Na Straży
nr 2013/4

Echa z konwencji – Kraków [2013]

KRAKÓW (KONWENCJA GENERALNA) – 6-7 LIPCA 2013 R.

„Wzmacniajcie się … wszyscy, którzy nadzieję macie w Panu”

Słowa Psalmu 31:25 towarzyszyły uczestnikom XXVIII Konwencji Generalnej, która w dniach 6 i 7 lipca 2013 roku odbyła się w sali NCK w Krakowie.

Po zaśpiewaniu pieśni i modlitwie skierowanej do Ojca Niebiańskiego z prośbą o pobłogosławienie naszego spotkania prowadzący w pierwszym dniu konwencję brat Waldemar Szymański powitał zgromadzonych na sali uczestników. W naszej społeczności, oprócz braci i sióstr przybyłych z różnych stron Polski, uczestniczyła także grupa braterstwa z Ukrainy, Francji, Kanady i Australii.

Oprócz tych, którzy przyjechali do Krakowa, dość duża liczba osób korzystała z możliwości uczestniczenia w konwencji za pośrednictwem łączy internetowych.

Po słowach powitania, do usługi wykładem ze Słowa Bożego został poproszony brat Piotr Krajcer, który nawiązując do wersetu tematowego, przypomniał postać autora psalmu, powiedział nam, w jaki sposób Dawid, a także inni mężowie Boży otrzymywali wzmocnienie poprzez pokładania swojej nadziei w Bogu. Najpiękniejszym wzorem zaufania i nadziei pokładanej w opiece Boga jest postać naszego Pana, który całkowicie zaufał Ojcu i okazał to podczas swego pobytu na ziemi, aż do chwili śmierci na krzyżu. Taka ufność w opiekę Bożą, jaką posiadał nasz Pan i inni mężowie Boży, jest także wspaniałym przykładem dla nas wszystkich, którzy niejednokrotnie jesteśmy schorowani, cierpiący. To zaufanie dodaje nam sił w naszej wędrówce za Panem.

Drugim wykładem usłużył gość z Ukrainy brat Roman Bojczuk, który swój temat nazwał „Będę z tobą”, a oparł na słowach skierowanych przez Pana Boga do Mojżesza podczas ich rozmowy przy krzaku gorejącym (2 Mojż. 3:12). Brat przybliżył nam Mojżesza, jego charakter i gotowość służenia Bogu. Przypomniał, że życie Mojżesza jest obrazem na działalność naszego Pana w czasie Jego drugiej obecności. Postać Mojżesza to kolejny przykład męża Bożego otrzymującego wzmocnienie od Tego, w którym pokładał swoją nadzieję.

Trzecim wykładem ze słowa Bożego usłużył brat Franciszek Olejarz. Podstawą jego wykładu były słowa wypowiedziane przez naszego Pana z Ew. Łukasza 17:31-32: „Nie schodź do domu, jeśliś jest na dachu”. Słowa te są częścią proroctwa Jezusa mówiącego o czasie Jego drugiego przyjścia.

Brat wskazał nam, że czas, w którym żyjemy, to czas drugiej obecności naszego Pana, a więc te słowa w szczególny sposób dotyczą tych wszystkich, którzy Jego obecność widzą. Dom, o którym mówi Jezus, to symboliczny Babilon, który mieli opuścić ci, co usłyszeli Pański głos. Opuszczając go, wyszli na symboliczny dach, dzięki czemu znajdują się bliżej Boga i Jego prawd. Do nich to właśnie zostały skierowane słowa, aby po znalezieniu się na dachu nie powracali już do domu. Jako przykład została przypomniana żona Lota, która opuszczając wraz z mężem i córkami Sodomę, odwróciła się do tyłu i pozostała na drodze ucieczki jako słup soli. Jest to bardzo ważna przestroga i dla nas, abyśmy opuszczając symboliczny Babilon, nie pragnęli do niego powrócić i nie cofali się do tego, co pozostało za nami.

Po wykładzie brat Krzysztof Nawrocki odczytał wyciąg z protokołu (jego część nominacyjną) ze Zjazdu braci starszych, diakonów i przedstawicieli zborów, które odbyło się w Miechowie w dniu 11 maja 2013.

