Wędrówka
nr 2020/1

Pamiętajcie na wodzów waszych

Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże, których obcowania koniec upatrując naśladujcie wiary ich Hebr. 13:7 (BG)

 

Gdy Pan Jezus odszedł do Ojca, aby przygotować miejsce swoim naśladowcom, pozostałych jedenastu apostołów postanowiło wybrać dwunastego w miejsce Judasza. Wola Pana Boga była jednak inna, gdyż wybrał On Saula z Tarsu. Gdy Saul był w drodze do Damaszku ukazał mu się Pan Jezus i rzekł: Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz – Dzieje Ap. 9:5. Usłyszał też słowa: Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego Dzieje Ap. 9:16. Te oświadczenia umocniły jego wiarę. 

W Filip. 4:11-14 apostoł Paweł, opisując swoje trudności, odnosi je do trudności ludu Bożego, idącego tą samą drogą za Panem. Lud Boży musi zwracać uwagę na swoje postępowanie, patrząc na wzór Mistrza i apostołów. Nasze wysiłki mają być skierowane ku niebu (Mat. 6:19-20). Idąc za wzorem świętych powinniśmy z zadowoleniem i radosnym wyczekiwaniem poddać się próbom oczekując lepszych czasów. 

Pan Jezus i apostołowie przepowiedzieli, że nastaną czasy trudne. Powinniśmy się cieszyć z możliwości wspólnego zbierania się, możliwości czytania Pisma Świętego w różnych przekładach, gdyż w nich zawarte są nauki mówiące nam, jak czynić i gdzie gromadzić skarby. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi – Mat. 6:19 (BG). Miłość do ziemskiego bogactwa jest niebezpieczna, mówi nam o tym apostoł Paweł w 1 Liście do Tymoteusza 6:8-11 (BG): Korzeń wszystkiego złego jest miłość pieniędzy.

Nie jest rzeczą złą być bogatym i uczciwie zdobywać pieniądze, ważne jest jednak to, jak i na co je wydajemy. Bogaczom w tym teraźniejszym wieku rozkaż, aby nie byli wysokomyślnymi, ani nadziei pokładali w bogactwie niepewnem – 1 Tym. 6:17-19 (BG). Jesteśmy tylko szafarzami. Nasze pieniądze są nam dane z łaski Pana i to z nim musimy się z nich rozliczyć.

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne – 1 Kor. 6:12. Musimy rozsądzać, które rzeczy są niezbędne do naszego życia, a bez których możemy się obejść.

Apostoł Paweł prosi o umiarkowanie: Skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom – Filip. 4:5 (BG). Skromność w jedzeniu, piciu, ubiorze, radości i smutku.

WE 6/2013