Wędrówka
nr 2017/1
Plagi Egipskie

Plagi Egipskie

I poznają Egipcjanie, żem Ja Pan, gdy wyciągnę rękę swoją nad Egiptem i wyprowadzą synów izraelskich spośród nich – 2 Mojż. 7:5.

Bóg uczynił w Egipcie wiele znaków i cudów, które dla wszystkich obserwatorów stały się dowodem Jego wielkiej mocy. Dziesięć plag zesłanych na Egipt doprowadziło do upadku jego potęgi, wyjścia Izraela, a następnie także do całkowitego zniszczenia faraona i jego wojska w Morzu Czerwonym. To Boże działanie dało całkowitą wolność ludowi, który przez wieki wzdychał będąc w ciężkiej niewoli. Centralną postacią, przez którą Bóg działał, był Mojżesz. Historię jego życia można podzielić na trzy 40-letnie okresy. W pierwszym okresie Mojżesz przebywał na dworze faraona, do momentu, gdy udał się do braci. Nie został jednak przez nich przyjęty i musiał uchodzić z Egiptu. Drugi etap to czas przebywania na pustyni i opieka nad trzodą swego teścia Jetry. Ostatnim było uwolnienie narodu izraelskiego i zaprowadzenie go do Ziemi Obiecanej.

Mojżesz symbolizuje Chrystusa (Dzieje Ap. 3:20-23), a jego działanie w różnych etapach życia wskazuje na różnorodną działalność naszego Pana. Przybycie Mojżesza do Egiptu w celu uwolnienia swego narodu obrazuje działalność Pana Jezusa rozpoczętą z chwilą drugiego przyjścia, a która zakończy się, gdy doprowadzi On do całkowitego uwolnienia ludzkości spod władzy Szatana (faraona).

Niektórzy próbują wyjaśniać plagi jako naturalne zjawiska – łańcuch pewnych zdarzeń, gdzie każda kolejna plaga była konsekwencją poprzedniej. Pan Bóg realizuje swoje zamierzenia używając naturalnych czynników, jednak czas tych wydarzeń, ich kumulacja w krótkim czasie oraz niezwykła siła wskazuje na nieprzypadkowe i cudowne działanie Bożej mocy. Czas, w którym żyjemy, jest niespotykanym wcześniej okresem nasilenia negatywnych dla świata zjawisk (plag). Każda z nich pozostawia skutki, które stają się przyczyną powstawania kolejnych, coraz groźniejszych problemów, chwiejących dotychczasowym porządkiem świata.

I podobnie jak w Egipcie dziesięć plag doprowadziło do upadku faraona i uwolnienia Izraela, tak współczesne kryzysy doprowadzą do zniszczenia starego porządku i ustanowienia Królestwa Bożego.

1. WODA ZAMIENIONA W KREW

Rzeka Nil była podstawą rozwoju cywilizacji Egiptu. Wokół niej koncentrowało się życie i dzięki niej ludzie mieli pożywienie. Była symbolem tego, co najlepsze w Egipcie. Na skutek uderzenia laską Mojżesza, wody Nilu zamieniły się w krew, stając się niezdatne do picia, a ludzie zaczęli odwracać się od niej ze wstrętem.

Tak jak Nil był podstawą rozwoju cywilizacji Egiptu, tak przez wieki podstawą rozwoju naszej cywilizacji było chrześcijaństwo, które dominowało i miało ogromny wpływ na cały świat. Pomimo odejścia od czystej nauki Chrystusa i apostołów, a połączenia z władzą świecką, nauki głównych kościołów chrześcijańskich były dla ludzi pokrzepiające i orzeźwiające. Czas wtórej obecności, który objawia się wzrostem wiedzy i świadomości, jak również odkryciem zapomnianych prawd biblijnych, powoduje, że ludzie odrzucają głoszone nauki, jako nieprzystające do dzisiejszych czasów i nie dające się zastosować w życiu. Przy tej okazji odrzucają także i dobre rzeczy.

Pokazanie błędów systemów chrześcijańskich, wzrost świadomości ludzi przy jednoczesnej niechęci tych systemów do jakichkolwiek reform powoduje, że woda tam płynąca staje się niestrawna i nienadająca się do picia.

Ciekawy jest fakt, że podobną rzecz uczynili czarownicy egipscy. Apostoł Paweł mówi o nich, że swoim działaniem sprzeciwiali się Mojżeszowi (2 Tym. 3:8-9). Ci, którzy wytykali błędy systemów nominalnych oraz ogłaszali odkryte na nowo prawdy zostali zaatakowani przez te systemy. Mieszkańcy Egiptu rozpoczęli poszukiwania wody w okolicach Nilu, jednak nie przyniosły one rezultatu. Próby reformowania kościołów poprzez tworzenie nowych idei i ruchów również nie przynoszą oczekiwanego skutku. Proces laicyzacji wciąż postępuje i jest nieodwracalny.

Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą – Jer. 2:13.

2. PLAGA ŻAB

Drugą plagą była ogromna ilość żab, które wyszły z Nilu i opanowały cały Egipt.

Może nam to wskazywać na rozwój różnego rodzaju związków i organizacji: religijnych, społecznych
i politycznych, które uzyskały silny wpływ na społeczeństwo (Obj. 16:13-14). Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczął się, trwający do dziś, proces tworzenia ogromnej liczby kościołów, sekt, grup religijnych, a także innych ruchów o charakterze świeckim takich jak partie, związki, stowarzyszenia, fundacje itp. – organizacje łączące ludzi, którzy wyznają wspólne idee. Opanowały one każdą dziedzinę życia i mają wpływ na każdego człowieka.

Dla przykładu: Polsce w grudniu 2014 roku było zarejestrowanych około 17 tysięcy fundacji i 100 tysięcy stowarzyszeń1.

3. PLAGA KOMARÓW

Aaron uderzył laską w proch ziemi i zamienił go w komary, które pokryły całą ziemię.

Proch jest w Biblii symbolem stanu poniżenia. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach
i patrzy w dół na niebo i na ziemię? Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego – Psalm 113:5-8.

Jednym z dowodów i znaków obecności Pana jest zrównanie praw wszystkich grup społecznych. Ci, którzy przez wieki byli pozbawieni swych praw, odzyskują je. Nie tylko poniżane wcześniej grupy społeczne, ale także całe narody uzyskują prawa do samostanowienia. Tak jak komary są uciążliwe dla ludzi, tak walka coraz to nowych grup o swoje prawa jest uciążliwa dla przywódców Egiptu. Czarownicy nie mogli nic uczynić, co oznacza, że przywódcy duchowi pomimo prób nie są w stanie przeciwdziałać uruchomionym przez Pana procesom.

4. PLAGA MUCH

Kolejną plagą zesłaną na Egipt były muchy. Ta plaga była przełomem, ponieważ od tej plagi Pan Bóg uczynił różnicę pomiędzy Egipcjanami a Izraelem i ziemia Goszen nie została dotknięta ani nią, ani żadną następną. Żydowska tradycja mówi, że plagę stanowiło mnóstwo różnych owadów takich jak: muchy, karaluchy, chrząszcze i różnego rodzaju insekty (Biblia Gdańska – rozmaite robactwo). Plaga robactwa wyobraża różne złe ludzkie skłonności wynikłe z odrzucenia wiary i prawa Bożego, których nasilenie możemy obserwować w obecnym czasie. Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała – Izaj. 66:24.

Powszechny brak wiary i odrzucenie wynikających z niej norm moralnych powoduje psucie się ziemi. Faraon prosi Mojżesza o ustąpienie plagi i pozwala na złożenie o ary, co pokazuje, że władze dostrzegają zagrożenia związane z postępującym zepsuciem moralnym społeczeństw i doceniają rolę religii w utrzymaniu światowego porządku. Miejsce, w którym przebywał Izrael było wolne od tej plagi, co pokazuje, że prawdziwe dzieci Boże, dzięki Jego bliskości, są chronione przed powszechnym zepsuciem.

5. WYGINIĘCIE BYDŁA

Po ustąpieniu plagi much faraon nadal trwał w swoim uporze, dlatego Bóg zesłał kolejne karanie. Całe bydło egipskie znajdujące się na polu wyginęło w wyniku ciężkiej zarazy (Abak. 3:5-6). Morowe powietrze, które może przedstawiać ideologie niszczące stary porządek np. komunizm, socjalizm, faszyzm itp., zniszczyło wszystkie wartości (bydło), na których od wieków był oparty porządek świata. Bydło było bogactwem Egipcjan, dostarczało pożywienia i dawało zabezpieczenie na przyszłość. Wszystko zostało zniszczone w wyniku tej plagi. Dotychczasowa trwająca od wieków struktura społeczna, rola własności, religii, model rodziny i wiele innych podstaw tradycyjnego społeczeństwa – wszystko to zostało zniszczone.

