Na Straży
nr 2014/5

Echa z konwencji – Piotrowice (2014)

PIOTROWICE – 1 CZERWCA 2014 R.

W Piotrowicach k. Lublina rozpoczęliśmy tegoroczny sezon konwencyjny. 1 czerwca spotkaliśmy się tam, by wielbić Boga, rozwijać nasze zrozumienie Biblii, wzmacniać serca i zacieśniać kontakty z naszymi bliskimi. Konwencja odbywała się pod hasłem „Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim” zdanie to widzimy co niedzielę na mównicy sali zborowej w Lublinie.

Ten fragment Psalmu 119 był także tematem pierwszego wykładu, którym usłużył br. Adam Organek. Brat wprowadził nas w tematykę i charakterystykę tego psalmu i szczegółowo omówił znaczenie 115 wersetu. Spośród wielu ciekawych spostrzeżeń szczególnie zapamiętałem to, że Słowo Boże to sekret szczęścia człowieka i że nie wolno go traktować wybiórczo. Poza tym trzeba wiedzieć, kogo słuchać i uważać, jakich argumentów używamy na potwierdzenia danego stwierdzenia – czy są to nasze słowa, czy słowa Boga.

Brat Stanisław Sławiński w wykładzie „Boży początek” przeanalizował dwa wersety z 20 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej. Nazwał je preambułą, gdyż poprzedzają one 10 przykazań. Brat starał się przedstawić istotę Pana Boga, skupiając się na znaczeniu hebrajskich słów użytych w tym fragmencie. Wnioskiem z tych rozważań jest stwierdzenie, że Bóg ma wyłączność na cześć i powinniśmy uważać, czy nie poświęcamy pewnych rzeczy innym „bogom”. Ponadto brat tłumaczył, na czym polega wyjście z Egiptu. Tak jak Izraelici opuścili Egipt w drodze do Kanaanu, my także powinniśmy opuścić swoje miejsce w świecie, w którym żyjemy, by spotkać Boga, a prawdziwą wolnością jest dobrowolne powstrzymywanie się do zła.

Trzeci wykład stanowiły rozważania brata Leszka Krawczyka na temat miłości i 13 rozdziału 1 Listu do Koryntian. Chcąc przystąpić do Boga, musimy umiłować Go ponad wszystko. Ale oprócz tego musimy miłować braci i nawet nieprzyjaciół. Miłość należy popierać uczynkami, np. utrzymując pokój między braćmi. Brat podkreślał, że owoce ducha wymienione w 5 rozdziale Listu do Galacjan to tak naprawdę jeden owoc składający się z wielu elementów. Wszystkie te rzeczy są ważne, a miłość jest pewnego rodzaju łącznikiem pozwalającym wydać ten owoc.

Ostatni temat, br. Pawła Lipianina, to lekcje z Ewangelii Jana 4:38: „Inni pracowali, a wyście weszli w ich pracę”. Brat zaznaczył, jak werset ten można zrozumieć w kontekście wydarzeń biblijnych i podał przykłady: Dawida i Salomona, Eliasza i Elizeusza, starotestamentowych proroków i apostołów. Każda z osób wymieniona jako druga kontynuowała pracę poprzednika. Apostołowie weszli w pracę proroków przez to, że doświadczyli tego, co zapowiadali poprzednicy. Dostąpili zaszczytu przebywania przy Jezusie, poznali Mesjasza, ale także zebrali plon w postaci uczniów gotowych pójść za Chrystusem. Byli żeńcami, ale stali się także siewcami na nowych warunkach. Podobnie i my kontynuujemy pracę naszych poprzedników, zaczynając od wielkich reformatorów, na naszych dziadkach i rodzicach kończąc. Brat zachęcał do wgłębiania się w historię i dziedzictwo ruchu Badaczy Pisma Świętego, pamiętając nie tylko o teologii, ale również o wartościach i duchu, w jakim ten ruch powstawał i się rozwijał.

Na koniec konwencji wspólnym śpiewem i modlitwą podziękowaliśmy naszemu Stwórcy za to, że możemy spotykać się w gronie braterskim, budować w miłości i poznawać Boży charakter oraz Jego plany.

R- ( r.)
„Straż” / str.