The Herald
nr 2020/6

Na początku

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów Pisma Świętego mówiących o naszym Panu Jezusie są wersety zapisane w Izaj 9:5-6 „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.”

Ten numer czasopisma The Herald szczegółowo omawia to proroctwo, z którego możemy się dowiedzieć o Bożym planie zbawienia człowieka oraz o roli, jaką w nim pełni nasz Pan.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat” to tytuł artykułu, w którym autor analizuje przyczynę, dla której nasz Pan przyszedł na ziemię jako pierworodny syn, gdzie się urodził i co ujawniają o Nim wydarzenia z początkowego okresu Jego życia.

„Przyszły władca ludzkości” to rozważania, pokazujące nadchodzące ziemskie Królestwo Boże, które spocznie na ramionach Chrystusa; autor tłumaczy również, jak Jezus mógł zostać głową tego Królestwa i w jaki sposób spełni Boże obietnice dane Dawidowi.

Wspaniały charakter naszego Pana Jezusa i sposób w jaki będzie służył ludzkości jako nauczyciel jest przedmiotem artykułu „Przyszły wielki nauczyciel ludzkości”.

„Moc Jezusa Chrystusa” to tytuł rozważań na temat tego, jak potężnym bogiem będzie Jezus, jakie będzie źródło jego mocy i jak będzie sprawował tę moc w swoim ziemskim Królestwie.

Rola Jezusa jako wiecznego ojca i wskazanie, jakie grupy ludzkości przyprowadzi do życia, są przeanalizowane w artykule „Życiodajny duch”.

„Przyszedł i ogłosił pokój” omawia ludzką potrzebę pokoju i sposób, w jaki Jezus zapewni im pokój w swoim ziemskim królestwie.

„Na tronie Dawida”; tak zatytułowany jest artykuł pokazujący naszego zmartwychwstałego Pana jako władcę i godnego następcę tronu Dawida.

„Sprawiedliwość objawiona” to rozważania nad tym, w jaki sposób Królestwo Chrystusowe będzie na zawsze ustanowione na fundamencie sprawiedliwości i prawości.

Omówienie i zbadanie Bożego zaangażowania i gorliwości w urzeczywistnieniu i doprowadzeniu do końca planu zbawienia człowieka poprzez Jego jednorodzonego Syna, przedstawione zostało w artykule „Powołam Cię”.

Niech to proroctwo dotyczące Jezusa Chrystusa zachęci wasze serca i umysły do większej gorliwości i wierności w naśladowaniu Jego przykładu i podążaniu śladami Jego ofiarniczego życia. Amen.