Wędrówka
nr 2019/4

Błogosławieni…

…ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios

Ubogi w duchu:

 • pokorny;
 • kontrolujący samego siebie;
 • widzi innych wyżej niż siebie;
 • dostrzega w drugim cechy lepsze od siebie i obdarza go szacunkiem;
 • „Manna” z 27 maja: I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie – Filip. 2:3.

 

Pokora:

 • ustępliwość, rezygnacja ze swoich upodobań, aby innym sprawić radość;
 • uczynność, nawet w sprawach mało znaczących – Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy Gal. 6:2;
 • miłosierdzie, wyrozumiałość wobec innych, a dostrzeganie i usuwanie własnych braków;
 • cierpliwość: Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni; oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim – Jak. 5:7-10. Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc, odnieśli obietnicę Hebr. 10:36 (BG) – fragmenty te zawierają myśl o cichym i spokojnym znoszeniu cierpień, z wytrwaniem i bez narzekania; cierpliwość błyszczy najjaśniej, gdy przechodzimy pod żarem najcięższych doświadczeń (Jak. 1:2-4 BG);
 • wiara, zupełne zaufanie pokładane w Bogu (Łuk. 15:11-32);
 • pokuta – przyznanie się do winy i przeproszenie (Jan 1:9, 2:1-2);
 • dziękczynienie i wdzięczność dla Pana Boga, Pana Jezusa, braterstwa i innych;
 • Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego – 1 Piotra 5:5-6.