenia się, zdobywany z chęci ciągłego powiększania i pomnażania własności.

W Kaznodziei Salomona 11:1 Biblia zachęca: Puszczaj chleb twój po wodzie; bo po wielu dniach znajdziesz go (BG). Co to znaczy? Wiedz o tym, że to wszystko, co posiadasz, pochodzi z Bożego błogosławieństwa. Jeśli natomiast ważniejsze jest dla Ciebie to, co w górze, a nie to, co na ziemi, to przekaż swoje środki finansowe, swój talent pomocy innym, dobre słowo potrzebującym wokół Ciebie. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo – Przyp.19:17.
Szukaj możliwości, aby tym, co masz podzielić się z innymi, ponieważ jest wielu takich, którzy tego potrzebują – wystarczy się rozejrzeć: Zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków – Łuk. 16:9. Starajmy się o to, aby po zakończeniu obecnego wieku możliwości do służby wszystkim, a najwięcej domownikom wiary, Pan Bóg mógł nas nagrodzić jako tych, którzy nie zakopali swojego talentu i obdarował wiecznym przybytkiem – koroną chwały.