The Herald
nr 2022/1

Upadek zasad moralnych

Dzisiaj w proroctwach

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz – Izaj. 5:20.

Obserwujemy znaczące zmiany w standardach moralnych, w miarę jak pojawiają się nowe siły polityczne, zwiększa się zasięg mediów społecznościowych, a poszczególne grupy interesów stają się coraz silniejsze. Instytut Katona zauważa: „Rozwój rządu upolitycznił życie i osłabił moralną strukturę narodu. Ingerencja rządu w gospodarkę, wspólnotę i społeczeństwo zwiększyła korzyści płynące z działań politycznych i zmniejszyła zakres działań prywatnych. Ludzie stali się w większym stopniu zależni od państwa i poświęcili wolność w imię fałszywego poczucia bezpieczeństwa. (…) Nie można obwiniać rządu za wszystkie bolączki społeczne, ale nie ma wątpliwości, że ustawodawstwo gospodarcze i społeczne w ciągu ostatnich 50 lat miało negatywny wpływ na prawość”. Profesor Steven Mintz, autor The Ethics Sage stwierdza: „Masowe strzelaniny, nienawiść rasowa, niesprawiedliwość społeczna, nieuprzejmość, oszustwa i dominacja ludzi białych są tylko niektórymi przykładami moralnego rozkładu w Ameryce. Te ekstremalne formy zachowań pojawiły się z powodu upadku moralności i etycznego zachowania”.

Rozważmy następujące wydarzenia.

W szkołach publicznych przyjęto ideologie, które zmieniają programy nauczania, włączając do nich takie idee jak Gender Unicorn czy Critical Race Theory. Nauczyciele w Wielkiej Brytanii donoszą o wzroście ekstremistycznych poglądów i teorii spiskowych wśród uczniów. Pod koniec 2021 r. „Guardian” poinformował o wzroście liczby radykalizujących się dzieci. W zeszłym roku młodzież poniżej 18 roku życia odpowiadała za 13% incydentów terrorystycznych, w porównaniu do zaledwie 5% w poprzednim roku. W Wielkiej Brytanii dorośli w wieku poniżej 24 lat stanowili prawie 60% aresztowanych za terroryzm.

„Wall Street Journal” poinformował, że w 2020 r. odnotowano największy procentowy wzrost liczby zabójstw w historii USA. Morderstwa wzrosły o prawie 37% w 57 badanych dużych i średnich miastach (Taking stock of a most violent year [Podsumowanie najbardziej brutalnego roku], „Wall Street Journal”, 24/01/2021).

Badanie National Retail Federation ujawniło, że średni koszt przestępstw ponoszony przez operatorów detalicznych wzrósł w 2020 roku – piąty rok z rzędu – i był wyższy o blisko 60%w porównaniu do 2015 roku. Przepisy w niektórych dużych miastach, takich jak San Francisco, zmieniły się, aby zniechęcić do ścigania drobnych przestępstw popełnionych bez użycia przemocy, takich jak kradzieże sklepowe, co doprowadziło do zamknięcia sklepów w niektórych najbiedniejszych obszarach, gdzie kradzieże detaliczne były szczególnie dotkliwe.

Gwałtowny wzrost hazardu spowodował, że zakłady sportowe online są obecnie dostępne w 21 stanach, dostarczając około 59 miliardów dolarów przychodów w 2021 roku. Okazało się to dobrodziejstwem dla niektórych lokalnych stacji telewizyjnych, ponieważ przychody z reklam promujących hazard wzrosły z 10,7 mln USD na początku 2019 roku do 154 mln USD w 2021 roku. Grandview Research przewiduje, że światowy rynek gier hazardowych online wzrośnie do ponad 127 miliardów dolarów do 2027 roku, co oznacza tempo wzrostu na poziomie 11,5% rocznie. Ponad 750 tysięcy młodych ludzi w wieku poniżej 21 lat jest zarejestrowanych jako potencjalnie uzależnieni od hazardu (źródło: addictions.com).

Portugalia stała się pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował nabywanie, posiadanie i używanie niewielkich ilości wszystkich nielegalnych narkotyków. Od 2001 roku, kiedy wprowadzono dekryminalizację, nastąpił 41-procentowy wzrost liczby zabójstw na tle narkotykowym.

Dziesięć największych przypadków nadużyć korporacyjnych w ciągu ostatnich 20 lat przyniosło inwestorom i społeczeństwu prawie 900 miliardów dolarów strat. Zwodnicze postępowanie firm takich jak Enron, Volkswagen i Theranos spowodowało miliardowe straty publiczne.

