Wędrówka
nr 2018/4
3. Plaga – komary

3. Plaga – komary

I uczynili tak: Aaron wyciągnął rękę ze swoją laską i uderzył proch ziemi. Wtedy komary opadły ludzi i bydło. Wszystek proch ziemi zamienił się w komary w całej ziemi egipskiej. – 2 Mojż. 8:17

Historia dziesięciu plag egipskich nie powinna być rozpatrywana jedynie jako wydarzenie historyczne. Fragment ten dostarcza nam w obrazowy sposób informacji na temat działalności Chrystusa w czasach ostatecznych. Do symbolicznego rozpatrywania treści Starego Testamentu upoważnia nas apostoł Paweł:

A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków – 1 Kor. 10:11.

Nawet Salomon w swojej mądrości wskazał, że pewne rzeczy mają podwójne wypełnienie:

To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie – Kazn. 1:9.

Z Pisma Świętego wiemy, że Aaron symbolizuje wiernych naśladowców Pana Jezusa (1 Piotra 2:9). Figuralny Izrael został wybawiony przez Mojżesza i Aarona, a w ujęciu pozafiguralnym, wszyscy szukający wybawienia zostaną w przyszłości wyswobodzeni pod dowództwem Jezusa i Jego Królewskiego Kapłaństwa, czyli Kościoła Wieku Ewangelii.

Po zamienieniu wody Nilu w krew oraz sprowadzeniu żab, Bóg zesłał na Egipt trzecią plagę. Aaron otrzymał polecenie, by uderzyć laską proch ziemi, który miał zamienić się w komary lub wszy (w zależności od tłumaczenia):

Wyciągnij laskę swoją i uderz proch ziemi, a zamieni się w komary w całej ziemi egipskiej– 2 Mojż. 8:16.

Jest tu kilka ciekawostek wartych zaznaczenia. Przede wszystkim, jest to ostatnia plaga, która dotknęła całą ziemię egipską. Przy kolejnej Pan Bóg wyróżnił ziemię Goszen od zesłanego nieszczęścia. Po drugie, główną postacią po raz ostatni jest tu Aaron. Od następnej kary nałożonej na Egipt Pan daje polecenie, by z faraonem rozmawiał Mojżesz. Jako trzecią ciekawostkę wskazalibyśmy fakt, że plagi tej nie umieli powtórzyć egipscy czarownicy. Przyznali oni przed faraonem, że w tym jest palec Boży – 2 Mojż. 8:19.

Zgodnie z poleceniem Pana Boga, Aaron uderza proch ziemi laską, co powoduje sprowadzenie komarów na ludzi i bydło w Egipcie. Symbol prochu wytłumaczony jest w Psalmie 113:5-8:

Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię? Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego.

Proch ziemi symbolizuje stan poniżenia. Wskazuje to na czas, w którym ludzie otrzymują coraz większe prawa, są wynoszeni ponad dotychczasowy stan. Wraz z powrotem Chrystusa najniższe warstwy społeczne odzyskują wolność i sprawiedliwość. Zakazuje się uprawiania niewolnictwa, czarnoskórzy uzyskują prawa na równi z białymi, kobiety zaczynają być traktowane na równi z mężczyznami. W ujęciu jednostki żyje się coraz lepiej, warunki pracy ulegają stopniowej poprawie.

Jest to niewątpliwie błogosławieństwo, lecz powoduje także szereg zagrożeń. Gdy wokoło ludzie zyskują coraz większe prawa, bardzo łatwo jest wynieść swoje serce ponad innych. Nietrudno jest pomyśleć, że zasługuje się na więcej od ludzi w szkole czy w pracy. Gdy żyje się lepiej, niebezpieczeństwem jest także myśleć wyłącznie o sobie, skupiać się na własnych potrzebach.

Pan Bóg przestrzega nas, że gdy będzie nam się dobrze powodziło, musimy pilnować swojego serca, bo to może doprowadzić do zerwania łączności z Panem Bogiem:

Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, zaniedbując jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadaję. Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli – 5 Mojż. 8:11-14.

Aaron dokładnie widział, jak komary opadły na ludzi i bydło. Ta plaga była ostatnią, która nie ominęła ziemi Goszen, co może nam wskazywać, że podczas wtórej obecności naszego Pana zagrożenia, które wymieniliśmy, mogą stać się udziałem także wybranych. Szatan stara się wykorzystywać każdą okazję do zwiedzenia naszych serc i odwrócenia od Pana Boga. Pamiętajmy, aby w naszych modlitwach prosić o pomoc dla nas i dla innych braci:

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć – 1 Piotra 5:7-8.

Ostatnimi postaciami w tej historii są egipscy magowie próbujący naśladować Mojżesza i Aarona. Apostoł Paweł informuje nas, jak się nazywali, oraz tłumaczy kogo przedstawiali:

Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary – 2 Tym. 3:8.

Wskazują oni więc na chrześcijańskich duchownych, którzy zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą – 2 Tym. 3:7. Musimy pamiętać więc, że tylko dzięki Prawdzie możemy uspokoić nasze serca:

Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca – 1 Jana 3:18-19.

Niech będzie chwała Panu Bogu za to, że dał nam wszystko co niezbędne, abyśmy potrafili odróżniać dobro od zła i oddawać Mu chwałę tak jak On chce:

Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali – Jan 4:23.