Na Straży
nr 1984/4

Sprawozdanie z generalnej konwencji w 1984 r.

UMIŁOWANI W CHRSYTUSIE BRACIA I SIOSTRY ORAZ WSZYSCY CZYTELNICY CZASOPISMA „NA STRAŻY”!

Życzeniem naszym jest podzielić się z Wami doznanymi błogosławieństwami i radością, jakich byliśmy uczestnikami podczas Generalnej Konwencji, która odbyła się w dniach 21 i 22 lipca 1984 r. w hali K.S. „Korona” w Krakowie.

Oprócz Braterstwa z całej Polski, mieliśmy zaszczyt podejmować wielu gości zagranicznych, którzy są zespoleni z nami w jednej nadziei niebieskiego powołania w Chrystusie Jezusie.

Zgodnie z uchwałą Zebrania Braci Starszych i Diakonów, które odbyło się w Warszawie w dniu 21.06.1984 r., przewodnictwo Generalnej Konwencji objął br. H. Kamiński, który powitał zebranych słowami Psalmu 100:

„Wykrzykuj Panu, cała ziemio!
Służcie Panu z radością,
Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem!

On nas uczynił i do niego należymy,
Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.
Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem,
W przedsionki jego z pieśnią chwały!

Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!
Albowiem dobry jest Pan;
Na wieki trwa jego łaska,
A wierność jego z pokolenia w pokolenie.”

Jako wyraz miłości i jedności ludu Bożego w duchu Chrystusowym przyjęliśmy serdeczne życzenia i pozdrowienia od wszystkich Braci i Sióstr, którzy nie mogli uczestniczyć w konwencji.

Następnie brat przewodniczący powołał br. D. Kopaka, który usłużył wykładem ze Słowa Bożego na temat: „Pan wielkie rzeczy uczyni” (Joel 2:21). Kolejnym wykładem usłużył br. A. Ziemiński, dzieląc się z zebranymi rozważaniem: „Deszcz poranny i deszcz wieczorny”.

Po krótkiej przerwie przekazano sprawozdanie z pracy ustępującego Zarządu:

– br. E. Klimczak odczytał protokół z Zebrania Braci Starszych i Diakonów, które odbyło się w Warszawie w dniu 21.06.1984 r.

– br. K. Sitarski przekazał protokół z kontroli dowodów i zapisów księgowych,

– zgodnie z decyzją podjętą na Zebraniu Braci Starszych i Diakonów w Warszawie protokoły te zostaną rozesłane do wszystkich Zgromadzeń Ludu Boże go w Polsce.

Bardzo wzruszającym momentem dla ogółu Braci i Sióstr było przekazanie życzeń i pozdrowień od gości spoza granic naszego kraju: z Republiki Federalnej Niemiec (br. Lipka), z Australii (br. J. Ciechanowski), z Kanady i USA (br. S. Żołnierski) oraz z Francji.

Po przekazaniu życzeń i pozdrowień wykładem ze Słowa Bożego usłużył br. M. Kopak, obierając za temat wypowiedź naszego Pana: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie” (Mat. 11:28-29).

Po tym wykładzie zarządzano przerwę obiadową. Po przerwie jako pierwszy zastał wygłoszony temat „Obmowa jest grzechem” (Psalm 141:3), którym usłużył br. S. Grudzie ń. Kolejnym, a zarazem ostatnim w pierwszym dniu konwencji rozważaniem podzielił się z zebranymi br. E. S z a r k a w i c z, który na podstawie słów św. Pawła ap. zapisanych w Liście do Tytusa 2:11-13 usłużył wykładem „Łaska Boża zbawienna”.

W godzinach wieczornych dla sympatyków i przyjaciół Prawdy w Krakowie zorganizowano pokaz przeźroczy „Dla tej przyczyny”.

Był to ostatni punkt programu pierwszego dnia konwencji. Zakwaterowaniem na nocleg uczestników konwencji zajęli się bracia z krakowskiego zboru. Wielu uczestników skorzystało z gościnności braci okolicznych zborów w pobliżu Krakowa.

W drugim dniu konwencji przewodniczył br. D. Kopak. Zgodnie z programem konwencji pierwszym tematem ze Słowa Bożego usłużył w tym dniu br. D. Krawczyk, kierując swe rozważania do młodzieży chrześcijańskiej.

Wzruszającym momentem był występ kwartetu braterstwa z RFN, który odśpiewał kilka pieśni o tematyce biblijnej. Słuchając zastanawialiśmy się, kiedy spełnią się nasze modlitwy – by miłość Chrystusowa zniosła wszelkie granice!

