Na Straży
nr 2019/5

Sprawozdanie z Konwencji – Konwencja Generalna 2019

W dniach 13 i 14 lipca 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto” w Wieliczce odbyła się XXXI Konwencja Generalna o randze Walnego Zgromadzenia Członków Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Rzeczypospolitej Polskiej. Hasłem przewodnim konwencji był werset do Filipian 2:5 –

„Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie” (BG).

Pierwszego dnia przewodniczył br. Henryk Szarkowicz, a bracia usłużyli czterema tematami ze Słowa Bożego. Jako pierwszy do hasła konwencji, na podstawie wersetu z Listu do Filipian 2:5 usłużył br. Franciszek Olejarz. Drugim tematem usłużył br. Mariusz Kwarciak z Francji, który temat rozważań nazwał „Po owocach poznacie ich”, a słowa zaczerpnął z Ewangelii Mateusza 7:15-20. Trzecim tematem służył br. Paweł Kawała. Na werset tematowy wybrał zapis z Ewangelii Jana 12:32 – „A ja jeźli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie” (BG). Czwartym wykładem na zakończenie pierwszego dnia usłużył br. Jerzy Honkisz, który na werset tematowy wybrał zapis z Ew. Jana 17:21 –

„Aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze! we mnie, a ja w tobie; aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś ty mię posłał” (BG).

Pomiędzy trzecim a czwartym tematem ze Słowa Bożego brat Dariusz Hojnca odczytał wyciągi z protokołu ze Zjazdów Braci Starszych, Diakonów i Przedstawicieli Zborów z 11 maja i 15 czerwca dotyczące nominowanych braci do Pracy Międzyzborowej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych Komitetów. Na przewodniczącego Komitetu Młodzieżowego wybrano br. Krzysztofa Milana, a na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej br. Dariusza Hojncę.

W drugim dniu konwencji przewodniczył br. Franciszek Olejarz. Bracia usłużyli trzema wykładami ze Słowa Bożego. Jako pierwszy br. Władysław Symczuk z Ukrainy podzielił się rozważaniami na temat: „Przeszkody na drodze do nagrody: gniew i złość” zaczerpniętymi z Listu św. Jakuba 1:21. Drugim wykładem zatytułowanym: „Praca Nowego Stworzenia” podzielił się br. Jan Knop. Trzecim, kończącym konwencję wykładem pt. „Wstęp do Boskiego Planu Wieków”, usłużył br. Piotr Krajcer.

Pomiędzy drugim i trzecim wykładem br. Walenty Bywalec przeprowadził wybory nominowanych braci, których nazwiska zostały odczytane w sobotę 13 lipca. W związku z dużą liczbą braci i sióstr przybyłych na Konwencję Generalną, bracia zdecydowali, że będą liczone wyłącznie głosy przeciwne. Bracia liczący głosy na sali to Jarosław Olejarz, Mariusz Matysek, Maciej Szumowski, Łukasz Gniadek, Krzysztof Milan i Krzysztof Organek.

Dokonano wyboru następujących statutowych organów Zrzeszenia zgodnie z nominacjami:

1. Bracia z Pracy Międzyzborowej:
1. br. Adam Olszewski
2. br. Jan Knop
3. br. Paweł Suchanek
4. br. Walenty Bywalec
5. br. Marek Knitter
6. br. Henryk Szarkowicz
7. br. Franciszek Olejarz
8. br. Jerzy Honkisz

2. Zarząd Zrzeszenia:
Przewodniczący br. Henryk Szarkowicz
I Zastępca br. Walenty Bywalec
II Zastępca br. Franciszek Olejarz
Członek br. Lucjan Pulikowski
Członek br. Jan Knop

3. Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący br. Dariusz Hojnca
Członek br. Marek Sikora
Członek br. Marcin Szkodziński

4. Komitet Redakcyjny:
1. br. Piotr Krajcer (przewodniczący)
2. br. Waldemar Szymański
3. br. Jan Knop
4. br. Paweł Kawała
5. br. Tomasz Tudryn (Wędrówka)
6. br. Paweł Suchanek
7. br. Walenty Bywalec
8. br. Krzysztof Lipka (Wędrówka)
9. br. Mariusz Matysek (Wędrówka)
10. br. Krzysztof Organek (Wędrówka)
11. br. Jakub Wącior (The Herald)

5. Komitet Młodzieżowy:
1. br. Krzysztof Milan (przewodniczący)
2. br. Krzysztof Organek
3. br. Krzysztof Makarzec
4. br. Dawid Organek
5. br. Jakub Tyc
6. br. Łukasz Knop
7. br. Paweł Zabój

6. Komitet Ewangelizacyjny:
1. br. Walenty Bywalec (przewodniczący)
2. br. Łukasz Miller
3. br. Krzysztof Szczap
4. br. Marcin Szkodziński
5. br. Paweł Zabój

7. Komitet Pomocy Społecznej:
1. br. Leszek Szarkowicz (przewodniczący)
2. br. Lucjan Pulikowski
3. br. Stanisław Sławiński
4. br. Henryk Głąb
5. br. Krzysztof Makarzec

8. Komitet Organizacji Konwencji Międzynarodowej:
1. br. Stanisław Sławiński (przewodniczący)
2. br. Franciszek Olejarz
3. br. Leszek Szarkowicz
4. br. Rafał Purwin
5. br. Dariusz Hojnca

9. Brat przygotowujący marszrutę:
br. Franciszek Olejarz

Walne Zgromadzenie poprzez głosowanie zaakceptowało dwuletni okres trwania kadencji, to znaczy do lipca 2021 roku. Stwierdza się, że wszystkie kandydatury nominowane w czasie Zjazdu Starszych, Diakonów i Przedstawicieli Zborów w dniu 15 czerwca 2019 roku, uzyskały akceptację Walnego Zgromadzenia, co jest równoznaczne z ich wyborem do pełnienia poszczególnych funkcji w Zrzeszeniu.

XXXI Konwencja Generalna zakończyła się wspólną modlitwą i odśpiewaniem Psalmu 133.