Echa z konwencji w Ostricourt oraz generalnej konwencji we Flers (Francja)

Drogo umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie. Łaska i miłosierdzie Boże niech będą udziałem Waszych serc, a także radość i pokój wypływające z natchnienia kosztownych Słów Pańskich i Jego obietnic.

Otóż z łaski Pana naszego mamy ten przywilej podzielić się z Wami wszystkimi radością z tego, że Pan nam pozwolił urządzić dwie konwencje, tj. lokalną w dniu 30 marca w Ostricourt, z okazji zakończenia podróży po zborach we Francji braci – Kopaka Dymitra i Kosmalskiego. Na wspomnianej konwencji br. Kopak znów nam usłużył dwoma wykładami, a dwoma – bracia miejscowi. Czuliśmy się bardzo błogo i zadowoleni z przywileju wspólnego zgromadzenia się przy stole Pańskim wraz z młodzieżą, która dając swój wkład, odśpiewała kilka hymnów na cześć i chwałę naszego Stwórcy. Był to przedsmak Generalnej Konwencji, na którą wszyscy wyczekiwali. Toteż z pomocą Bożą i przy współudziale braci miejscowych, w dniach 6 i 7 kwietnia większe grono braterstwa z całej Francji zjechało się do Flers, by w miłym nastroju duchowym ucztować duchowo. Jako mili goście zagraniczni zaszczycili nas swoją obecnością na tej Generalnej Konwencji bracia Rycombel i Wnorowski z U.S.A. i Kopak z Polski. Podzielona usługa, nie tylko w języku polskim, ale i francuskim, była bardzo owocna i na czasie. Jesteśmy za to wdzięczni naszemu wielkiemu Nauczycielowi – bo któż tak nauczy jak Bóg. On wykorzystuje różne swoje narzędzia, a „wszelki, który się nauczył od Ojca, przychodzi do mnie” – mówi Pan Jezus. Na tej konwencji młodzież brała również czynny udział, śpiewając hymny nabożne, a najmłodsi deklamując piękne wierszyki o tematyce biblijnej. Zaiste było to ku radości wszystkich obecnych i niewątpliwie ku chwale Bożej. Oby Bóg pobłogosławił te młode serca i rozgrzał je miłością swoją do Prawdy i do wszystkiego co szlachetne. Wyrażamy też naszą wdzięczność miejscowemu braterstwu, którzy nie tylko otworzyli swoje gościnne progi domowe, lecz również pokarmami cielesnymi tak na sali, jak i w domu „uczynili, co mogli”, naśladując w miarę możności Tego, który zawsze obficie daje dary swe.

Jak zawsze na Generalnej Konwencji tak i tym razem ustalono porządek międzyzborowy. Bracia Starsi na zebraniu gospodarczym wysunęli wniosek, który następnie został przez ogół przyjęty, aby do dotychczasowego porządku nie wnosić istotnych zmian. Przyjęto następujący porządek pracy na przyszłą kadencję:

1) Sekretarz międzyzborowy: br. Jamrozik St.
2) Z-ca sekretarza br. Woźniak Fr.
3) Księgarz międzyzborowy: br. Kubiak Józef
4) Z-ca księgarza br. Jędrzejski A.
5) Międzyzborowa obsługa: bez zmian.
6) Generalną Konwencję na rok 1970 ustalono na święta wielkanocne.
7) Pracę wśród braci francuskich postanowiono popierać moralnie i materialnie.
8) Szkółkę młodzieżową prowadzić raz w miesiącu
9) Postanowiono też poprosić o obsługę duchową braci z Polski, jak też i z U.S.A. na rok przyszły.
10) Jeśli będzie życzeniem braci w Polsce wysłać któregoś Brata z obsługą do Polski. Odnośnie ostatnich 2 punktów, to bracia bardzo doceniają wymianę usługi Słowem Bożym.

Za pozdrowienia oraz życzenia tak z Polski, jak i Kanady, U.S.A., Belgii, a także od pozostałych braci i sióstr we Francji, wszyscy serdecznie dziękowali oraz wyrazili życzenie, aby podzielić się błogosławieństwami doznanymi na tych dwóch ucztach przez łamy „Na Straży”, „Straży” oraz Jurnal de Sion, życząc jednocześnie wszystkiemu Ludowi Bożemu wiele łask i błogosławieństw Ojcowskich słowami ap. Pawła do Hebr. 13:20-21.

W imieniu uczestników: br. Stefan Jamrozik
R- ( r.)
„Straż” / str.