The Herald
nr 2023/1

Żniwo

Nasza współczesność

„A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie” — Mat. 13:39.

Powyższy tekst jest fragmentem podanego przez Jezusa wyjaśnienia przypowieści o pszenicy i kąkolu, która była siódmą z kolei przypowieścią z serii zapisanej w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza. Greckie słowo przetłumaczone w KJV jako „świat” to aionos, co oznacza „wiek”. Tak też jest ono oddane w RVIC i wielu innych klarownych przekładach, w tym NIV, ESV, New King James, NASB, Amplified, Good News, Young’sLiteral i Rotherham.

Greckie słowo przetłumaczone jako „koniec” jest również godne zainteresowania. Słowo telos może odnosić się do czasu kończącego dany okres lub do ostatecznego rozstrzygnięcia, podobnie jak słowo „koniec” w języku angielskim może być używane w różny sposób. Słowo występujące w Mat. 13:39 jest jednak mniej pojemne. Jest to sunteleia, która odnosi się nie do ostatecznego punktu rozstrzygnięcia, lecz do końcówki danego okresu. „Słowo to nie oznacza kresu, lecz bieg wydarzeń prowadzący do wyznaczonego punktu kulminacyjnego” (Vine’s Expository Dictionary).

Zatem żniwo, tak jak zostało użyte w tej przypowieści, odnosi się do okresu kończącego wiek, w tym przypadku obecny Wiek Ewangelii. Bracia na ogół zgadzają się, że znajdujemy się w końcowym okresie wieku. Nawet szerzej w świecie chrześcijańskim powszechny jest pogląd, że znajdujemy się w czasie końcowym, odmiennym od wcześniejszych czasów i zmierzającym do punktu kulminacyjnego.

Wiek Żydowski również miał okres żniwa, zbierania tych, którzy mieli wiarę w Izraelu, do nowo otwartego przywileju niebiańskiego powołania. W Jan 4 odnotowano, jak Jezus mówił o tym, gdy dostrzegł dojrzałe zainteresowanie wielu w Samarii. „Czy wy nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam: Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa” – Jan 4:35.

Można uznać, że żniwo tamtego czasu trwało od 29 roku, kiedy Jezus został ochrzczony, aż do roku rozpoczynającego się jesienią 69 roku, podczas którego nastąpiło zniszczenie świątyni w Jerozolimie przez Rzymian. To zakończyło okres sposobności dla Izraela. Upadek Jerozolimy w 70 roku nastąpił wraz z końcem trzech rzymskich kampanii wojennych skierowanych przeciwko Izraelowi w latach 66, 67 i 70. Była to część wyroku przeciwko Izraelowi za odrzucenie Mesjasza.

Przypomina nam to, że kiedy król Dawid został odrzucony przez Izrael, na rzecz swojego zbuntowanego syna Absaloma, ten drugi zaplątał się swoimi długimi włosami w dąb, a kres jego życiu położyły trzy strzały skierowane w jego serce. „Joab odpowiedział: W takim razie nie będę się dłużej przy tobie zatrzymywał. Potem wziął trzy włócznie do ręki i wbił je w serce Absaloma, gdy ten jeszcze żywy wisiał na dębie” – 2 Sam. 18:14. Być może Absalom przedstawia Izraela, oddanego zarządzeniom Przymierza Zakonu, lecz zbuntowanego przeciwko Chrystusowi i cierpiącego z powodu zakończenia swojej narodowej egzystencji.

Zakończenie żniwa żydowskiego może być przedłużone do 73 roku, kiedy to upadła ostatnia żydowska twierdza, Masada. Czterdzieści lat upłynęło od 33 roku, gdy Jezus umarł i otworzył niebiańskie powołanie, do 73 roku. Kolejny cios spadł na Izrael w 135 roku, gdy Rzymianie stłumili bunt Bar Kochby i sprawili, że utrata Jerozolimy przez Izrael stała się jeszcze bardziej dotkliwa.