Następnie, zgodnie z ustalonym programem, zostały przeprowadzone wybory braci do usługi międzyzborowej, zarządu międzyzborowego, komisji rewizyjnej i kolegium redakcyjnej pisma „Na Straży”. Wybory przeprowadził br. Z. Skadłubowicz. Jednocześnie zatwierdzono wniosek, aby następne wybory braci do pracy międzyzborowej zostały przeprowadzone za dwa lata. Ustępującemu Zarządowi wyrażono podziękowanie za dotychczasową pracę oraz udzielono absolutorium. Zebranie gospodarcze zakończono prośbą o modlitwę, o miłość i wyrozumiałość dla wybranych Braci – aby dobry Bóg w Chrystusie Jezusie błogosławił dalszej naszej pracy na polu ewangelicznym. „Żniwo jest bowiem wielkie, a robotników mało”.

W kolejnym punkcie programu wykładem do chrztu usłużył br. Z. Kołacz. Do symbolu chrztu przystąpiło 31 braci i sióstr. Uroczysty ten moment został podkreślony występem Chóru Młodzieży Chrześcijańskiej „SELA”.

Była to bardzo wzruszająca chwila, gdy ujrzeliśmy wiele młodych serc, które przez chrzest okazywały swą wierność i posłuszeństwo Bogu. Serdeczne życzenia nowo przyjętym do społeczności braciom i siostrom na ich chrześcijańskiej drodze życia w imieniu wszystkich zgromadzonych złożyli br. D. Kopak oraz br. Z. Kołacz. Chrzest odbył się podczas przerwy obiadowej w krytym basenie kąpielowym w obiektach K.S. „Korona”.

Po przerwie obiadowej ostatnim wykładem ze Słowa Bożego usłużył br. J. Kłusak, który podzielił się rozważaniem na temat: „Odnowiony sposób myślenia” (Rzym. 12:2).

Na zakończenie br. S. Kaleta zapoznał zebranych ze sporządzonym sprawozdaniem z konwencji, zaś br. H. K a m i ń s k i wygłosił słowo pożegnalne, kończąc nabożeństwo słowami św. Pawła ap. z Listu do Efezjan 3:14-21.

Odśpiewany został Psalm 133 oraz hymn z Ew. wg św. Jana: „Albowiem tak Bóg umiłował świat”; następnie wspólnie odmówiono Modlitwę Pańską.

Reasumując całokształt i przebieg minionej konwencji możemy powiedzieć, że była to wspaniała społeczność duchowa, która dostarczyła sposobności do serdecznych kontaktów braci i sióstr zgromadzonych w tak licznym gronie. Przez okres dwóch dni bracia cieszyli się, spotykając i witając wielu miłych braci, których nie często można spotkać w takiej liczbie. Nadeszła chwila rozstania. Bracia serdecznie żegnali jedni drugich, składając sobie życzenia wytrwania na wąskiej drodze, a także spotkania się na następnej Generalnej Konwencji.

Przy zakończeniu uczestnicy Generalnej Konwencji wyrazili pragnienie, aby obfitością doznanych łask i błogosławieństw Bożych podzielić się ze wszystkimi czytelnikami czasopisma „Na Straży”.

Poniżej podajemy Braterstwu skład osobowy Braci z Pracy Międzyzborowej:

1. Br. Leśnikowski Tomasz
2. Br. Krawczyk Daniel
3. Br. Kaminski Henryk
4. Br. Sygnowski Józef
5. Br. Rorata Roman
6. Br. Szarkowicz Eugeniusz
7. Br. Jakubowski Mieczysław
8. Br. Kołacz Zdzisław
9. Br. Kłusak Józef
10. Br. Kopak Dymitr
Komisja Rewizyjna:

1. Br. Sitarski Karol
2. Br. Kasprzykowski Czesław
3. Br. Pietrzyk Edward
Kolegium Redakcyjne:

1. Br. Kaleta Stanisław
2. Br. Kopak Dymitr
3. Br. Grudzień Stefan
4. Br. Zajda Aleksander
5. Br. Kaminski Henryk
6. Br. Pietrzyk Edward
7. Br. Kozak Adam
Zarząd Zrzeszenia (w pracy administracyjnej):

1. Br. Kaminski Henryk – przewodniczący
2. Br. Szarkowicz Eugeniusz – z-ca przew.
3. Br. Krawczyk Daniel – z-ca przew.
4. Br. Kaleta Stanisław – z-ca sekretarza
5. Br. Szczepanik Jan – skarbnik
6. Br. Schab Henryk – z-ca skarbnika
7. Br. Leśnikowski Tomasz – księgarz
8. Br. Szczepanik Tadeusz – z-ca księgarza
Zgodnie z ustaleniem z Zebrania Braci Starszych i Diakonów w Warszawie, uchwały i postanowienia Generalnej Konwencji w Krakowie protokołowali: br. Kubic Adam oraz br. Kaleta Stanisław.

R- ( r.)
„Straż” / str.