Wędrówka
nr 2020/3

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

 • Pan Bóg okaże nam tyle miłosierdzia, ile my go okazujemy względem innych 
 • Bez Bożego miłosierdzia nie możemy być z Nim w społeczności
 • „Manna” z 14 grudnia – miłosierdzie upodabnia nas do Boga, rozwój chrześcijanina jest bez niego niemożliwy
 • Jak. 2:12-13 – …miłosierdzie góruje nad sądem
 • Mat. 6:12,14-15 – I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom
 • Mar. 11:24-26; 
 • Mat. 18:21-35 – zwrot „do 77 razy” – mamy być zawsze chętni i gotowi do odpuszczania i przebaczania, jżeli ktoś przyznaje się do winy, przeprasza i prosi nas o wybaczenie
 • Łuk. 17:3-5 – …jeśli się upamięta, odpuść mu…
 • Mich. 6:8 – tego chce od nas Pan, abyśmy czynili sąd (prawo) oraz miłowali miłosierdzie (BG); „Manna” z 15 stycznia – wszystko to zawiera się w słowie „miłość” (sąd, miłosierdzie, sprawiedliwość)
 • Łuk. 9:52-56 – miłosierdzie nawet wobec niewdzięczników
 • „Manna” z 6 października
 • Jan 8:3-11 – metodą Pańską nie jest ukarać, ale odwrócić kogoś od grzechu, naszą rzeczą nie jest wydawanie wyroków i karanie 
 • Rzym. 12:18-21
 • Łuk. 10:29-37 – przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
 • Przyp. 3:1-6 – zapowiedź, że tylko tacy mogą się spodziewać Bożego błogosławieństwa
 • Izaj. 66:3 – nie od wielkości ofiary, ale od stanu naszego serca zależy wysłuchanie naszej modlitwy