Na Straży
nr 1989/5

Echa z konwencji – Nałęczów

NAŁĘCZÓW, 16 lipca 1989 r.

Zbór Pana w Nałęczowie zorganizował braterską społeczność w Domu Kultury w dniu 16 lipca 1989 r. Przybyło około 350 osób. Przewodnictwo podczas nabożeństwa powierzono br. R. Roracie. Pierwszą lekcją ze Słowa Bożego usłużył br. Z. Kołacz. Podstawą rozważań stanowiły słowa zapisane w 1 Mojż. 18:19. „Znam go…” Tak Bóg powiedział o Abrahamie. Brat wskazał na siedem pięknych zalet tego męża Bożego: 1. Posłuszeństwo, 2. Wiara. 3. Poświęcenie dla innych. 4. Ustępliwość. 5. Gościnność. 6. Miłosierdzie. 7. Zupełne zaufanie Bogu.

Br. M. Jakubowski usłużył tematem „Chodzić z Bogiem”. W swoich rozważaniach wspomniał o Enochu, Abrahamie, Mojżeszu, Eliaszu. Dokładnie wyjaśnił na czym polega „chodzenie z Bogiem” – głównie na zasadzie wzajemnego przyjacielstwa.

Br. M. Targosz mówił na temat: „Chrześcijanin i świat” oparty na słowach 1 Jana 2:15.16.

„Czy jestem wiernym szafarzem tajemnic Bożych” to temat lekcji, którą usłużył br. A. Lipka.

Ostatnim tematem ze Słowa Bożego usłużył br. J. Sygnowski: „Przypatrz się sprawie Bożej” – Kazn. 7:13.

Ubogaceni błogosławieństwem Bożym i napełnieni radością ze słuchania Słowa Bożego oraz braterskiej społeczności pragniemy tą cząstką Bożej łaski podzielić się z czytelnikami czasopisma ,,Na Straży”.

R- ( r.)
„Straż” / str. 

Echa z konwencji – Nałęczów

Nałęczów, 29 sierpnia 1999 r.

Z łaski Boga, naszego Miłościwego Ojca i Jego Syna Pana Jezusa Chrystusa, kolejny już raz przybyło tu, do pięknie położonego na Lubelszczyźnie miasteczka około 400 braterstwa, by w wygodnej sali miejscowego domu kultury słuchać dobrego Słowa Bożego.

„Wysławiajcie Pana, bo jest dobry” u– 1 Kron. 16:34, to motto braterskiej społeczności, którą rozpoczął br. Tadeusz Wójciak. Przedłożył on wniosek miejscowego zboru by przewodniczenie objął br. Józef Sygnowski, co spotkało się z akceptacją zebranych. Brat przewodniczący słowami Św. Jana zapisanymi w Księdze Objawienia 1:3 zachęcił wszystkich do słuchania wyroków Bożych i powołał do usługi br. Michała Targosza. Treść rozważań została zaczerpnięta z księgi proroka Jonasza: „Co dzieje się na okręcie”. Brat Michał apelował do słuchaczy, by podejmowali w swoim życiu rozsądne decyzje, które zależą od tego, jakie jest nasze życie – ułożone, uporządkowane, bogobojne, uczciwe lub też przeciwnie. Wskazał na jedną z najważniejszych i najlepszych decyzji, o jakiej wspomina apostoł Paweł w swoim Liście do Rzymian 12:1. Brat wyjaśnił przy tym pojęcie ofiary, która zawsze wiąże się z wyrzeczeniem, z samozaparciem; nie ma ofiary przyjemnej Panu Bogu, bez uszczerbku w naszym życiu (przykład wdowy wrzucającej grosz do świątynnej skarbony).

Drugim wykładem ze Słowa Bożego usłużył br. Jan Litkowicz: „Widziałem ten czas…” – Kazn. Sal. 8:9. Pan Bóg stworzył człowieka wolnym, człowiek mógł wybrać – żywot lub śmierć. Stał się jednak nieposłusznym i wybrał śmierć, aż dotąd podlega złu, które przejawia się w panowaniu człowieka nad człowiekiem. Słowo Boże uczy nas, że prawdziwy chrześcijanin nie będzie pragnął panowania nad drugimi (Sędz. 9:8–15). Tym, który „widział ten czas” był Sprawiedliwy człowiek – Jezus Chrystus.

„Strzeż serca swego” – Przyp. Sal. 4:28, to przedmiot rozważań br. Daniela Krawczyka. Nie słowa, nie czyny, nie nasze deklaracje świadczą o tym jakimi jesteśmy, lecz nasze czyste wewnętrzne uczucia, pragnienia i dążenia stanowią wartość przed Bogiem. Mąż Boży Dawid, gdy zgrzeszył, prosił o czyste serce (Ps. 51:12) i prawego ducha.

„Ofiara spokojna”, to temat którym usłużył br. Jan Knop. Podstawą rozważań były słowa Św. Pawła apostoła zapisane w 1 Liście do Koryntian 10:18. Brat podkreślił, że wyrażenie „ofiara spokojna” występuje w Biblii 34 razy i obejmuje swym znaczeniem wdzięczność i cześć dla Pana Boga oraz ślub. Część ofiary spokojnej (składana na miedzianym ołtarzu) należała się Panu Bogu, część przeznaczona była dla kapłana, a pozostała część dla składającego. Izraelici składający tę ofiarę wysławiali Boga (1 Król. 8:62–66), a w jaki sposób my możemy to czynić?

• językiem • uczynkami (1 Jana 3:18) • wyrozumieniem (Ozeasz 6:6)

„Czasy ochłody” – Dz. Ap. 3:19–21, to piąty i ostatni temat jaki usłyszeliśmy w czasie tej konwencji, a usłużył nim br. Piotr Garbacz. W swych rozważaniach brat poruszył sprawę odpocznienia tj. błogosławień- stwa dla ludu Bożego oraz błogosławieństwa restytucyjne przeznaczone dla całej ludzkości: Izaj. 35 r.; Obj. 22:1.

Godziny braterskiej społeczności dobiegły końca. Życzeniem wszystkich uczest- ników było, aby poprzez czasopismo „Na Straży” podzielić się radością i Boskimi błogosławieństwami ze wszystkim Braćmi i Siostrami w Jezusie Chrystusie. Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu, że zgotował nam tę duchową przystań, gdzie z Jego łaski mogliśmy pić wodę życia podaną nam przez usługujących braci.

Cześć i chwała po wszystkie czasy niech będzie Bogu Ojcu i Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi. Amen.

R- ( r.)
„Straż” / str.