Podczas przerwy obiadowej mogliśmy się wzmocnić nasze siły posiłkami, jakie zostały dla nas przygotowane przez braci i siostry ze zboru w Krakowie. To kolejna konwencja, podczas której ci braterstwo usługiwali nam w ten szczególny sposób, poświęcając dla nas swój czas siły. Po przerwie obiadowej czwartym i zarazem ostatnim wykładem w pierwszym dniu konwencji usłużył nam brat Jerzy Kopak. Podzielił się z nami tematem „Trzy misje Eliasza”. Postać tego proroka jest bardzo ciekawa ze względu na jego działalność, jak również na to, co nam symbolizuje. Można zauważyć, jak wielkie oczekiwania względem niego były w narodzie izraelskim, który oczekiwał go jako tego, który miał im przynieść zapowiedź o przyjściu Mesjasza. Trzy misje to trzy różne formy działania w trzech różnych okresach:

Pierwsza misja to działalność literalnego Eliasza podczas Wieku Żydowskiego, kiedy prorok przeciwstawiał się bałwochwalczym kultom w Izraelu i pokazywał Żydom, jak wielka jest moc Boga, który otoczył ich swoją opieką, a od którego oni się odwrócili. W tym to czasie prorok znosił szczególne prześladowania ze strony króla Achaba i jego żony Izebel.

Druga i trzecia misja to działalność pozaobrazowego Eliasza, który w drugim okresie był reprezentowany przez Jana Chrzciciela. Jan był tym, o którym mówiły proroctwa, że ma poprzedzić przyjście Mesjasza i przygotować na ten fakt serca Izraelitów.

Trzecia misja to czas działalności naszego Pana podczas Jego drugiego przyjścia, kiedy to zgodnie z zapowiedzią proroka Malachiasza 3:23-24 miał dokonać szczególnego dzieła, jakim będzie nawrócenie serc ojców i synów. To działanie widzimy obecnie, kiedy patrzymy na Izrael i jego zmianę nastawienia w stosunku do wierzących chrześcijan i zmianę nastawienia chrześcijan w stosunku do Izraela.

Po zakończeniu wykładu brat prowadzący podziękował wszystkim uczestnikom za całodniową społeczność i po zaśpiewaniu pieśni i modlitwie wszyscy udaliśmy się na spoczynek.

Drugi dzień konwencji prowadził br. Bronisław Kaczor, który rozpoczął dzień pieśnią i modlitwą.

Po kilku słowach wstępu brat poprosił do usłużenia pierwszym w tym dniu wykładem brata Zdzisława Kołacza, który swój temat zatytułował „Wdzięczne jarzmo”, a oparł na słowach naszego Pana zapisanych w Ew. Mateusza 11:28-30. Nawiązując do słów Pana, brat powiedział nam, że jarzmo, o którym wspomina Jezus, to symbol naszej służby, naszego poświęcenia i ofiary. I chociaż nieraz tak jak literalne jarzmo i to duchowe nie jest lekkie, to jednak dzięki pomocy Pana może stać się ono przyjemniejsze i dostarczyć nam w życiu wielu radości.

Po przerwie odbyła się część wyborcza prowadzona przez brata Waldemara Szymańskiego, w której to braterstwo zgromadzeni na sali poprzez podniesienie rąk oddawali swoje głosy na braci nominowanych. Była to ważna część naszej konwencji, wybieraliśmy bowiem tych, którzy przez najbliższe dwa lata będą pełnili szczególną służbę dla dobra nas wszystkich.

Po części wyborczej kolejnym rozważaniem podzielił się z nami brat Jan Knop, który treść swojego tematu zaczerpnął ze słów pytania zadanego przez młodzieńca naszemu Panu:„Nauczycielu dobry, cóż czynić, aby odziedziczyć królestwo?” (Mar. 10:17). Brat wskazał nam kierunek, jaki mamy obrać, abyśmy za naszą wierną służbę mogli otrzymać nagrodę obiecaną zwycięzcom i nadmienił, że dostąpiliśmy wspaniałego zaszczytu, jakim jest możliwość ubiegania się o coś wyższego niż żywot wieczny. Tym zaszczytem jest nadzieja bycia członkiem „maluczkiego stadka”, Oblubienicy Chrystusowej. Do tego zostaliśmy powołani i swoim przykładnym życiem tu na ziemi mamy pokazać, że jesteśmy godni, aby tę nagrodę otrzymać. Na podstawie wersetów ze Słowa Bożego brat wskazał nam, co mamy czynić, by tę wielka i wspaniałą nagrodę otrzymać.

Ostatnim wykładem na tej konwencji usłużył brat Tadeusz Wójciak. Temat „Wracam do Emaus” nawiązywał do naszych powrotów do domów, do naszego życia codziennego, do jego smutków i radości. Wracamy z Domu Pańskiego, jakim jest społeczność braterska. Wracamy posileni, pełni nadziei i ufności w opiekę Pańską. Gdy uczniowie spotkali na swojej drodze do Emaus Pana, prosili Go, aby z nimi pozostał. W swoim wykładzie brat życzył nam, aby Pan był także z nami przez cały czas naszej ziemskiej wędrówki.

