Na Straży
nr 2017/4

Echa z Konwencji – Konwencja Generalna 2017

WIELICZKA – 24-25 CZERWCA 2017r.

W dniach 24-25 czerwca odbyła się kolejna, XXX Konwencja Generalna. Tym razem spotkaliśmy się w nowym miejscu, w Wieliczce, w pięknym obiekcie o nazwie „Solne Miasto”.

Zgromadzonych przywitał brat Franciszek Olejarz, który przewodniczył w pierwszym dniu konwencji. Na rozpoczęcie społeczności zaśpiewaliśmy pieśń „Witamy serdecznie”.

Pierwszym wykładem usłużył brat Walenty Bywalec; tematem wykładu był werset przewodni konwencji „Oto stoję u drzwi i kołaczę (Obj. 3:20).

W pierwszych rozdziałach Księgi Objawienia Pan Bóg dał nam wiele ważnych informacji dotyczących Kościoła i tego, co go czeka w czasie Wieku Ewangelii. Słowa tytułowego wersetu są wypowiedziane w poselstwie do siódmego zboru – Laodycei. Do naszych serc i umysłów puka Pan Jezus i czyni to poprzez różnego rodzaju doświadczenia, znaki, wydarzenia itp. Naszym zadaniem jest Mu otworzyć, bo jeżeli tego nie zrobimy, Pan odejdzie. Jeżeli otworzymy nasze serca, otrzymamy wiele błogosławieństw, także dotyczących zrozumienia wypełniających się proroctw.

Drugim wykładem usłużył gość z Francji, brat Mariusz Kwarciak, który za swój temat wziął werset z Przypowieści Salomona 23:26 – „Synu mój, daj mi serce twoje”.

Serce to miejsce naszych uczuć i myśli, dlatego naszym obowiązkiem jest dbanie o jego stan. To, co mamy w sercu, objawiamy przez nasze postępowanie i wypowiadane słowa. Grożącym nam niebezpieczeństwem jest zatwardzenie serca. Jak pokazuje przykład faraona, Boża dobroć i Jego błogosławieństwa mogą również doprowadzić do zatwardzenia naszego serca. Jeżeli trwamy w grzechu, a mimo to otrzymujemy błogosławieństwa, to możemy uznać, że nie mamy potrzeby nic zmieniać i utrwalamy swój zły stan. Jest to efekt „oszustwa grzechu”. Apostoł Paweł wskazuje również na Izrael, który także został zatwardzony przez Boskie błogosławieństwa, a stan ich zatwardzenia ma trwać do końca wyboru Kościoła. Zatwardzenie będzie zdjęte przez przemianę serc jako działanie Pana Boga przy współpracy całego narodu. Czasem wielkiej naprawy ludzkich serc będzie Wiek Tysiąclecia. Czystość naszych serc i czystość zgromadzeń pozwala nam trwać w synostwie Bożym, dlatego strzeżmy naszych serc.

Kolejny wykład tego dnia przedstawił brat Marek Knitter, który zatytułował swoje wystąpienie „Jakże możemy znać drogę?” (Jan 14:5). Pytanie to zadał Panu Jezusowi św. Tomasz, a odpowiedź Mistrza znajdujemy w następnym wersecie: „Jam jest droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”.

Rozdarcie się na dwoje zasłony w Świątyni w momencie śmierci naszego Pana symbolizowało otwarcie nowej drogi dla Jego naśladowców. Dokładne zrozumienie tej drogi apostołowie otrzymali w Dniu Pięćdziesiątnicy. Pan Jezus otworzył zamkniętą bramę i wskazał drogę, którą mamy kroczyć, aby otrzymać żywot wieczny. Pan Bóg znacznie wcześniej przygotował informacje dla Kościoła, które ukrył w symbolach. Przybytek, który jest  obrazem i cieniem świątyni niebieskiej, zawiera wiele szczegółów ukrytych w elementach budowy oraz sprzętach, które pokazują Boży zamiar w stosunku do Pańskich uczniów. Brat starał się nam przybliżyć część z tych drogowskazów zawartych w „Cieniach Przybytku”.

Po wykładzie został odczytany protokół ze Zjazdu braci starszych, diakonów i przedstawicieli zborów, który odbył się w dniu 6 maja 2017 roku.