Jak Wiek Ewangelii jest dłuższy od Wieku Żydowskiego, tak żniwo Wieku Ewangelii jest dłuższe od żniwa Wieku Żydowskiego. Już 149 lat upłynęło od rozpoczęcia żniwa Wieku Ewangelii w 1874 roku, co stanowi okres dłuższy niż jakakolwiek dająca się ustalić długość żniwa Wieku Żydowskiego. I wygląda na to, że pozostało nam być może jeszcze jedno pokolenie, zanim nastanie Królestwo.

Obj. 14:14

Innym świadectwem dotyczącym żniwa Wieku Ewangelii jest Obj. 14:14. Werset ten opisuje Jezusa, Syna Człowieczego, z sierpem w ręku, przygotowanego do pracy żniwa. „Mający na głowie swojej złotą koronę”, co wskazuje na obecność Jezusa posiadającego królewski autorytet.

W następnym wersecie inny anioł „wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi”. Zgodnie z tym, o czym mowa w wersecie 15, Jezus przystąpił do działania.

Nasuwa się pytanie, kogo lub co reprezentuje ten drugi anioł, który miał upoważnienie do kierowania Jezusem? Nam się wydaje, że ten rozkazujący anioł reprezentuje autorytet proroctwa czasowego, które pochodzi od Boga. Zauważmy wyrażenie: „nastała pora żniwa”.

Księga Daniela zawiera sześć proroctw czasowych, które bracia studiowali przez wiele lat. Dotyczą one 490, 2300, 2520, 1260, 1290 i 1335 lat. Ostatnie z nich zamyka Księgę Daniela. To właśnie ono podaje nam czas powstania Michała, aby zakończyć Wiek Ewangelii i rozpocząć Wiek Tysiąclecia.

To proroctwo odnosi się do okresu 1335 dni. W proroctwach dotyczących długiego okresu wypełnieniem dni są jednak lata, co zostało ujęte w Ezech. 4:6: „wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok”.

12 rozdział Księgi Daniela zawiera trzy ostatnie proroctwa czasowe wymienione powyżej: lata 1260, 1290 i 1335. Wszystkie one rozpoczęły się od tego samego roku, a każdy z nich rzutuje na kolejny kamień milowy prowadzący do czasu, gdy – jak mówi werset otwierający rozdział 12 – Michał „powstanie” w królewskiej władzy.

Aby zapewnić bezpieczną podstawę dla czasu zamknięcia 1335 lat, pierwsze z tych trzech proroctw, 1260 lat, jest przedstawione w Biblii siedem razy: dwa razy w Księdze Daniela i pięć razy w Księdze Objawienia.

Dwa przypadki pojawiające się w Księdze Daniela przedstawiają 1260 lat w sposób zaszyfrowany, jako 3½ proroczych „czasów” (Dan. 7:25; 12:7) 1. Można by przypuszczać, że „czas” oznacza tutaj „rok”. Jak jednak powinniśmy liczyć długość tego roku, aby poznać dokładną liczbę dni, symbolicznych lat, które są zamierzone?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w pięciokrotnym powtórzeniu tego proroctwa w Objawieniu. Pojawienie się tego proroctwa w Objawieniu uwidacznia również, że ten proroczy okres rozpoczyna się w pewnym okresie Wieku Ewangelii. Objawienie ujawnia bowiem „co się stanie potem” (Obj. 1:19), czyli od czasów Chrystusa naprzód.

W zapisie Obj. 12:14, podobnie jak w Księdze Daniela, podano ten proroczy okres w postaci 3½ czasu („czas, czasy i pół czasu”), co pozwala nam powiązać go z okresem wspomnianym w Księdze Daniela. Ten sam okres został wyrażony jako 42 miesiące w Obj. 11:2 i 13:5 i rzeczywiście, 3½ roku liczy 42 miesiące. Następnie Obj. 11:3 i 12:6 podają ten czas jako 1260 dni – przez co dowiadujemy się, że każdy proroczy miesiąc ma być liczony jako 30 dni. Gdyż 42 miesiące × 30 dni równa się 1260 dni.

