Na Straży
nr 2008/5

Refleksja na 50-lecie

Choć nie zawsze było łatwo

Pięćdziesiąt lat temu w październiku 1958 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma „Na Straży”. Brat Stanisław Kaleta, którego powołano na Redaktora, tak pisał we wstępie do pierwszego numeru:

Upłynęło blisko 19 lat od chwili, gdy miesięcznik „Straż” przestał docierać do rąk czytelników w Polsce. Wybuch II wojny światowej przerwał serdeczny kontakt, jaki istniał pomiędzy wydawcami „Straży” a czytelnikami. Wielu z nas pamięta chwile, z jaką radością witano w zgromadzeniach każdy nowy numer „Straży”.
Żaden z nas nie przypuszczał, że od chwili otrzymania ostatniego numeru zaistnieje tak długa przerwa – aż dziewiętnastu lat. Nie będąc w stanie sprowadzać pisma „Straż” z zagranicy, z powodu braku zezwolenia na powyższe, członkowie Zarządu międzyzborowego zwrócili się do władz z prośbą o zezwolenie na wydawanie pisemka w kraju pod tytułem „Na Straży”.
Zezwolenie otrzymaliśmy w kwietniu b.r. na wydawanie dwumiesięcznika. Po otrzymaniu zezwolenia, w czerwcu b. r. został powołany i wybrany zespół redakcyjny.

okładka 1959

Czasopismo „Na Straży” miało wypełnić lukę, jaka powstała po miesięczniku „Straż”, który wydawali bracia ze Stanów Zjednoczonych. Jego dostarczanie zostało przerwane przez II wojną światową, a potem komunistyczne władze nie pozwalały sprowadzać tego rodzaju czasopism do Polski.

Celem czasopisma „Na Straży” miało być:

1. Utrzymanie wspólnej serdecznej więzi pomiędzy czytelnikami.

2. Podnoszenie poziomu moralnego wśród czytelników. Dopomaganie w wyrabianiu chrześcijańskich cnót, czyli praca nad przekształcaniem charakteru, abyśmy w miarę rozwoju w Prawdzie, wzbogacili nasz charakter pięknymi owocami ducha św., bez których żaden nie ogląda Pana. „Ale owoc Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, prawość, dobroć, wierność, łagodność (skromność), wstrzemięźliwość, (czystość)” – Gal. 5:22.

3. Wskazywanie prawd Bożych zawartych w Piśmie Św., tj. tłumaczenie doktryn, które są niezbędne do rozbudzania prawdziwej wiary i nadziei chrześcijanina. „Gdy te rzeczy zaczną się sprawdzać, nabierzcie ducha i podnieście głowy wasze. Zbliża się wasze zbawienie” – Łuk. 21:28…

pismo w sprawie zgody na wydawanie czasopisma

Życzeniem i intencją Redakcji jest i będzie, aby wydawane pismo mogło zadowolić wszystkie stateczne serca, mające pragnienie uszlachetnienia swego charakteru na wzór naszego Pana.

Czy czasopismo wypełniało tę rolę, odpowiedź pozostawiam każdemu czytelnikowi do indywidualnej oceny.

Ale i dzisiaj jako Redakcja możemy podpisać się pod słowami, które br. Stanisław Kaleta napisał w pierwszym numerze:

Może się zdarzyć, że pomimo najlepszych intencji Redakcji znajdzie czytelnik coś nietaktownego w pisemku, za co Wydawcy przepraszają i proszą o wyrozumiałość, przypominając, że może to być błąd umysłu, a nie serca.
Wartość ogrodu nie mierzy się ilością spotkanych chwastów, ale ilością owoców.
Prosimy o łagodne traktowanie artykułów, a jeżeli artykuły mają spotkać się z krytyką, to nie z taką, która jest obca duchowi św. i sercu.
Dla dzieci w miarę możności będziemy umieszczać pożyteczne wiersze – poezje.
Z modlitwą o błogosławieństwo – Wydawcy.
Redakcja uprzejmie prosi i zachęca do nadsyłania pięknych i pożytecznych artykułów.
Praca Redakcji w początkowym okresie nie była łatwa. Należało pokonać wiele piętrzących się trudności, o których w dzisiejszym czasie w ogóle nie myślimy. Pierwszą z nich była zgoda na wydawanie czasopisma, którą należało okresowo odnawiać. Następnie należało zdobyć przydział na papier potrzebny do wydrukowania każdego numeru. I wreszcie na samym końcu należało uzyskać zgodę cenzury i znaleźć drukarnię gotową drukować treści religijne. Czasami te zabiegi wymagały wielu wysiłków i wydeptywania ścieżek w kolejnych urzędach i nie zawsze kończyły się powodzeniem.

zgoda Urzędu Kontroli

Pomimo tych trudności czasopismo ukazuje się nieprzerwanie przez 50 lat w nakładach jak w zamieszczonej tabeli.

nakład NS na przestrzeni lat

Wydawnictwo swoją działalność rozszerzyło również o publikacje książkowe, których wykaz zamieszczamy poniżej. Niektóre z nich, takie jak konkordancje biblijne, były pierwszymi tego rodzaju publikacjami w języku polskim. Dlatego też chętnie były i są nadal nabywane przez szeroki krąg czytelników z wielu wyznań chrześcijańskich, które są zainteresowane studiowaniem i badaniem Biblii.

