The Herald
nr 2020/6

Sprawiedliwość objawiona

Sprawiedliwy rząd

Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować – Izaj. 32:1.

Gdy badamy jakikolwiek fragment Biblii ważnym jest, abyśmy umieścili go w kontekście otaczających wersetów. W ten sposób można poprawnie zrozumieć jego znaczenie. Prorok Izajasz zaledwie w dwóch wersetach pozwala nam wejrzeć w fascynujący Plan Boży. Nasze badanie tych wersetów będzie opierać się na przekładzie New International Version (najpopularniejsze w krajach anglojęzycznych współczesne tłumaczenie Biblii, przyp. tłum.), ponieważ wydaje się on najlepiej oddawać badany tekst hebrajski.

W 9. rozdziale proroctwa Izajasza pokazana jest nadzieja na przyjście Mesjasza. W Izaj. 9:6  (BG) czytamy: „Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju.” Często odnosimy się do tego wersetu, gdy zastanawiamy się nad narodzeniem Pana Jezusa. Obiecuje on przyjście Mesjasza i opisuje wiele ról, które będzie On spełniał. Wyrażenie użyte w wersecie 6. łączy Mesjasza z kolejnym wymiarem Boskiego planu. Tym sformułowaniem jest „i będzie panowanie na ramieniu jego”. Jest to klucz łączący wersety 6. i 7. Werset z Izaj. 9:7 (UBG) rozszerza nasz punkt widzenia poprzez słowa: „a rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca, zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość PANA zastępów.” W tym miejscu skupimy naszą uwagę na tej części wersetu: „aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i w sprawiedliwości, odtąd aż na wieki.”

Rząd

Aby zrozumieć wyrażenie „aż je postanowi i utwierdzi” musimy najpierw ustalić, do czego odnoszą się te słowa. Sformułowanie z wersetu 6. „będzie panowanie na ramieniu jego” i wypowiedź z wersetu 7. o „rozszerzeniu jego władzy” daje nam wyraźny pogląd na to, do czego się one odnoszą, to znaczy, do jego rządu. Bliższe zbadanie wersetu Izaj. 9:7 pokazuje trzy słowa, które opisują różne aspekty tego rządu.

Pierwszy aspekt panowania Mesjasza związany jest z ogólnoświatowym „rządem”. Według Konkordancji Stronga, słowo „rząd” jest przetłumaczone z hebrajskiego słowa „misra”, które oznacza panowanie, władza lub rząd. To hebrajskie słowo użyte zostało tylko w dwóch miejscach w Biblii, to znaczy w Izaj. 9:6 i 9:7. Uważamy, że Izajasz użył tego szczególnego słowa, aby podkreślić, że ten rząd z Bożego dozwolenia, jest zupełnie unikatowy i odróżniający się od każdego innego rządu, ustanowionego przez człowieka.

Gdybyśmy zostali poproszeni o opisanie rządu Stanów Zjednoczonych, nasza odpowiedź prawdopodobnie brzmiała by tak: „rząd federalny jest republiką konstytucyjną, funkcjonującą w ramach trzech władz: wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Pełni on zwierzchnictwo nad 50 stanami oraz terytoriami należącymi do USA. Każdy organ tego rządu składa się z departamentów administracyjnych, które są odpowiedzialne za realizację i egzekwowanie poleceń rządu.” Ta definicja opisuje działanie i strukturę obecnie funkcjonującego rządu. W podobny sposób „rząd” wspomniany w Izaj. 9:7 wskazuje na strukturę i działanie nowego porządku Bożego.

Tron

Drugim pojęciem związanym z panowaniem Mesjasza jest słowo „tron”. Według Konkordancji Stronga hebrajskie wyrażenie przetłumaczone jako „tron” to „kise”, co znaczy „miejsce honorowe”. To słowo jest najczęściej używane w Starym Testamencie w sposób wskazujący na siedzibę władcy. Reprezentuje ono autorytet i sprawiedliwość rządu. W Księdze Objawienia słowo „tron” wymienione jest 39 razy i jest symbolem wskazującym na Boski autorytet, moc i sprawiedliwość. Podobnie tron w Izaj. 9:7 wskazuje na autorytet, siłę i sprawiedliwość tego nowego rządu.