Tak więc do czasu napisania Objawienia nie można było znać długości tego okresu ani tego, że będzie on liczony od pewnego momentu podczas Wieku Ewangelii, a nie od jakiegoś wcześniejszego w czasach Starego Testamentu.

Zapis Dan. 12:11 podaje nam, że te prorocze okresy liczy się od wypełnienia Dan. 11:31. Według wersetów Dan. 7:25,27 jest to okres prześladowania świętych, którzy później będą królować z Chrystusem w chwale. W Dan. 11:31 podano, że ten prześladowczy system „zbezcześci świątynię”, Kościół Wieku Ewangelii (1 Kor. 3:16).

Wielkim prześladowcą świętych podczas Wieku Ewangelii był Kościół rzymskokatolicki, a historia powodowanego przez niego prześladowania i męczeństwa ludu Bożego została udokumentowana w drugim Tomie, rozdziale dziewiątym 2. Kościół rzymskokatolicki, odprawiając mszę, naucza, że Chrystus jest wielokrotnie ofiarowany za grzech, skutecznie odsuwając na bok daną „raz na zawsze” ofiarę Chrystusa na Kalwarii, reprezentowaną przez „codzienną ofiarę” z Dan. 11:31. Praktyka odpustów, przyjmowanie pieniędzy za odpuszczenie grzechu, dodała kolejny wymiar do tego problemu.

Kiedy katolicyzm został wyniesiony do dominacji?

Papież, głowa Kościoła Rzymsko-Katolickiego, został ogłoszony religijną głową świata chrześcijańskiego w 533 roku przez cesarza Justyniana. Włochy były jednak w tym czasie kontrolowane przez Ostrogotów. Choć nominalnie byli oni „chrześcijanami”, to jednak byli arianami, a więc nie popierali papieża. Ich stolica Rawenna padła łupem Justyniana w 539 roku. Dzięki temu papież zachował kontrolę nad sprawami religii, lecz także rozszerzył swoją władzę polityczną, gdyż wiosną następnego roku wojska Justyniana wyruszyły do Konstantynopola.

260 lat później był rok 799 3, kiedy to w dzień Bożego Narodzenia papież koronował Karola Wielkiego, jak gdyby przypisując sobie władzę od Boga nawet nad władcami imperium. Tysiąc lat później papież zmarł jako więzień Francuzów, we Francji, a urząd był nieobsadzony przez kilka miesięcy. Od tego czasu papiestwo już nigdy nie sprawowało szerokiej władzy politycznej.

Zatem 1799 rok oznaczał zarówno zakończenie 1260 lat władzy papieskiej, jak i 1000 lat fałszywego Tysiąclecia papiestwa. To daje podwójne świadectwo, że trzy i pół proroczego czasu papiestwa zakończyło się w 1799 roku. Zatem 1290 dni zakończyło się 30 lat później, w roku 1829, a 1335 dni zakończyło się 45 lat później, w roku 1874.

Daniel 12:12

W Dan. 12:12 czytamy: „Błogosławiony, kto doczeka a dojdzie do tysiąca trzech set trzydziestu i pięciu dni” (BG). To jest krótkie proroctwo, lecz należy zauważyć słowa: błogosławiony, doczeka i dojdzie. Sugerują one punkt końcowy, na który święci cierpliwie czekali, przez długi czas.

Te trzy słowa występują również w zapisie Łuk. 12:36-37, który odnosi się do świętych oczekujących na powrót Chrystusa przy końcu wieku. Mamy być „podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających” (BG).

Błogosławieństwo, jakie ma przyjść dla świętych, zostało wyrażone w drugiej części wersetu 37. „Pan […] się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał”. Odnosi się to do duchowego pokarmu, zrozumienia Bożego Planu Wieków. To zostało przywrócone świętym przez służbę siódmego posłańca. Zrozumienie to nie zostało odzyskane spontanicznie, lecz przez łączenie fragmentów prawdy odkrytej od czasów reformacji, szczególnie od czasu zamknięcia 2300 lat i oczyszczenia klasy świątnicy z różnych szkodliwych błędów.