6. PLAGA WRZODÓW

Została wywołana w dosyć niezwykły sposób. Pan Bóg powiedział Mojżeszowi i Aaronowi, aby wzięli sadzę
z pieca i rzucili nią ku niebu. Sadza zamieniła się w pył, który wywołał wrzody i pryszcze na ludziach i bydle. Również na ciałach czarowników egipskich pojawiły się wrzody, dlatego nie mogli oni stanąć przed Mojżeszem. Piec oznacza cierpienia i doświadczenia spadające na jednostki, jak i na całe narody. Pobyt narodu izraelskiego w Egipcie jest porównany do pobytu w piecu – Aleć was wziął Pan, i wywiódł was jako z żelaznego pieca, z Egiptu, abyście byli jego ludem dziedzicznym, jako dziś jesteście – 5 Mojż. 4:20. Przez wieki Pan Bóg zezwalał na zło, lecz go nie akceptował. Czas wtórej obecności

Chrystusa to okres odsłaniania wielu ukrytych zbrodni, o których ludzie sądzili, że nigdy nie zostaną ujawnione. Pan Jezus zapowiedział, że nie ma rzeczy, którą człowiek mógłby ukryć.

Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw – Łuk. 8:17. Bardzo wiele wychodzących na światło dzienne zbrodni i niegodziwości powoduje wzburzenie i jednocześnie wstyd dlatego, że wielu dotychczasowych bohaterów jest obecnie „odbrązawianych”, ponieważ okazują się zwykłymi zbrodniarzami, którzy mają na rękach krew niewinnych ludzi. Również i całe narody noszą na sobie piętno odpowiedzialności za to, co czyniły w przeszłości. Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę; wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych – Izaj. 26:21.

Także i instytucje religijne będące częścią systemu egipskiego są odpowiedzialne za wiele niesprawiedliwości i cierpień, dlatego wrzody pojawiły się również na czarownikach egipskich.

7. GRAD

Następną po wrzodach plagą był grad. Takiego ciężkiego gradu nie było nigdy wcześniej w ziemi egipskiej. Każdy kto uwierzył Mojżeszowi mógł uniknąć tej kary chroniąc się w swoim domu. Wszyscy, którzy pozostali na polu zginęli wraz ze swoim bydłem. Zniszczeniu uległa również cała roślinność i połamane zostały wszystkie drzewa. Pladze tej towarzyszyły gromy i ogień. Grad przedstawia prawdę, która ma niszczące działanie. Konsekwencją ujawnienia ukrytych i niechlubnych faktów z przeszłości jest grad. Pokazanie prawdziwego oblicza systemów i elit sprawujących władzę (ludzie i bydło na polu) ma niszczący skutek dla całych instytucji jak i dla działających w ich strukturach ludzi.

Obecny czas ob tuje w przypadki ujawniania najbardziej ukrytych prawd, które doprowadzają do duchowego zabicia – czyli skompromitowania i usunięcia z życia publicznego. Pogoń mediów za sensacją powoduje, że ludzie ze „świecznika” nie są w stanie się ukryć. Ci, którzy byli stawiani za wzór dla innych, po ujawnieniu faktów z ich życia, zostają odrzuceni. Następuje upadek autorytetów, a prawda o prawdziwym obliczu elit egipskich niszczy nadzieje, które ludzie pokładali w przywódcach. A wykonam sąd według sznuru, a sprawiedliwość według wagi; i potłucze grad nadzieję omylną, a ucieczkę wody zatopią – Izaj. 28:17.

Gromy i ogień, które towarzyszą tej pladze, przedstawiają wzburzenie ludów i często również gwałtowne, także zbrojne, wystąpienia przeciwko skorumpowanym elitom (Obj. 11:18). Połamanie wszystkich drzew i zniszczenie zieleni wskazuje na fakt, że podobne problemy dotkną wszystkie narody i w ich konsekwencji ludzie stracą nadzieję na lepszą przyszłość.

8. SZARAŃCZA

To, co ocalało po gradzie, zniszczyła kolejna plaga – szarańcza. Szkodnik ten nawiedzał wcześniej te tereny, ale tym razem sytuacja była szczególna. Szarańcza oprócz zaatakowania ziemi egipskiej napełniła także domy wszystkich Egipcjan, co było rzeczą niewidzianą nigdy wcześniej. Co w małej ilości nie jest groźne, w wielkiej skali ma niszczącą moc. Grad uderzył tylko w to, co było na polu, szarańcza dopełniła zniszczenia pokrywając całą ziemię egipską i dotykając wszystkich Egipcjan bez wyjątku.

