Wędrówka
nr 2019/1
Pytania i Odpowiedzi – Biblia o rozwodzie

Pytania i Odpowiedzi – Biblia o rozwodzie

Co Biblia naucza o rozwodzie, a potem o ponownym małżeństwie z tym samym mężczyzną/kobietą?

Biblia generalnie jest przeciwna rozwodom. Połączenie się dwóch osób Pismo określa tworzeniem się jednego ciała, które – podobnie jak w naturze – nie ulega rozerwaniu aż do śmierci.

Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu – 1 Kor. 7:39.

Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśliby jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża – Rzym. 7:2-3.

Bardzo ważna w tym temacie jest historia zapisana w Ew. Marka, gdy o rozwód pytają faryzeusze. Pan Jezus zapytał ich co na to Mojżesz. Oni, zgodnie z prawdą odpowiadają, że Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. Jednak dalsze słowa Pana Jezusa wskazują, że to prawo zostało dane ze względu na zatwardziałość serca, czyli wybranie łatwiejszej drogi jaką jest rozwód, niż pełna miłości praca w cichości i cierpliwości nad utrzymaniem małżeństwa. Pan Jezus podkreśla, że od początku tak nie było (Mat. 19:8). Od początku było tak: Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem – 1 Mojż. 2:24.

Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza – Mar. 10:9.

Kolejny aspekt dotyczący rozwodu porusza ap. Paweł w Liście do Koryntian, opisując sytuację dwojga osób, chrześcijanina z niewierzącym.

A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie; w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg – 1 Kor. 7:15.

Ap. Paweł wskazuje, że małżonek nawróconej osoby może nie być skłonny do trwania w małżeństwie i wtedy oczywistym jest, że chrześcijanin nie może go na siłę zatrzymać. Lecz należy podkreślić, że dotyczy to tylko przypadku małżeństwa niewierzącego z wierzącym, a nie chrześcijanina z chrześcijaninem.

Biblia o ponownym małżeństwie z tym samym mężczyzną/kobietą

Biblia o takiej ewentualności milczy. Natomiast w Prawie zapisany jest przypadek, gdy osoba A będąc w małżeństwie z osobą B, rozwiodła się z nią. Dalej osoba B wyszła za osobę C i znów doszło do rozwodu lub osoba C zmarła, wtedy osoba B nie może ponownie wyjść za osobę A. Jest to Bogu obrzydliwe.

Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. Jeżeli ona odejdzie z jego domu i wyjdzie za mąż za innego, A także ten drugi mąż znienawidzi ją i również wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu, albo też jeżeli ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, umrze, To ten pierwszy jej mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie – 5 Mojż. 24:1-4.

Biblia generalnie naucza odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o małżeństwie, gdyż wybrana osoba jest „dopóki śmierć was nie rozłączy”.