W poselstwie Jezusa do siódmej fazy Kościoła, Laodycei, znajdujemy podobne obietnice. „Stoję u drzwi i kołaczę” („zapuka” w Łuk. 12:36): „jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Obj. 3:20). Jest to ta sama uczta duchowego zrozumienia, o której mowa w Ewangelii Łukasza 12:37.

Rok 1874, początek żniwa

W ten sposób proroctwo czasowe określa dla nas początek żniwa. Od tego punktu początkowego znaczymy kolejne zdarzenia podczas żniwa, aż do dziś i dalej. Ten temat podejmujemy w kolejnym artykule.

Żniwo

Początek dzieła końca

A żniwo, to koniec świata – Mat. 13:39.

W czasach pierwotnego Kościoła, Ewangelia była szerzona za pośrednictwem słowa mówionego. Jej siła spowodowała, że tysiące osób uwierzyło w zbawczą moc Chrystusa. Później, wierzący wymieniali się listami pisanymi do zborów. Listy te zawierają w sobie zasady Ewangelii, które utrwalone w ten sposób przetrwały do naszych czasów. Pierwszy kościół liczył wielu wierzących.

Rozprzestrzenianie się prawdziwej Ewangelii zostało spowolnione wraz z rozwojem fałszywych nauk i rosnącą siłą papiestwa. Mimo to, nawet w czasie tzw. „ciemnych wieków” żyło wielu prawdziwie wierzących. Zachowywali oni Słowo Prawdy i utrzymali je przy życiu.

Kościół czasu żniwa

„Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie” (Dan. 12:4).

Czas końca obejmuje również i żniwo. Okres ten charakteryzuje się znacznym postępem wiedzy, komunikacji i środków transportu, czego jesteśmy codziennie świadkami.

Na początku żniwa, dokonano szeregu znamiennych wynalazków, które zrewolucjonizowały transport i poznanie. W roku 1873, Remington wykonał pierwszą komercyjna maszynę do pisania z układem klawiatury QWERTY. Przyspieszyło to sposób rejestrowania słowa pisanego. Telefon został opatentowany w roku 1876, co otwarło drogę do nowoczesnej komunikacji głosowej. W roku 1877 fonograf dał możliwość rejestrowania i przechowywania dźwięków. W roku 1878, Tomasz Edison opatentował pierwszą, praktyczną żarówkę. Pierwszy komercyjny model silnika spalinowego został sprzedany w roku 1881. Dzięki swej relatywnie niskiej wadze oraz wysokiemu potencjałowi energetycznemu zawartemu w paliwie, otwarło to nowe możliwości w dziedzinie transportu. Samochód zasilany benzyną został opatentowany w roku 1886 i zapoczątkował rewolucję w dziedzinie osobowych środków transportu. W roku 1883 opatentowano kasę sklepową. Była to pierwsza maszyna z gatunku maszyn obliczeniowych, które wypełniają cały nasz dzisiejszy świat. W roku 1886 maszyna linotypowa umożliwiła zestawianie całych linii druku za jednym razem. Do tego czasu, żadna gazeta nie miała więcej niż osiem stron. W roku 1896, Edison rozwinął pierwszy ruchomy film czarno biały. Wprowadzenie bezprzewodowego telegrafu w roku 1896 zrewolucjonizowało rozprzestrzenianie się wiadomości w Stanach Zjednoczonych.

Odkupywanie czasu

Pastor Russell miał zupełnie nowatorskie podejście do wykorzystywania technologii swoich czasów w rozpowszechnianiu Prawdy na świecie. Ten „nowy początek” dał wielu ludziom dostęp do Prawdy, co byłoby niemożliwe bez wykorzystania tych innowacji technicznych. Do szerzenia Dobrej Nowiny na całym świecie Pastor Russell wykorzystywał znane sobie zasady marketingu, zarządzania i reklamy, których nauczył się prowadząc swe sklepy z pasmanterią. Dzięki jego wysiłkom, nastąpił wielki renesans w osobistym rozważaniu Biblii oraz wzrost liczby ludzi, którzy poświęcili swoje życie Bogu.