Warto również wspomnieć, że dawniej praca redakcyjna ograniczała się do przygotowania materiałów i przepisania ich na maszynie. Składem zajmował się zecer w drukarni, tam też odbywała się korekta.

Nasza Redakcja w drugiej połowie lat osiemdziesiątych należała do pierwszych w Polsce, które zaczęły używać składu komputerowego. Materiały w formie elektronicznej budziły wtedy zdziwienie nawet w dużych drukarniach. Jednak użycie składu komputerowego i przygotowanie kompletnych materiałów na foliach pozwoliło znacznie obniżyć koszty wydawania.

Warto przypomnieć że cena „Na Straży” wynosi dzisiaj 5 zł i jest „taka sama” jak w latach 1963 do 1976.

Ważniejsze publikacje Wydawnictwa „Na Straży” od 1958 roku

• 1965 „Konkordancja Biblijna” wyd. II
• 1973 „Pieśni Brzasku Tysiąclecia” wyd. VI
• 1980 „Komentarz Biblijny”
• 1981 „Pieśni Brzasku Tysiąclecia” wyd. VII
• 1982 „Konkordancja Biblijna” wyd. III
• 1984 „Królestwo Boże we drzwiach”
• 1985 „Odrzucony Odkupiciel”
• 1986 „Pascha, czyli Wielkanoc Nowego Stworzenia”
• 1987 „Historia Józefa, syna Jakuba”
• 1987 „Kto będzie zbawiony”
• 1988 „Kalendarz chrześcijanina”
• 1988 „Dla tej przyczyny” (broszura)
• 1989 „Bogacz i Łazarz”
• 1990 „Upadek Babilonu”
• 1991 „Komentarze do Apokalipsy” (R. Rorata) – tom I
• 1991 „Wyżyny Bet-Awenu”
• 1992 „Cienie Przybytku Lepszych ofiar”
• 1993 „Komentarze do Apokalipsy” (R. Rorata) – tom II
• 1993 „Zbliżcie się do Boga”
• 1994 „Boski Plan Wieków”
• 1994 „Bóg, Jego Syn i Duch Święty”
• 1995 „Manna Niebiańska”
• 1995 „Izrael wśród narodów świata”
• 1996 „Nadszedł czas”
• 1996 „Konkordancja Wyrazów Greckich Nowego Testamentu” wyd. I
• 1996 „Przyjdź Królestwo Twoje”
• 1997 „Walka Armagieddonu”
• 1998 „Pieśni Brzasku Tysiąclecia” (z nutami – wyd. I)
• 1998 „Zmartwychwstanie nadzieją świata”
• 1999 „Co to jest restytucja?”
• 2000 „Uwielbiajmy Pana” (śpiewniczek młodzieżowy)
• 2002 „Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem”
• 2002 „Jesteście listem Chrystusowym”
• 2002 „Poznaj Boga”
• 2002 „Gdzie są umarli”
• 2003 „Komentarze do Apokalipsy” (R. Rorata) – wyd. II (jednotomowe)
• 2003 „Pieśni Brzasku Tysiąclecia” – wyd. IX
• 2003 „Pieśni wieczorne”
• 2004 „Konkordancja wyrazów hebrajskich ST”
• 2005 „Fotodrama stworzenia”
• 2005 „Komentarz do Ewangelii Św. Mateusza”
• 2005 „Przybytek na puszczy” (broszura dla młodzieży)
• 2007 „Konkordancja Wyrazów Greckich Nowego Testamentu” wyd. II
• 2008 „Pieśni Brzasku Tysiąclecia” – wyd. X
• 2008 „Cienie Przybytku Lepszych Ofiar”
• 2008 „Siedem cech Biblii jako księgi”

ograniczenie objętości czasopism

ostatni numer wymagający zgody na publikację

Na początku lat dziewięćdziesiątych (1990 r.) zaczęto wydawać czasopismo „Wędrówka za Panem” skierowane do młodzieży.

Później (2004 r.) podjęto pracę nad wydawaniem polskiej edycji czasopisma „HERALD”. Obecnie prowadzimy jako wydawnictwo również dystrybucję pisemka „Poranek” wydawanego w USA. Dzięki pomocy wydawnictwa „Na Straży” można obecnie korzystać nie z jednego jak 50 lat temu, ale aż z czterech czasopism. Ale na tym nie koniec.

Wraz z jubileuszowym numerem otrzymujecie, Kochani Czytelnicy, pierwszy numer wznowionego po wieloletniej przerwie czasopisma „STRAŻ”. Czasopismo to będzie ukazywać się jako kwartalnik. Szczegóły odnośnie jego prenumeraty wewnątrz pierwszego numeru. Myślimy, że będzie ono pełniło tak jak to kiedyś ważną rolę w budowaniu naszej duchowości i braterskiej społeczności.

