Wędrówka
nr 2019/2

Pytania i Odpowiedzi: 1 Tym. 1:9-10

Pytanie: Jakie jest znaczenie wersetów z 1 Tym. 1:9-10?

Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce 1 Tym. 1:9-10.

Zakon, czyli prawa zapisane w Księgach Mojżeszowych, zostały dane Izraelowi, aby stał się szczególną własnością Bożą, świętym narodem (1 Mojż. 19:5,6), a także, aby podnieść ich na wyższy poziom moralny w stosunku do innych narodów. Naród ten na przestrzeni lat pokazał, że często nie wykonywał tych praw, do których się zobowiązał, np. odchodził do innych bogów. Dlatego też za nieprzestrzeganie praw byli karani. Trudność w pełnym przestrzeganiu Zakonu miała Żydów doprowadzić do uświadomienia sobie, że własnymi siłami nie da się go wypełnić, i doprowadzić ich do zrozumienia, że potrzebują Chrystusa, Syna Bożego (Gal. 3:24) jako tego, który wskaże, że kierowanie się w życiu miłością wypełnia Zakon (Rzym. 13:10).

Tak samo ma się rzecz z różnymi rodzajami grzechu i grzesznikami wymienionymi w 1 Tym. 1:9-10. Prawdziwe światło z góry Synaj, czyli umoralniające prawo Zakonu, ukazuje, że dany grzech jest faktycznie grzechem, bo przecież grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma Rzym. 5:13. Dlatego też to właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się [Zakonem] rzeczą dobrą […], aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności Rzym. 7:13. 


Ludzie żyjący według pożądliwości swego ciała, nie są świadomi, że grzeszą, oni po prostu korzystają z życia, bo ich ciało i Szatan błędnie podpowiada im, że „raz się żyje”. Pan Bóg ustanowił prawo Zakonu nie dla sprawiedliwego, starającego się żyć zgodnie z prawami Biblii, lecz dla grzeszników, by uświadomili sobie, że żyją w grzechu: przez zakon jest poznanie grzechu Rzym. 3:20, a także, by przez Zakon doszli do poznania jedynego imienia, przez które mogą być zbawieni: Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa Gal. 3:24.