Pastor Russell w czasie dzieła żniwa przejechał ponad 1,6 miliona kilometrów. Jak na jego czasy, była to niewyobrażalna odległość, biorąc pod uwagę, że jedynymi  ówczesnymi środkami transportu był transport lądowy i morski. Mimo to, korzystając z wszelkich dostępnych sobie środków, rozpowszechniał Słowo Prawdy na sześciu kontynentach. Swym działaniem realizował słowa z Kol. 4:5: „Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas” (Kol. 4:5). Nowoczesne środki transportu pozwoliły mu na pokonywanie ponad osiemdziesięciu tysięcy kilometrów rocznie. Jego częste podróże zostały udokumentowane w wydawanym przez niego magazynie „Strażnica”.

Pastor Russell korzystał również z wielu innych osiągnięć swoich czasów aby szerzyć posłannictwo żniwa. W swoim życiu napisał ponad pięćdziesiąt tysięcy stron różnych publikacji Byłoby to niemożliwe bez użycia maszyny do pisania, linotypu i innych osiągnięć komunikacji, które pozwoliły mu wydajnie pracować nawet podczas podróży. Dowodem na to jest bogata pisana spuścizna, którą zostawił po sobie dla Kościoła czasu żniwa. W pewnym momencie, kazania i inne artykuły pastora były wydawane w ponad czterech tysiącach publikacji, głównie gazetach, które na cały świecie docierały do grupy liczącej sobie między piętnaście a dwadzieścia milionów ludzi.

Jego kolporterzy sprzedawali książki od drzwi do drzwi i roznosili ulotki do domów. Opracowano specjalne programy szkoleniowe, które czyniły wysiłki kolporterów w szerzeniu Prawdy jeszcze bardziej wydajnymi. Działania takie nie tylko wspomagały rozprzestrzenianie się Słowa Bożego, ale również finansowały ten proces.

Jednym z największych osiągnięć technologii, jakie wykorzystywane było do głoszenia posłannictwa żniwa, była Foto Drama Stworzenia. Jej produkcja zajęła ponad dwa lata i tysiące roboczogodzin. Na tamte czasy, było to niezwykłe osiągnięcie artystyczne. Foto Drama łączyła ruchomy obraz, ręcznie kolorowane slajdy, nagrany i odtwarzany dźwięk oraz muzykę na żywo. Darmowe pokazy Foto Dramy przyciągały tłumy na całym świecie. Było to narzędzie, które pomogło w szerokim głoszeniu Prawdy i pokazywano jej przez wiele lat.

Ruch Prawdy na początku żniwa zaowocował znaczną liczbą wierzących, którzy zdecydowali się poświęcić swe życie Bogu. Niektórzy uważają, ze pastor Russell był najbardziej znanym i najczęściej publikowanym kaznodzieją swoich czasów. Po jego śmierci, dynamika pracy żniwa zaczęła słabnąć.

Misja Kościoła

Jezus powiedział: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mat. 9:37-38). Zgodnie z przewidywaniami, pod koniec żniwa liczba „robotników” zmalała. Mimo to, czytamy: „I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec” (Mat. 24:14). Posłannictwo Ewangelii musi być głoszone, dopóki nie dotrze do każdego zakątka ziemi. Jest to jedno z poleceń dla Kościoła pod koniec wieku. Pomimo tego, że pracowników nie ma wielu, to jednak nadal mają oni możliwość działania i ponoszą oni odpowiedzialność za głoszenie „Ewangelii o Królestwie”. W minionym wieku, pastor używał technologii dostępnych w swoim czasie do głoszenia Słowa. Nasze zadanie jest takie samo.

Co zatem powinien Kościół czynić pod koniec żniwa? Pismo Święte wskazuje na te cele: uświęcanie samych siebie, wspieranie duchowych potrzeb braci i głoszenie świadectwa Ewangelii na całym świecie.