Po dłuższej przerwie, obiadowej, wysłuchaliśmy wykładu brata Leszka Szarkowicza „Pokora”. Zgodnie z zapisem wersetu 1 Piotra 5:6 pokora jest cechą niezbędną, by dostąpić wywyższenia. Mojżesz jest przykładem pokory, ale jednocześnie jego życie pokazuje, że pokory trzeba się uczyć, co wymaga wielkiego wysiłku i samokontroli. Człowiek mający pokorę okazuje przez nią swoją dojrzałość duchową i fizyczną. Swą pokorę możemy sprawdzić, gdy otrzymujemy jakieś możliwości i przywileje. Sprawdzianem w tej sytuacji będą nasze myśli o sobie i innych. Doświadczenia i próby będą pożyteczne dla nas i będą nam pomagać, pod warunkiem, że będziemy je znosić z pokorą.

Ostatnia godzina tego dnia została poświęcona na wspólny śpiew, który poprowadził brat Krzysztof Wącior. Około godziny 18 dzień błogosławionej braterskiej społeczności został zakończony pieśnią i modlitwą i wszyscy udaliśmy się na odpoczynek.

W niedzielę o godzinie 9 ponownie zebraliśmy się w gościnnej Sali „Solnego Miasta”, a przewodniczył w tym dniu brat Henryk Szarkowicz.

Pierwszym wykładem służył gość z Niemiec, brat Hubert Lipka, który mówił na temat: „Prawdziwa i fałszywa miłość. Na wstępie brat wspomniał, że Przeciwnik stosuje różne metody i dostosowuje je do sytuacji. Kiedyś zwodził przez okrucieństwo i strach, a obecnie przez „miłość”. Dlatego ważne jest, abyśmy umieli odróżniać miłość prawdziwą od fałszywej.

Przykład plag egipskich pokazuje, w jaki sposób i w jakim celu Przeciwnik imituje Boskie cuda. Czyni coś podobnego i przedstawia swoim poddanym jako coś lepszego w celu odwrócenia uwagi od Boga. Podobnie postępuje się z miłością Bożą opartą na zasadach i sprawiedliwości, w zamian której proponowana jest, jako lepsza alternatywa, miłość bez tych zasad – zupełna tolerancja, całkowity brak ograniczeń, źle rozumiane osobiste wolności i prawa człowieka, zasada jedynie osobistej odpowiedzialności za swoje uczynki. Jest to fałszywa wolność i fałszywa miłość. Wielu chrześcijan odrzuca Biblię jako Słowo Boże, przez co zanika miłość do Boga i szacunek do Biblii. W taki sposób Przeciwnik, używając „miłości”, odprowadza ludzi od Boga i Jego nauk. Módlmy się o rozpoznanie Bożej miłości i odróżnienie jej od falsyfikatu proponowanego nam przez Przeciwnika.

Drugi wykład, zatytułowany „Abyśmy wiedzieli, jak się mamy w domu Bożym sprawować, powiedział brat Jan Knop.

Nasze Zrzeszenie jest związkiem wyznaniowym działającym na podstawie prawa polskiego i jednym z celów Generalnej Konwencji jest spełnienie obowiązków wynikających z przepisów tego prawa. Te wymagania nie są sprzeczne z naszym sumieniem. Nie uważamy, że nasze Zrzeszenie gwarantuje zbawienie, ale istnieje po to, by nam pomagać. Każdy z nas odpowiada za siebie, ale będąc w społeczności, odpowiadamy również za zbór. Prawdziwy Kościół charakteryzuje się jednością, dlatego powinniśmy dążyć do jedności w zborach i zborów.

W kolejnej godzinie odbyły się wybory, które przeprowadził br. Franciszek Olejarz. Tak jak w poprzednich latach, poniżej zamieszczamy listę braci wybranych przez Generalną Konwencję do usługi na kadencję 2017-2019.