Przy okazji Jubileuszu warto również wspomnieć o tych, którzy przez lata tworzyli kształt wydawnictwa i swoją pracą sprawiali, że do waszych rąk trafiały kolejne numery czasopism i kolejne pozycje książkowe.

Publikujemy krótkie wspomnienia o nieżyjących już Redaktorach Naczelnych wydawnictwa „Na Straży”, z których każdy wnosił coś nowego do funkcjonowania wydawnictwa, treści i kształtu wydawanej literatury.

Nazwisko, Imię W Redakcji W sumie Red. Naczelny W sumie
Kaleta, Stanisław 58-61
66-80
84-88
93-95
23 lata 58-62 4 lata
Grudzień, Henryk 58-64 6 lat 62-64 2 lata
Dąbek, Juliusz 64-77 13 lat 64-77 13 lat
Ziemiński, Adam 64-84 20 lat 77-84 7 lat
Jończy, Władysław 68-78 10 lat
Suchanek, Czesław 68-82 14 lat
Grudzień, Stefan 78-88 10 lat 86-88 2 lata
Kopak, Dymitr 78-80
84-91
97-99
9 lat
Krawczyk, Daniel 80-84 4 lata
Kozak, Adam 80-86
88-91
9 lat
Jakubowski, Mieczysław 82-84
86-03
19 lat
Zajda, Aleksander 84-95
99-05
17 lat
Pietrzyk, Edward 84-86
88-91
5 lat 84-86 2 lata
Kamiński, Henryk 84-03 19 lat
Szatyński, Łukasz 86-93
95-97
9 lat
Kaleta, Daniel 86-87
91-94
4 lata
Grudzień, Dariusz 86-88 2 lata
Purwin, Henryk 86-88 2 lata
Sygnowski, Józef 86-95 9 lat
Kłusak, Józef 86-88 2 lata
Rorata, Roman 86-00 14 lat 89-99 10 lat
Schab, Henryk 88-91 3 lata
Szatyński, Władysław 88-91 3 lata
Kołacz, Zdzisław 88-91 3 lata
Olejarz, Franciszek 88-91 3 lata
Targosz, Michał 91-97 6 lat
Szarkowicz, Eugeniusz 91-95 4 lata
Krajcer, Piotr 91-08 17 lat 99-08 8 lat
Nawrocki, Krzysztof 93-08 15 lat
Iwaniak, Daniel 93-99
03-08
11 lat
Olszewski, Andrzej 95-97 2 lata
Mrzygłód, Piotr 95-97
03-05
4 lata
Kubic, Piotr 95-08 13 lat
Knop, Jan 95-99
01-03
05-08
9 lat
Lipka, Aleksander 95-01
03-08
11 lat
Szymański, Waldemar 97-08 11 lat
Kopak, Jan 97-05 8 lat
Sroka, Stanisław 99-05
07-08
7 lat
Zajda, Ireneusz 01-03 2 lata
Sochacki, Michał 03-07 2 lata
Pietrzyk, Przemysław 05-08 3 lata
Pietrzyk, Sławomir 07-08 1 rok

Redaktorzy naczelni

Kaleta, Stanisław 58-62
Grudzień, Henryk 62-64
Dąbek, Juliusz 64-77
Ziemiński, Adam 77-84
Pietrzyk, Edward 84-86
Grudzień, Stefan 86-88
Rorata, Roman 89-99
Krajcer, Piotr 99-08

Członkostwo wg liczby lat w Redakcji

Kaleta, Stanisław (23 lata); Ziemiński, Adam (20 lat); Jakubowski, Mieczysław (19 lat); Kamiński, Henryk (19 lat); Krajcer, Piotr (17 lat); Zajda, Aleksander (17 lat); Nawrocki, Krzysztof (15 lat); Rorata, Roman (14 lat); Suchanek, Czesław (14 lat); Dąbek, Juliusz (13 lat); Kubic, Piotr (13 lat); Iwaniak, Daniel (11 lat); Lipka, Aleksander (11 lat); Szymański, Waldemar (11 lat); Grudzień, Stefan (10 lat); Jończy, Władysław (10 lat); Knop, Jan (9 lat); Kopak, Dymitr (9 lat); Kozak, Adam (9 lat); Sygnowski, Józef (9 lat); Szatyński, Łukasz (9 lat); Kopak, Jan (8 lat); Sroka, Stanisław (7 lat); Grudzień, Henryk (6 lat); Targosz, Michał (6 lat); Pietrzyk, Edward (5 lat); Kaleta, Daniel (4 lata); Krawczyk, Daniel (4 lata); Mrzygłód, Piotr (4 lata); Szarkowicz, Eugeniusz (4 lata); Kołacz, Zdzisław (3 lata); Olejarz, Franciszek (3 lata); Pietrzyk, Przemysław (3 lata); Schab, Henryk (3 lata); Szatyński, Władysław (3 lata); Grudzień, Dariusz (2 lata); Kłusak, Józef (2 lata); Olszewski, Andrzej (2 lata); Purwin, Henryk (2 lata); Sochacki, Michał (2 lata); Zajda, Ireneusz (2 lata); Pietrzyk, Sławomir (1 rok)

R- ( r.)
„Straż” / str.