Aby osiągnąć te cele, powinniśmy 1) modlić się o kierownictwo, 2) korzystać z technologii, 3) korzystać z dostępnej i rozproszonej siły roboczej oraz 4) tłumaczyć i głosić Ewangelię w różnych językach. Wszystkie te cele są możliwe do osiągnięcia w dzisiejszym świecie.

Korzystanie z technologii w celu realizacji tych zadań nie umniejsza wagi tradycyjnych sposobów głoszenia Ewangelii, ale raczej je uzupełnia. Przykładowo, nadal powinniśmy drukować i rozdawać ulotki. Z drugiej strony, ulotki te powinny być również dostępne w Internecie, gdzie można je przeglądać, drukować, ściągać lub zamawiać pocztą. Zapewnianie możliwości zwiększa ogólną efektywność głoszenia Ewangelii. Pytanie zatem brzmi: „Co dzisiaj robią robotnicy żniwa aby szerzyć posłannictwo o Królestwie?”

Głoszenie Ewangelii pod koniec żniwa

Efektywność głoszenia Ewangelii w Europie i Ameryce maleje, natomiast reakcja na Słowo w krajach rozwijających się nadal wzrasta. Literatura jest tłumaczona na języki Ameryki Południowej, Afryki i wschodniej Azji, gdzie widać zainteresowanie Prawdą. Nowoczesne elektroniczne systemy tłumaczące otwierają nowe możliwości głoszenia tego posłannictwo do zupełnie nowych grup odbiorców.

Słowo drukowane w dalszym ciągu kwitnie. „Robotnicy winnicy” nadal publikują świadectwa,  materiały biblijne i artykuły. Jesteśmy świadkami przechodzenia do druku w kolorze i z grafiką. Dokumenty te są atrakcyjne dla oka i cieszą się zainteresowaniem ludzi. Wielu pracowników żniwa przygotowuje własne ulotki w odpowiedzi na bieżące wydarzenia. Migracja do elektronicznych metod drukowania znacznie uprościła proces drukowania i sprawiła, że możliwa stała się szybka reakcja i produkcja niewielkich i niestandardowych serii materiałów w zależności od potrzeb.  Druk cyfrowy jest wysoce zautomatyzowany i wymaga mniejszej siły roboczej. Istnieją liczne czasopisma i biuletyny omawiające „prawdę żniwa”. Ich tematyką są zarówno kwestie podstawowe, jak również rozważania tematyczne, a także opracowania bardziej naukowe.

Tłumaczenie na wiele języków ma kluczowe znaczenie dla rozprzestrzeniania się Słowa. Istnieją programy tłumaczące w podstawowym zakresie określoną treść na zadany język. Za dni pastora Russella, materiały były przetłumaczone na kilkanaście języków. Dzisiaj tych tłumaczeń mamy znacznie więcej. Tłumaczenia te są używane w formie druku, audio oraz video. Istnieją strony internetowe, które zawierają tłumaczenia Wykładów Pisma Świętego i „Planu Wieków” w kilkudziesięciu różnych językach (patrz: www.thestudiesinthescriptures.com).

W czasach pastora Russella, braciom pomagała Biblia Króla Jakuba w wydaniu z dodatkowymi komentarzami, odsyłaczami, opisami miejsc przetłumaczonych w błędny sposób, komentarzami do trudnych fragmentów Biblii, komentarzem ogólnym, Przewodnikiem dla Instruktorów i innymi dodatkami. Dziś mamy komputery stacjonarne i przenośne, elektroniczne czytniki książek, tablety, odtwarzacze DVD które wypełniają tę niszę. Odtwarzacze DVD wykorzystywane w pracy ewangelizacyjnej na terenie Afryki wyposażone są w karty pamięci z mnóstwem audio książek, rozmów, muzyki, zdjęć i filmów. Zbór w Afryce wyposażony w jeden taki odtwarzacz DVD ma dostęp do całej biblioteki materiałów Biblijnych, którą można przenieść w jednej ręce. Jest to odpowiednik tysięcy wydrukowanych stron i setek dysków dostępny na wyciągnięcie ręki.