I. Kaznodzieje objazdowi Zrzeszenia

 1. br. Szymon Masiak
 2. br. Ryszard Knop
 3. br. Jan Knop
 4. br. Adam Olszewski
 5. br. Daniel Szarkowicz
 6. br. Henryk Szarkowicz
 7. br. Franciszek Olejarz
 8. br. Tomasz Szarkowicz
 9. br. Walenty Bywalec
 10. br. Marek Knitter
 11. br. Paweł Kawała
 12. br. Jerzy Honkisz

II. Zarząd Zrzeszenia i stanowiska funkcyjne

Przewodniczący Zarządu Zrzeszenia –
br. Henryk Szarkowicz

I z-ca przewodniczącego Zarządu Zrzeszenia –
br. Jan Knop

II z-ca przewodniczącego Zarządu Zrzeszenia –
br. Franciszek Olejarz

 

Członkowie Zarządu Zrzeszenia:

 1. br. Walenty Bywalec
 2. br. Lucjan Pulikowski

Podano informację, że ponieważ osoby pełniące funkcje: Sekretarza, Skarbnika/Księgarza (połączone funkcje) oraz Księgowej Zrzeszenia są zgodnie z podjętymi uchwałami oraz Statutem Zrzeszenia zatrudniane przez Zarząd Zrzeszenia, w związku z tym nie jest tu wymagany wybór Walnego Zgromadzenia. W bieżącej kadencji wymienione funkcje pełnić będą:

Sekretarz – br. Krzysztof Nawrocki

Skarbnik/Księgarz (połączone funkcje) –
br. Łukasz Kolak

Księgowa – s. Agnieszka Małkowska

 

III. Komisja Rewizyjna Zrzeszenia

 1. br. Marek Sikora
 2. br. Dariusz Hojnca – przewodniczący
 3. br. Marcin Szkodziński

IV. Komitet Wydawniczy

 1. br. Piotr Krajcer – przewodniczący
 2. br. Paweł Kawała
 3. br. Jerzy Kopak
 4. br. Waldemar Szymański
 5. br. Jan Knop
 6. br. Adam Olszewski
 7. br. Tomasz Tudryn
 8. br. Krzysztof Lipka
 9. br. Łukasz Florczak
 10. br. Jarosław Olejarz
 11. br. Mariusz Matysek
 12. br. Przemysław Pietrzyk

V. Komitet ds. Młodzieży

 1. br. Daniel Szarkowicz – przewodniczący
 2. br. Krzysztof Makarzec
 3. br. Krzysztof Tudryn
 4. br. Krzysztof Milan
 5. br. Dariusz Hojnca
 6. br. Krzysztof Purwin

VI. Komitet ds. Ewangelizacji

 1. br. Walenty Bywalec – przewodniczący
 2. br. Łukasz Florczak
 3. br. Krzysztof Szczap
 4. br. Paweł Zabój
 5. br. Marcin Szkodziński

 

VII. Komitet Pomocy Społecznej

 1. br. Leszek Szarkowicz – przewodniczący
 2. br. Lucjan Pulikowski
 3. br. Stanisław Sławiński
 4. br. Henryk Głąb
 5. br. Krzysztof Makarzec

 

VIII. Komitet Konwencji Międzynarodowej

 1. br. Franciszek Olejarz
 2. br. Stanisław Sławiński – przewodniczący
 3. br. Leszek Szarkowicz
 4. br. Rafał Purwin
 5. br. Dariusz Hojnca
 6. br. Daniel Szarkowicz

 

IX. Koordynacja usługi duchowej w Zborach

 1. Franciszek Olejarz

 

W drodze głosowania zaakceptowany został dwuletni okres trwania kadencji, to znaczy do lipca 2019 roku.

Ostatnim wykładem usłużył brat Adam Olszewski, przedstawiając temat „Lekcja płynąca ze świecznika”. Mówca zwrócił naszą uwagę na szczegóły budowy złotego świecznika, który przedstawia Kościół. Brat omówił pięć ważnych elementów związanych ze świecznikiem, które mają obrazowe znaczenie i dostarczają nam ważnych lekcji: 1) Świecznik stanowił źródło światła dla kapłanów – Prawda; 2) Oliwa była niezbędna, aby dawać światło – Duch Święty; 3) Piękne zdobienie świecznika – Piękny charakter; 4) Zrobiony z jednego kawałka złota – Jedność; 5) Sześć ramion – Harmonia.

Dwa dni braterskiej społeczności dobiegły końca i duchowo posileni rozjechaliśmy się do domów, życząc sobie nawzajem błogosławieństwa Bożego i rychłego spotkania na kolejnych konwencjach.

R- ( r.)
„Straż” / str.