Królestwo

Trzecim aspektem rządów Mesjasza jest słowo „królestwo”. Według Konkordancji Stronga hebrajskie słowo przetłumaczone na „królestwo” to „mamlaka”, co właśnie znaczy „królestwo”. To pojęcie jest często używane w Biblii do wskazania na kraj lub ludzi, którymi rządzi określony władca. Izajasz używa słów rząd, tron i królestwo aby ukazać, że cudowny Boski porządek ma trzy cechy zupełnego rządu.

W zapisie Izaj. 9:7 prorok używa wyrażenia „postanowi i utwierdzi”, aby ujawnić kolejną cechę tego rządu. Hebrajskim słowem przetłumaczonym jako „postanowić” jest „kun”, które znaczy „zakładać”. Zaznacza on moment początkowy związany z ustanowieniem tego nowego rządu. Słowo przetłumaczone jako „utwierdzenie” to „saad”, które oznacza „utrzymywać”. To pokazuje pewną zasadę, że ten rząd będzie działał na stałe.

Przez całe wieki ludzie walczyli aby zdobyć władzę a potem ją utrzymać. Walka o władzę jest tematem, który przewija się przez wszystkich kartach historii. Tymczasem rząd opisany w Izaj. 9:6-7 jest zupełnie inny. W przeciwieństwie do jakiegokolwiek innego wcześniejszego rządu, jest on zbudowany i zatwierdzony przez Pana Boga.

Okres trwania

Opis Izaj. 9:7 dodaje jeszcze jedno istotne stwierdzenie: „odtąd i na wieki”. Opisuje to czas trwania rządu Mesjasza w dwóch słowach hebrajskich – „na” i „zawsze”. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako „na” znaczy „aż do”, a wyraz hebrajski oddający „zawsze” oznacza „znikający punkt”. Tak więc te dwa słowa połączone ze sobą wyrażają myśl trwania aż do punktu zbiegu (do punktu, gdzie droga dosięga horyzontu, odległego w przestrzeni lub czasie). Prorok mówi dalej „a rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca”. Ten boski rząd będzie miał początek, ale nie będzie miał końca! Z drugiej strony, wyznaczy on koniec daremnym ludzkim próbom stworzenia rządu, który zapewniłby pokój, stabilność oraz szczęście.

Cechy

Ten nowy porządek świata będzie miał za podstawę przymioty Bożego charakteru. Boża miłość dla człowiek sprawiła, że przygotował On dla niego drogę do wydostania się ze stanu chorób i śmierci, spowodowanych przez grzech. Boża mądrość wiedziała, że przez doświadczenie ludzkość najlepiej nauczy się, jaka jest cena za nieposłuszeństwo. Boska sprawiedliwość wymagała odpowiedniej ceny, aby zrównoważyć grzech Adama. Boska moc jest niezbędna do podniesienia ze stanu śmierci i zapewnienia idealnych warunków dla człowieka do nauki sprawiedliwości na odnowionej Ziemi.

Aby zapewnić pokój i szczęście na nadchodzące wieki Pan Bóg ustanowi rząd ugruntowany na sprawiedliwości i uczciwości. Bez nich stan równowagi nie byłby możliwy, a pokój i szczęście nie mogłyby zostać osiągnięte ani utrzymane. Rząd nie jest uczciwym bez sprawiedliwości. Rząd bez uczciwości nie może przetrwać. Obie te cechy są konieczne w rządzie trwającym na wieki.

Jeden

Kolejnym kluczem do tego boskiego zarządzenia jest idea „jednego” rządu. W dzisiejszym świecie rywalizujące ze sobą religie i rządy są ciągłą przyczyną konfliktów i niestabilności. Prorok Izajasz używając słów „rząd” i „jego rząd”, potwierdza, że będzie tylko jeden rząd, który będzie sprawował władzę nad całą ziemią – rząd Mesjasza, którego struktura będzie ustanowiona przez Pana Boga.

Proroctwo Izaj. 9:7 wskazuje na wiele szczegółów dotyczących nadchodzącego, cudownego boskiego rządu. Będzie on ugruntowany na Bożej miłości, mądrości, sprawiedliwości i mocy. Będzie działać sprawiedliwie i uczciwie wobec wszystkich. Zapewni strukturę, autorytet i trwałość w celu zagwarantowania pokoju, dobrobytu i szczęścia dla wszystkich bożych stworzeń. Zapewni stabilizację i ciągłość dla całej ludzkości, aby nauczyła się ona poznawać i doceniać swego Boga. I tak będzie na zawsze.

Pan Bóg tak powiedział i tak się stanie. „Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mat. 6:10). Ewangelista Łukasz podsumowuje: „Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca” (Łuk. 1:32,33). Amen.