Narzędzie zwane „Bible Student Resource Center” jest  kolorowym czytnikiem książek lub tabletem. Urządzenia te wspierają materiały audio, zdjęcia, grafiki, wideo i książki. Mogą łączyć się z Internetem, aby przeglądać lub pobierać materiały. Ponieważ są one elektronicznymi czytnikami książek, szeroka gama materiałów i publikacji Badaczy Pisma Świętego, która wcześniej była dostępna tylko za pośrednictwem komputerów, obecnie dostępna jest na tych urządzeniach. Sprzęt taki jest stosunkowo tani, lekki, przenośny, samoorganizujący się i samowystarczalny. Narzędzie to równoważne jest całej bibliotece z setkami książek, płyt CD, zdjęć i płyt DVD, przy czym jest ono równocześnie stosunkowo proste w obsłudze dla każdego (www.biblestudentproductions.com).

Połączenie komputerów osobistych i Internetu otworzyło nowe możliwości działalności w czasie żniwa, które nigdy nie istniały wcześniej. Nie tylko istnieją elektroniczne systemy przeszukiwania Biblii i zasobów innych tekstów, ale pełen zestaw materiałów dotyczących Prawdy czasu żniwa jest dostępny dla braci i opinii publicznej na całym świecie. Osoby zainteresowane Pismem Świętym  mogą zapoznać się z tą księgą w sposób, który nigdy wcześniej nie był możliwy.

Telekonferencja jest popularnym sposobem na prowadzenie spotkań z ludźmi znajdującymi się w różnych miejscach. Co tydzień organizowane są badania biblijne, wygłaszane wykłady, prowadzone rozmowy – wszystko to przez telefon. Udział wideokonferencji w życiu duchowym rośnie i obejmuje transmisje z konwencji i nabożeństw. To jest szczególne błogosławieństwo dla badań i utrzymywania społeczności z braćmi w odosobnionych miejscach.

Internet i e-mail otworzył możliwości współpracy i głoszenia Ewangelii, jakie nigdy dotąd nie były możliwe. Istnieje wiele stron internetowych omawiających Prawdę czasu żniwa, przeznaczonych dla różnego rodzaju odbiorców. Kanały dyskusyjne umożliwiają osobiste głoszenie Słowa.

Nowoczesne technologie wyszukiwania zapewniają możliwość szybkiego znalezienia materiałów dotyczących Prawdy czasu żniwa oraz udostępniania tych materiałów dla publiczności na całym świecie. Strony internetowe zapewniają dostęp do materiałów, które można pobrać i wydrukować lub tylko obejrzeć na komputerze, laptopie, tablecie lub ekranie elektronicznego czytnika. Wiele stron internetowych omawiających problematykę żniwa zawiera linki do innych stron, umożliwiając ruch między nimi. Wykazy adresów email umożliwiają kontakt braci z całego świata.

Radio odgrywa ważną rolę w pracy Ewangelizacyjnej. Na świecie istnieje kilka programów radiowych prowadzonych w tym celu i docierają one do różnych rodzajów słuchaczy. Internetowe stacje radiowe pozwalają ludziom słuchać posłannictwa Prawdy o żniwie dwadzieścia cztery godziny na dobę na całym świecie.

Posłannictwo o Królestwie jest również głoszone publicznie za pomocą materiałów wideo, rozpowszechnianych za pośrednictwem stacji telewizyjnych. Ten sposób opowiadania o Ewangelii jest szczególnie efektywny w celu budowania pierwszego zainteresowania Słowem.

Nowe możliwości głoszenia o Królestwie

Należy oczekiwać, że „robotnicy żniwa” będą nadal wykorzystywać zarówno tradycyjne jak i nowoczesne sposoby głoszenia posłannictwa o Ewangelii. Na horyzoncie pojawią się prawdopodobnie możliwości wirtualnego, realizowanego w technice trójwymiarowej, zwiedzania Przybytku, Świątyni, piramid oraz Planu Wieków.