Słowa pożegnania, a zarazem kończące naszą konwencję wygłosił brat Bronisław Kaczor, który złożył szczególne podziękowania Najwyższemu Bogu za Jego opiekę i błogosławieństwo, które towarzyszyło nam w czasie tych dwóch dni spędzonych w braterskiej społeczności. Po zaśpiewaniu pieśni i wspólnej modlitwie konwencja generalna została zakończona.

Nie sposób podziękować indywidualnie tym wszystkim braciom i siostrom, naszej młodzieży, którzy podczas tych dwóch dni troszczyli się o to, abyśmy ten czas mogli spędzić na społeczności z Bogiem i braterstwem.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy nam usługiwali Słowem Bożym, którzy dbali o nasze potrzeby doczesne, a także tym, którzy podczas konwencji zajmowali się naszymi pociechami, przygotowując dla nich zajęcia na szkółkach.

Osobne podziękowania należą się braciom, którzy dbali o stronę techniczną konwencji jej nagłośnienie, a także tym, którzy przyczynili się do tego, że za pośrednictwem internetu wykładów mogli słychać bracia i siostry w miejscach oddalonych od Krakowa. Przez cały czas z tej formy konwencji korzystało około 70 uczestników.

Ale ta konwencja miała i także swoją smutną stronę. To liczba osób, które przyjechały do Krakowa. Według braci z miejscowego zboru w konwencji uczestniczyło 700–750 osób. To bardzo mało w porównaniu nie tylko do innych konwencji generalnych, ale także tych lokalnych, które w tym miejscu były dotychczas organizowane przez zbór w Krakowie. Dlaczego było nas tak mało? Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie, ale odpowiadając, pomyślmy o tych wszystkich, którzy mieli swój udział w przygotowaniu tej konwencji, o tych wszystkich, którzy odczuwali smutek, że tak mało osób zechciało skorzystać z ich trudu.

„Wzmacniajcie się … wszyscy którzy nadzieję macie w Panu.”

Uczestnik XXVIII Konwencji Generalnej
– Wasz brat w Panu Sławomir Florczak

Wzorem lat ubiegłych, poniżej wymieniamy nazwiska braci, którzy zostali obrani do pełnienia poszczególnych funkcji oraz pracy w poszczególnych komitetach naszego Zrzeszenia:

I. Kaznodzieje objazdowi Zrzeszenia

 1. Knop Jan
 2. Krajcer Piotr
 3. Szymański Waldemar
 4. Olejarz Franciszek
 5. Bywalec Walenty
 6. Sadowy Edward
 7. Wójciak Tadeusz
 8. Knop Ryszard
 9. Krawczyk Leszek
 10. Szarkowicz Henryk
 11. Sikora Marek

II. Zarząd Zrzeszenia i stanowiska funkcyjne

Przewodniczący Zrzeszenia:

 1. Szymański Waldemar

I z-ca przewodniczącego Zrzeszenia:

 1. Knop Jan

II z-ca przewodniczącego Zrzeszenia:

 1. Olejarz Franciszek

Członkowie Zarządu Zrzeszenia:

 1. Szarkowicz Henryk
 2. Kaczor Bronisław

Sekretarz Zrzeszenia:

 1. Nawrocki Krzysztof

Skarbnik i księgarz Zrzeszenia (połączone funkcje):

 1. Kolak Łukasz

III. Komisja Rewizyjna Zrzeszenia

 1. Sikora Marek (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
 2. Sadowy Edward
 3. Szarkowicz Tomasz

IV. Komitet Wydawniczy

 1. Krajcer Piotr (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
 2. Mrzygłód Piotr
 3. Nawrocki Krzysztof
 4. Szymański Waldemar
 5. Olszewski Adam
 6. Tudryn Tomasz
 7. Knop Jan
 8. Pietrzyk Przemysław
 9. Litkowicz Piotr
 10. Olejarz Jarosław

V. Komitet ds. Młodzieży

 1. Szarkowicz Daniel (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
 2. Hojnca Dariusz
 3. Kupski Tomasz
 4. Milan Krzysztof
 5. Lipianin Paweł
 6. Tudryn Krzysztof

VI. Komitet ds. Ewangelizacji

 1. Bywalec Walenty (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
 2. Bywalec Dariusz
 3. Mrzygłód Piotr
 4. Kolak Łukasz
 5. Kuc Stanisław
 6. Szczap Krzysztof

VII. Komitet Pomocy Społecznej

 1. Szarkowicz Leszek (jednoczesny wybór jako przewodniczącego Komitetu)
 2. Organek Adam
 3. Pulikowski Lucjan
 4. Głąb Henryk
 5. Ozimek Andrzej
 6. Sławiński Stanisław

VIII. Koordynacja usługi duchowej w Zborach

 1. Olejarz Franciszek

Generalna Konwencja zaakceptowała dwuletnią kadencję, to znaczy do m-ca lipca 2015 roku.

R- ( r.)
„Straż” / str.