Na Straży
nr 1988/2

Echa z konwencji – Wrocław

WROCŁAW, 30 SIERPNIA 1987

Drodzy w Zbawicielu Bracia i Siostry!

Łaska i pokój przez Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami. Pragnieniem naszym jest podzielić się ze wszystkimi Czytelnikami naszego pisma wonnym powiewem miłości z uczty duchowej, którą przy łasce i pomocy Bożej przygotowaliśmy Braciom i Siostrom. W dniu 30 sierpnia ur. w sali Wojewódzkiego Domu Kultury zebrało się około 500 osób, którzy przybyli z różnych stron kraju na słuchanie Słowa Bożego.

Brat Z. Kołacz, który przewodniczył w społeczności braterstwa, usłużył pierwszym wykładem na temat „Sianie i żęcie”. Słowa wyjęte z Listu do Galacjan 6:7-10 stały się osnową rozważań pobudzających lud Pański do rozwagi i czujności. Drugim wykładem usłużył brat H. Kamiński na temat: „Gwiazdy i ich symboliczne znaczenie”. Temat został oparty na trzech wyjątkach Pisma Św. – 1 Mojż. 22:15-18, Mat. 24:29, Obj. 1:19-20. Brat wyjaśnił symboliczny sens cytowanych proroctw i ich spełnienie się we właściwym czasie oraz wynikające z tegoż faktu błogosławione następstwa.

Jedna siostra wyraziła gotowość pójścia w ślady Jezusa, toteż brat J. Kłusak usłużył okolicznościowym tematem o chrzcie, wskazując na jego znaczenie i wartość w życiu chrześcijanina. Ostatnim wykładem usłużył br. Z. Skadłubowicz, który swoje rozważania zatytułował: „Czy świat może osiągnąć pokój?”. Brat wyjaśnił, że pozytywną odpowiedzią na pytanie może być jedynie szansa na pokój, o czym wspomina Słowo Boże. Przy zakończeniu dnia dla dość licznie zgromadzonej publiczności został przez br. D. Grudnia przedstawiony pokaz przezroczy pt. „Dla tej przyczyny”.

I tym razem mogliśmy stwierdzić, że „aż dotąd pomagał nam Pan”. Odczuwaliśmy Jego kierownictwo i błogosławieństwo, dlatego też było życzeniem braterstwa, aby otrzymaną cząstką radości i doznanymi błogosławieństwami podzielić się ze wszystkimi Czytelnikami „Na Straży”.