Od pewnego czasu możemy obserwować bardzo szybki rozwój nowych technologii i idący za nim ogromny rozwój różnych mediów dających możliwość łatwej i szybkiej komunikacji. Ten rozwój skutkuje przepływem informacji na niespotykaną wcześniej skalę. Najszybszym i najpowszechniejszym obecnie medium stał się Internet, który wyprzedził media drukowane, radio i telewizję. Rozwój przepływu informacji dotyczy całej ziemi i nie ma na niej skrawka wolnego od działania tej siły. Żyjemy obecnie w czasie tak gwałtownego napływu informacji, że przekracza on możliwości człowieka do ich pełnego odbioru. Informacji przybywa lawinowo, natomiast możliwości ludzkiego mózgu pozostają na tym samym poziomie co wcześniej. W tej ogromnej powodzi coraz trudniej jest przeprowadzać selekcję tego, co jest wartościowe, a co nie. W 2011 roku szacowano, że tylko w tym jednym roku, na świecie powstało 20 milionów razy więcej informacji niż wszystkiego, co napisano do tej pory w historii ludzkości. Cały czas znajdujemy się w trakcie narastania tej fali i nie do końca potra my przewidzieć jej skutki. Wielu naukowców zauważa jednak skalę problemu i ostrzega przed nieumiejętnym korzystaniem z tych narzędzi. Coraz powszechniejsze, zwłaszcza wśród młodych, staje się uzależnienie od Internetu, co destrukcyjnie wpływa na psychikę, więzy rodzinne i międzyludzkie. Relacje bezpośrednie zastępowane są życiem w wirtualnym świecie. Głównym źródłem, z którego czerpie się informacje, wzorce, idee, przykłady nie są rodzice lub szkoła, ale Internet, w którym każdy może znaleźć co tylko zechce. Szarańcza zjadła wszystką zieleń, sama będąc bezproduktywną. Skutek działania ogromnej ilości sprzecznych ze sobą informacji ma zgubny wpływ na cały świat. Niszczy dotychczasowe wartości, które spajały społeczeństwo, nie proponując nic w zamian. Prorok Amos określa czas działania szarańczy mówiąc, że plaga ta nastąpi w czasie odradzania się Izraela, który także nie będzie od niej wolny: Takie widzenie dał mi oglądać Wszechmogący Pan: Oto stworzył szarańcze, gdy zaczął odrastać potraw, a był to potraw po kośbie królewskiej. A gdy już dojadała zieleń ziemi, rzekłem: Wszechmogący Panie, przebacz! Jakże ostoi się Jakub, wszak jest tak maleńki? I żałował tego Pan: Nie stanie się – rzekł Pan – Amos 7:1-3.

9. CIEMNOŚĆ

Przedostatnią plagą była ciemność tak gęsta, że jeden drugiego nie widział i wszyscy Egipcjanie woleli pozostać na swoich miejscach. Ciemność symbolizuje niewiedzę, najczęściej dotyczy nieznajomości Boga i Jego planów. Świat dotyka wiele problemów i ludzie oczekują, że ich przywódcy przedstawią jasną wizję wyjścia z aktualnej sytuacji. Jednak Izajasz opisuje tę sytuację jako ciemność: A gdy spojrzy na ziemię – oto trwoga i pomroka, straszna ciemność i nieprzenikniony mrok – Izaj. 8:22. Aktualnie ludziom wydaje się, że potra ą przeciwdziałać problemom, chociaż zwykle ustępują one same bez szczególnego działania przywódców. Apostoł Paweł porównał tę sytuację do bólów kobiety rodzącej (1 Tes. 5:3). Kiedy jednak kryzysy nie będą ustępowały, a przywódcy Egiptu nie będą mieli pomysłu na ich rozwiązanie, będzie to oznaczało, że nastała zupełna ciemność. W tym czasie każdy będzie próbował ratować samego siebie, nie zwracając uwagi na problemy innych. Bo oto ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody; ale nad tobą wejdzie Pan, a chwała jego nad tobą widziana będzie – Izaj. 60:2.

10. ŚMIERĆ PIERWORODNYCH EGIPSKICH

Ostatnia plaga, w której zginęli wszyscy pierworodni egipscy, zarówno z ludzi jak i zwierząt, doprowadziła do uwolnienia Izraela z niewoli. Nie będziemy jej tutaj szczegółowo omawiać, ponieważ robimy to corocznie w naszych zborach przygotowując się do Pamiątki.

Obraz pokazany w plagach egipskich pokazuje, że skutkiem działania wszystkich 10 plag będzie zniszczenie dotychczasowych struktur, na których opiera się świat – politycznych, religijnych i ekonomicznych. Królestwo Szatana zostanie całkowicie zniszczone, a następnie ustanowione będzie Królestwo Chrystusa, o które prosimy słowami „przyjdź Królestwo Twoje”. Obserwujmy zatem wydarzenia dziejące się wokoło i starajmy się szukać wyjaśnień tego, co się dzieje w Piśmie Świętym, żyjąc już obecnie ideami zbliżającego się Królestwa.