Na Straży
nr 2015/3

Echa z konwencji – Chełm [2014]

Chełm – 24 sierpnia 2014 r.

Zaczął się już nowy sezon konwencyjny, ale wróćmy na chwilę wspomnieniami do końca ubiegłego i przypomnijmy sobie lub zapoznajmy się z tematyką konwencji w Chełmie, która odbyła się 24 sierpnia.

Jako przewodniczącego konwencji wybrano brata Henryka Głąba. Liczba braci i sióstr uczestniczących w niej była niższa niż we wcześniejszych latach. Podczas konwencji można było wysłuchać czterech tematów ze Słowa Bożego, a na werset przewodni został wybrany pierwszy werset Psalmu 118: „Wysławiajcie Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa miłosierdzie jego”.

1. Wykład do wersetu tematowego(Psalm 118:1) – br. Marek Sikora

Brat rozpoczął temat od wskazania cyklu psalmów pochwalnych od 113 do 118 nazywanych „halem” i śpiewanych podczas Święta Przejścia. Poruszona została tematyka istoty Boga, Jego imienia i wiecznej egzystencji. Człowiek był ukoronowaniem twórczej działalności stwarzania.

Pan Bóg w swej potędze daje nadzieję otrzymania nieśmiertelności i chwały w Jezusie Chrystusie (1 Piotra 5:10). Słowa psalmu skierowane są do wszystkich bojących się Pana, którzy chcą skorzystać z miłosierdzia Bożego, z Jego łaski. Mamy budować nasze zaufanie do Boga w oparciu o wiedzę z Pisma Świętego.

2. Sąd i sprawiedliwość (Ijoba 37:22) – br. Ryszard Knop

„Wszechmogący jest, doścignąć go nie możemy; wielki w mocy, wszakże sądem i ostrą sprawiedliwością ludzi nie trapi.”

Pan Bóg działa na podstawie sprawiedliwości, które jest postępowaniem według Prawa Bożego i czynieniem słuszności (Psalm 87). Złamanie sprawiedliwości nie pozostaje bezkarne. Przy przekroczeniu sprawiedliwości należy uczynić zadośćuczynienie przez wyrównanie winy lub długu. Będziemy szukać sprawiedliwości, jeżeli będziemy bezwzględnie wykonywać prawo Boże. Mądra sprawiedliwość to znajomość rzeczy duchowych, rozeznanie między dobrem a złem. Mądrość to domena sprawiedliwego. Bycie przesadnie sprawiedliwym to bycie srogim, domagającym się ścisłej sprawiedliwości, ostrego sąd, krytyki i potępienia.

Brat w wykładzie omówił temat na przykładzie: przypowieści o niesprawiedliwym szafarzu, o złym słudze i historii Dawida. My jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych i gdzie tylko możliwe powinniśmy stosować miłosierdzie i współczucie, nie zawsze wymagając ścisłej sprawiedliwości wobec innych. Starajmy się stać sprawiedliwymi, rozsądzić siebie, a później okazując miłosierdzie, uczmy sprawiedliwości.

Pamiętajmy, że sprawiedliwość i sąd Boży uprzedzają miłosierdzie i prawda.

3. Pokropiony będę olejkiem świeżym (Psalm 92:11) – br. Marek Knitter

Brat przypomniał historię odebrania błogosławieństwa od Saula i wybór Dawida na przyszłego króla. W okolicznościach i sposobie pomazania Dawida można dostrzec obraz na sposób wybierania Kościoła.

Składniki olejku i ich znaczenie (2 Mojż. 30:23):

  • Myrra – symbol mądrości, znajomości, przedstawia spłodzenie;
  • Cynamon – symbol zrozumienia podstawowych nauk, przedstawia uświęcenie;
  • Ziele tatarskie – symbol umiejętności w postępowaniu, przedstawia zapieczętowanie Duchem Świętym;
  • Kasyja – symbol rady i siły, przedstawia pomazanie;
  • Oliwa – symbol światła przez Ducha Świętego, przedstawia namaszczenie.

Oliwa w rogu wskazuje na władzę, jaka jest przekazywana. Każdy, kto jest pod pomazaniem, musi się stać jak Dawid, przepełniony Duchem miłości. Trzy pomazania Dawida można dostrzec w ofiarowaniu naszego Pana.

Pod wpływem pomazania, błogosławieństwa Bożego mamy się rozwijać i przygotowywać do stanowiska, które możemy w przyszłości otrzymać. Bądźmy tą wonnością żywota ku żywotowi.

4. Nie bądźmy jak żona Ozeaszowa – br. Ryszard Samuła

Ozeasz poprzez przyjęcie na żonę nierządnicy miał pokazać grzech ludu i odczucia Pana Boga patrzącego na odstępstwa Izraela. Pan Bóg daje do zrozumienia, że Jego naród wybrany, Jego oblubienica kala się nierządem, łamiąc swój ślub – przymierze na Synaju. Pan Bóg w imionach dzieci z nierządnicy zawarł historie niewierności Izraela – etapy utraty błogosławieństwa na przestrzeni wieków. W proroctwie pokazane są też inne obrazy związane z tym narodem: odrzucenie i przywrócenie do łaski, Wiek Ewangelii, jego koniec i Wiek Tysiąclecia, Izrael cielesny w różnych przedziałach historycznych i rozwój Izraela duchowego.

Odstępstwo Izraela powinno być ostrzeżeniem dla nas, jak nie powinniśmy postępować (bałwochwalstwo, wszeteczeństwo duchowe, zepsute towarzystwo, gorliwość na pokaz).

W tym roku konwencja w Chełmie już 23 sierpnia i mimo że z nowym wersetem tematowym, to zasada starego będzie utrzymana „Wysławiajcie Pana, albowiem dobry…”.

R- ( r.)
„Straż” / str.