Przeprowadzono również szeroko zakrojone projekty konwersji wykładów i innych materiałów na  formaty cyfrowe. To otworzyło drogę do tworzenia bogatych w treść stron Badaczy Pisma Świętego, gdzie materiały mogą być przeszukiwane i pobierane przez wielu użytkowników. Bracia dodają kolejne filmy do wielu z tych stron. Coraz więcej takich materiałów pomocniczych będzie dostępnych w Internecie, w celu wspierania życia zborów. Należy się spodziewać zwiększonej aktywności Ewangelizacyjnej realizowanej za pośrednictwem serwisu You Tube i innych publicznych stron wymiany polików wideo. „Robotnicy żniwa” już zaczęli prace nad adaptacją materiałów na potrzeby tych mediów.

Obecnie obserwujemy coraz większe zainteresowanie w obszarze zbiorów i bibliotek wideo. W Sieci dostępnych jest ponad sto różnego typu wykładów i świadectw przygotowanych w formie prezentacji Power Point.  Te filmy i pliki instruktażowe oraz świadectwa są używane do nauczania młodzieży, przeprowadzania badań, nauczanie doktryny, jako uzupełnienie regularnych wykładów, budowania zborowych bibliotek wideo, rozpowszechniania ulotek w formacie wideo. Materiały te są również dostępne dla odosobnionych braci.  Można je pobrać z sieci Web do oglądania na smartfonach, czytnikach elektronicznych, tabletach i komputerach. Filmy te są dostępne tak na DVD jak i w Internecie i mogą być wyświetlane na różnorodnych urządzeniach, począwszy od telewizorów HD, przez telefony aż na iPadach skończywszy. Kolejne możliwości głoszenia Ewangelii będą się otwierać w miarę jak coraz więcej ludzi będzie mieć dostęp do smartfonów. Może to być główny sposób dotarcia do osób młodych oraz ludzi w krajach rozwijających się.

Media społecznościowe to obszar, który „robotnicy żniwa” zaczynają dopiero odkrywać. Chociaż korzystanie z czatów internetowych jest popularne już od jakiegoś czasu, to jednak wkrótce głoszenie Ewangelii za pośrednictwem serwisów takich jak Facebook lub Twitter powinno być bardziej rozpowszechnione.

Korzystanie z telekonferencji wideo będzie coraz powszechniejsze w miarę, jak technologia ta będzie się upowszechniać na świecie. W liście do Żydów czytamy:

„Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” (Hebr. 10:25).

Chociaż Pismo Święte zaleca nam osobiste spotykanie się z braćmi tak często, jak tylko jest to możliwe, to jednak narzędzia służące do prowadzenia telekonferencji dają możliwości uczestniczenia w badaniach i konwencjach prowadzonych w oddalonych miastach lub krajach.

W jednej z ostatnich konwencji uczestniczyło 150 braci, zaś 47 osób wzięło udział w formie połączeń wideo. Dotyczyło to braci odizolowanych, chorych i pochodzących z oddalonych rejonów, którzy w innym razie nie byliby w stanie uczestniczyć w nabożeństwie. Jesteśmy gorącymi zwolennikami organizowania nabożeństw „twarzą w twarz”, ale gdy to nie jest możliwe, spotkania wirtualne mogą być wspaniałym błogosławieństwem.

Podsumowanie

Ewangelia żniwa w dalszym ciągu się rozprzestrzenia się na całym świecie. Dzięki zastosowaniu tradycyjnych metod i korzystając z nowych technologii i możliwości, „robotnicy winnicy” mogą kontynuować, a nawet rozszerzać głoszenie Ewangelii na całym świecie. Mimo, że czas jest krótki, a robotników mało, posłannictwo to nadal jest wspaniałe, zaś świat potrzebuje nadziei i pocieszenia, że idą lepsze dni.

Niech wola Pana będzie realizowana w naszych wysiłkach, by głosić Ewangelię Królestwa. Dziękujemy Panu za to, że daje nam przywilej i możliwość pracy w Jego winnicy w czasie końca żniwa.