W miarę jak żniwo Wieku Ewangelii dobiega końca, organizacje religijne również wykazują braki w moralnym postępowaniu.

W sierpniu 2018 roku wielka ława przysięgłych oceniła, że ponad 300 „księży drapieżców” zostało „wiarygodnie oskarżonych” o skrzywdzenie ponad 1000 dziecięcych ofiar, przy czym chodzi o przypadki zachowań sięgających 1947 roku. Z dochodzenia AP (Associated Press – amerykańska agencja prasowa – przyp. tłum.) wynika, że prawie 1700 księży i innych duchownych, których Kościół katolicki uważa za „wiarygodnie oskarżonych” o seksualne wykorzystywanie dzieci, działa pod niewielkim nadzorem lub bez nadzoru ze strony władz religijnych lub organów ścigania.

Organizacja Awkward Moment Children’s Bible prześledziła w 2014 r. ponad 24 historie protestanckich pastorów molestujących dzieci lub osoby niepełnosprawne.

Wikipedia wymienia około 35 przywódców kościołów chrześcijańskich skazanych za przestępstwa, począwszy od uchylania się od płacenia podatków, a skończywszy na morderstwach pierwszego stopnia (morderstwa dokonane z premedytacją).

Standardy prawdziwego Chrześcijanina

Prawdziwy Chrześcijanin powinien żyć wbrew światowym standardom, utrzymując styl życia w zgodzie z najwyższymi standardami biblijnymi określonymi w 10 przykazaniach i ukazanymi w życiu oraz naukach naszego Pana i apostołów.

Postępowanie prawego Chrześcijanina powinno być drogowskazem w tych dniach ostatecznych: „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj” (2 Tym. 3:1-5).

Apostoł Paweł kontynuował: „Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością” (werset 10). Co za przykład mamy! Jakie stoi przed nami zadanie, aby go naśladować!

Zaczynamy od stawania się świętymi w małych rzeczach, dzień po dniu, a następnie wzrastamy do świętości we wszystkich aspektach naszego życia. Skutkiem będzie oddanie chwały Bogu i pokonanie jednego z naszych wrogów – świata. Jezus powiedział, że w dniach ostatecznych będziemy świadkami ujawnienia złych praktyk, więc to, co dzisiaj widzimy, nie powinno nas zaskakiwać, ale powinno wzmóc naszą gorliwość w pełnieniu obowiązków jako Jego naśladowcy (Kazn. 12:14; Mat. 10:26). Musimy być ostrożni, aby nie ogarnął nas „duch laodycejski”, czyli postawa obojętności wobec standardów przedstawionych nam w Piśmie Świętym. Gdy przebywamy wśród ludzi, jesteśmy pod wielką presją, skłaniającą nas do postępowania wbrew naszemu zobowiązaniu, którego celem jest nagroda niebiańskiego powołania Bożego w Jezusie Chrystusie (Obj. 3:14-19; Kol. 3:1-4).

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rzym. 12:21).

W końcowym fragmencie dwunastego rozdziału Listu do Rzymian apostoł Paweł zwraca się do tych, którzy prowadzą poświęcone życie. Biorąc pod uwagę czas, w którym żyjemy, Jego słowa są szczególnie trafne. Czy to w pracy, w szkole, czy w naszych kontaktach z bliźnimi, nigdy nie możemy pozwolić, aby luźne standardy, których jesteśmy dzisiaj świadkami, spowodowały, że zdradzimy wysokie standardy świętego Słowa Bożego. Nie możemy jednak prezentować postawy faryzeuszy, którzy postrzegali siebie za wzorzec, według którego należy mierzyć wszystkich innych (Mat. 9:13).

Jesteśmy dalej napominani przez apostoła Pawła: „Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń, rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu” (Hebr. 12:14-15).

Śmierć Jezusa na krzyżu jako okup da możliwość wszystkim wzbudzonym miliardom, bez względu na ich obecną filozofię moralną, dojścia do poznania i zrozumienia praw oraz zasad Bożych. „Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione” (Hab. 2:14). Szatan zostanie związany, co ograniczy jego możliwości kuszenia ludzi (Obj. 20:3). Właściwe zachowanie będzie jasno określone przez ziemskich rządzących – świętych Starego Testamentu, więc nikt nie będzie mógł zbaczać z drogi bez poprawy (Psalm 2:9). Posłusznym będzie dana szansa życia wiecznego na ziemi, a ci, którzy nie porzucą zła na rzecz dobra, zostaną zniszczeni we wtórej śmierci (Obj. 21:8). „I uczynią prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody” (Izaj. 28:17).