Na Straży
nr 2019/5

Sprawozdanie z Konwencji – Oleszyce

16 czerwca 2019r.

Dzięki łasce i pomocy Pana w dniu 16 czerwca 2019r. odbyła się Konwencja w Oleszycach, gdzie mogliśmy odpocząć chwilę przy Słowie Bożym. Warto zauważyć, iż poprzednia konwencja w Oleszycach odbyła się 32 lata temu, w lipcu 1987 r. w zabudowaniach braterstwa Osiowych.
Teraz w hotelu „Pod Księcia Górką” mogliśmy korzystać z komfortowych warunków i pokrzepiać się pokarmem duchowym.
Za przewodni werset posłużyły słowa apostoła Pawła 1 Kor.1:30; „Lecz z niego wy jesteście mądrością od Boga i sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem”. Przewodniczył br. Henryk Szarkowicz.

Pierwszym tematem usłużył br. Marcin Szkodziński , który skupił swoje rozważania na istocie mądrości od Boga, czyli pierwszej części tematowego wersetu. Mądrość działała od początku u Boga. Ci, którzy zawarli z Bogiem przymierze nie polegają już na swej mądrości, ale ufność pokładają w Tym, którego Bóg naznaczył, aby był naszą mądrością, a wtedy„z bojaźnią i ze drżeniem” możemy swoje zbawienie sprawować.

Drugim tematem podzielił się br. Adam Olszewski. Przedstawił ważność usprawiedliwienia na czas wieku ewangelii. Wymienił cztery podstawy usprawiedliwienia jak: wiara, łaska, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana oraz uczynki. Brat podkreślił, że usprawiedliwienie potrzebuje upadły człowiek, niegodny życia, a ponieważ Bóg chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni , z łaski i nieskończonej miłości przygotował ofiarę Pana Jezusa aby dzięki Niemu, każdy kto pragnie, został usprawiedliwiony czyli poczytany za sprawiedliwego.

Trzecim wykładem usłużył br. Tomasz Sygnowski na temat poświęcenia. Zauważył iż werset tematowy konwencji 1 Kor. 1:30 mówi o Boskim charakterze. Podobnie w liście Kol.2:9 apostoł stwierdza iż w Chrystusie objawiona jest zupełność bóstwa cieleśnie. Pan Jezus poświęceniem od Boga stał się wtedy kiedy przyszedł do Jordanu i okazał wierność do świętej służby. Uczynił to dla nas, grzesznych aby dać nam możliwość ofiarowania i służby. Brat podkreślił, iż w czasie naszej służby mamy kłaść życie za braci. A czy można kłaść życie za braci opuszczając ich?

Czwartym i ostatnim rozważaniem podzielił się br. Jan Knop. Mówił na temat odkupienia, wspomnianego w wersecie 1Kor. 1:30. Odkupić znaczy wyzwolić człowieka od grzechu. Nasz Pan to uczynił oddając doskonałe życie, czyli okup za Adama. Odkupienie pochodzi od Boga i jest dla Boga, aby człowiek doszedł do harmonii z Bogiem. Obecnie Chrystus oręduje za nami, abyśmy doszli do tej harmonii z Ojcem Niebieskim podobnie jak Mojżesz orędował za Izraelem w czasie jego wędrówki do ziemi obiecanej. Dla nas Pan Jezus stał się przywódcą w naszej wędrówce do niebieskiego Chanaanu. Odkupienie to wykorzystanie ofiary w naszym codziennym życiu.

Była to dla nas miła społeczność, umacniająca naszą wiarę, dlatego jesteśmy wdzięczni Ojcu Niebieskiemu za możliwość spotkania się i ucztowania przy Jego słowie.

Z upoważnienia Zboru w Oleszycach br. A.Lipka