Na Straży
nr 1984/1

Echa z konwencji- Wrocław

13.08 1983 R.

Drogo umiłowani w Zbawicielu Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry, Drodzy Czytelnicy!

Z radością i duchowym zadowoleniem pragniemy podzielić się z czytelnikami „Na Straży” wrażeniami z uczty duchowej, którą przy pomocy naszego dobrego Ojca Niebieskiego mogliśmy urządzić we Wrocławiu w dniach 13 i 14 sierpnia b.r.

Wygodna i przestronna sala widowiskowa Wojewódzkiego Domu Kultury zgromadziła około 700 braci i sióstr oraz młodzież z terenu niemal całego kraju. Tak licznego grona osób nie gościliśmy nigdy dotąd w stolicy Dolnego Śląska.

Według wcześniej rozesłanych do braci mówców zaproszeń z propozycjami tematów do usługi wykładami usłużyło łącznie 9-ciu braci. Tematyka wykładów miała w zamyśle organizatorów stanowić swoistą całość – od zagadnień doktrynalnych począwszy, aż do tematów związanych z moralno-etycznym wymiarem życia chrześcijanina.

W serdecznych słowach w imieniu miejscowego zgromadzenia powitał uczestników konwencji br. Z. Skadłubowicz, który wygłosił pierwszy temat pt. „Wartość Słowa Bożego”. Mówca starał się na podstawie licznych świadectw Starego i Nowego Testamentu wykazać zacność i głębię Słowa Bożego.

Drugim wykładem usłużył br. St. Szymański. Przedstawił on temat „Królestwo Boże”. Zwrócił uwagę na obietnice Boże i czas ustanowienia Królestwa. „Łaska i powołanie” to temat, który przedstawił br. H. Kamiński. Omówił on zasady, na których opiera się Boskie powołanie.

Następnym tematem usłużył br. M. Jakubowicz. Rozważania swe oparł na 1 Kor. 6:2 i nazwał je „Przyszli sędziowie świata”. Ostatnim tematem tego dnia podzielił się z nami br. S. Grudzień, który mówił o „Umiejętności życia w pokoju”, a temat swój oparł na słowach naszego Pana z Mat. 5:9. W błogiej atmosferze braterskiej społeczności upłynął nam pierwszy dzień.

Drugi dzień konwencji rozpoczął się wykładem br. Z. Kołacza. W temacie pt. „Poświęcenie” mówca prześledził na podstawie świadectw słowa Bożego zagadnienie poświęcenia, począwszy od Księgi Rodzaju. Szczególną uwagę zwrócił na poświęcenie ludu Bożego w Wieku Ewangelii.

Drugim wykładem ze słowa Bożego podzielił się z nami br. D. Krawczyk. Był to temat „Wtóre przyjście Chrystusa” z oparty na słowach Jan 14:3, 16-18. Brat zwrócił uwagę na okoliczności odejścia Jezusa ze świata, wskazujące na sposób Jego powrotu, jak również przytoczył wiele dowodów potwierdzających Jego wtórą obecność.

W związku z wyrażonymi życzeniami 11 osób, pragnących wstąpić na wąską drogę, okolicznościowym wykładem do chrztu usłużył br. D. Kopak. Zwrócił uwagę na doniosłe znaczenie decyzji tych, którzy pragną pójść nową drogą za Panem.

Kolejnym tematem pt. „Alem ja Chrystusowy” usłużył br. R. Rorata. Rozważania ze Słowa Bożego oparł na 1 Kor. 3:12, 4-9. Zwrócił uwagę na zawodność polegania na ziemskich przewodnikach i wskazał na konieczność trzymania się Głowy Kościoła – Chrystusa Pana.

Błogosławiona uczta duchowa zbliżyła się do końca. Słowem pożegnalnym usłużył jeszcze br. Skadłubowicz, który wszystkim braciom i siostrom wytrwałości i wierności w poświęceniu aż do końca, prosząc jednocześnie zgromadzonych, aby zawieźli do swych domów i zgromadzeń cząstkę tych błogosławieństw, które były udziałem wszystkich uczestników tej uczty duchowej.

Z przyjemnością odnotować również należy udział chóru ze Zboru krakowskiego w tworzeniu miłej, bratniej społeczności. Szereg wielogłosowych pieśni, m.in. chorał J.S. Bacha wykonany w oryginale pozostawił w słuchaczach niezatarte wspomnienia. Wśród uczestników wyczuwało się duchowe zadowolenie z bratniej społeczności i przekazanych ustami braci słów pocieszenie ze słowa Bożego. Dlatego też życzeniem zgromadzonych, jak i braterstwa ze Zboru we Wrocławiu było, aby ta krótka rlacja znalazła się w naszym czasopiśmie „Na Straży”. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za dany nam przywilej urządzenia tej miłej przystani dla braci i sióstr.

R- ( r.)
„Straż” / str.