Na Straży
nr 2013/4

Echa z konwencji – Piotrowice [2013]

16 CZERWCA 2013 R.

Po raz drugi Ojciec Niebieski pozwolił nam zorganizować konwencję w Piotrowicach. Zebraliśmy się w pięknej sali, by słuchać wykładów ze Słowa Bożego oraz wielbić Stwórcę słowem i pieśnią. Śpiew prowadził br. Adam Organek. Mieliśmy również możliwość zorganizowania chrztu: jeden brat postanowił oddać się Panu na służbę. Rozpoczęliśmy pieśniami 453 i 1 oraz modlitwą, prosząc Stwórcę, by nam błogosławił.

Pierwsze rozważanie, dotyczące wersetu tematowego konwencji z Listu do Efezjan 4:21 – Prawda jest w Jezusie – przypadło w udziale br. Pawłowi Suchankowi. Na pozór jasne i proste stwierdzenie, że prawda jest w Jezusie, niesie wiele treści. Bardzo istotne jest, w jakim kontekście Apostoł wypowiada te słowa. Pan Jezus, zwracając się do Piłata, mówi, że po to przyszedł na świat, aby wydać świadectwo prawdzie (Jan 18:37). Świadectwo prawdzie za cenę życia. A więc prawda = życie. Również Słowo Boże jest prawdą. Jezus dodaje: Ja jestem prawdą (Jan 14:6), a ap. Paweł stwierdza także: „Jest ci prawda Chrystusowa we mnie” (2 Kor. 11:10). Pan Jezus uczył drogi Bożej zgodnie z prawdą (Mar. 12:13-14). On żył, cierpiał i oddał życie swoje za nas. Podobną ma być nasza droga. Dołóżmy starań, by nasze wysiłki i poświęcenie nie były daremne.

Drugim wykładem usłużył br. Rafał Purwin. Temat z Listu ap. Jakuba 1:23 zatytułował: „Radość w cierpieniu”. Ap. Jakub uczy nas bardzo trudnej lekcji. Jak rozumieć te słowa, jak w naszym życiu je wykorzystać? Przykład ap. Piotra i Jego przeżycia w ostatnich godzinach życia Pana Jezusa pokazują, że czasem dają one efekty dopiero po wielu latach. Trzeba było dużo pokory, samozaparcia ze strony ap. Piotra oraz pomocy i modlitwy Pana Jezusa, by Piotr nie upadł. Brat wspomniał na doświadczenia Dawida oraz Pana Jezusa i Jego słowa: „Nie moja, ale twoja wola niech się stanie” (Łuk. 22:42). Ap. Jakub mówi też o celowości oraz błogosławieństwach wynikających z doświadczeń (Jak. 1:12).

Wykładem okolicznościowym do chrztu usłużył br. Franciszek Olejarz, który mówił o znaczeniu i ważności chrztu, stwierdzając, że chrzest wodny jest zewnętrznym znakiem wewnętrznego chrztu. Pan Jezus uczył, że kto chce za Nim pójść, musi zaprzeć się samego siebie i wziąć krzyż swój (Mat. 16:24). Brat wskazał też na obietnice Boże do nas skierowane, które mogą się stać naszym udziałem, jeżeli złożymy nasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu (Rzym. 12:1-2). Mamy również obiecaną pomoc od Ojca Niebieskiego i orędownictwo jego Syna (Jan 17).

Analiza Ewangelii Starego Testamentu (Izaj. 35 r.) była podstawą czwartego wykładu, którym podzielił się z nami br. Paweł Lipianin. Temat: Cztery stopnie nawrócenia – to analogia do 4 chorób człowieka (ślepy, głuchy, chromy, niemy) (Izaj. 35:5-6). Mimo że fizyczne funkcje życiowe są czynne, lecz ludzie są ślepi, głusi, chromi, niemi. Duchowe funkcje szwankują i przywrócenie ich będzie możliwe w przyszłości dzięki procesowi restytucji. Te cztery stopnie nawrócenia muszą przejść teraz wierzący Wieku Ewangelii, aby nauczyć się usługiwania w przyszłości wspólnie z naszym Panem na rzecz całej ludzkości ku chwale naszego Ojca Niebieskiego.

Radością tego dnia w społeczności z braćmi oraz wynikającymi z tego błogosławieństwami chcemy podzielić się ze wszystkimi czytelnikami.

Zakończyliśmy naszą konwencję pieśnią nr 373, wspólną modlitwą i hymnem miłości z Ew. Jana 3:16.

R- ( r.)
„Straż” / str.