Na Straży
nr 1969/3

Pytania i odpowiedzi

Pyt. – Jakie klasy reprezentują cztery rodziny Lewiego, o których jest wzmianka w zapisie 4 Mojż. 3 i 4 rozdział?

Odp. Na to pytanie pragniemy posłużyć się odpowiedzią br. Russella, jak jest umieszczone wyjaśnienie w 6 Tomie W.P.Ś. Wierzymy, że to tłumaczenie zgadza się z ogólną nauką przedstawioną w planie Bożym zbawienia naszego rodzaju ludzkiego.

„Te różniące się jedna od drugiej rodziny Lewiego, można powiedzieć, iż reprezentują cztery różne klasy usprawiedliwionej ludzkości, gdy nastąpi zupełne pojednanie, a mianowicie: Święci, czyli Królewskie Kapłaństwo, Święci Starego Testamentu, Wielka Kompania i reszta ocalonego świata. Jak zwykle w typach imiona zdają się być bardzo znaczące. 1) Rodzina AMRAMA była wybrana na Kapłanów. Imię AMRAM znaczy: lud wywyższony. Czy nie jest to odpowiednia nazwa do figury Maluczkiego Stadka, którego głową jest Chrystus Jezus! „Nader wywyższony”. Takie jest oświadczenie Pisma Świętego o tych kapłanach. 2) KAAT znaczy sprzymierzeniec lub towarzysz. Z rodziny KAATA byli wybrani synowie AMRAMA, którzy mieli stanowić nowy dom kapłański. Rodzina Kaata może zatem właściwie reprezentować „ojców świętych”, których wiara, posłuszeństwo i wierność Bogu, jak i gotowość ponoszenia cierpień dla sprawiedliwości była dowiedziona i z którymi łączy nas ścisłe powinowactwo. Zaiste, byli oni sprzymierzeńcami Bożymi i naszymi, a w pewnym względzie są bliżsi Chrystusowi niż ktokolwiek inny. 3) MERARY znaczy gorzkość: z tego powodu rodzina MERARY reprezentowałaby Wielką Kompanię, Wielkie Grono duchowych, którzy nie doścignęli stanu Królewskiego Kapłaństwa, a zostali zbawieni „jako przez ogień”, przeszli przez „wielki ucisk” i gorzkie doświadczenia, by osiągnąć zaszczytne stanowisko, które będą zajmować. 4) GERSON znaczy szukający schronienia albo ocalony, dlatego rodzina GERSONA wyobrażałaby właściwie wybawiony rodzaj ludzki, z którego każdy członek będzie wyswobodzony, wybawiony od ślepoty i niewoli Szatana.

Zatem pierwsze w rzędzie, jak i w stopniu pomiędzy pozaobrazowymi Lewitami, czyli usprawiedliwionymi, będzie Królewskie Kapłaństwo, któremu Królestwo Tysiąclecia i wszelkie tegoż sprawy będą zlecone… Po prawicy znajdować się będą najbliżsi powinowactwem – Święci Starego Testamentu – którzy zostaną uczynieni „książętami po wszystkiej ziemi”, zaś po lewicy będą ich wierni bracia – Wielka Kompania. Ostatnimi zaś ze wszystkich będą wyzwoleni i wyswobodzeni z grzechu i śmierci podczas Tysiąclecia, których wierność będzie wystawiona na wielką próbę, która zakończy wiek Tysiąclecia (Obj. 20:7-9).

Pyt. – Ile z tych klas jest uprzywilejowanych w obecnym życiu przez otrzymanie poszczególnych sposobności tego wieku, to jest usprawiedliwienia z wiary?

Odp. – Ci, co zostali usprawiedliwieni do społeczności z Bogiem przed Wiekiem Ewangelii i którzy utrzymali się przy tym usprawiedliwienie kosztem zaparcia samych siebie, otrzymają nagrodę, iż zostaną „postanowieni książętami po wszystkiej ziemi” (Hebr. 11:35). Ci zaś, którzy w teraźniejszym czasie użyją właściwie i utrzymają swoje usprawiedliwienie, muszą to uczynić kosztem swojego ciała. Maluczkie Stadko, wierne do najwyższego stopnia, kłaść będzie życie swoje na służbę Prawdy, braci i będzie naśladować swego Wodza i Zbawiciela. Druga klasa, rozważana na innym miejscu jako Wielkie Grono, musi dojść do posiadania nagrody również kosztem swojego ciała, ale z powodu mniejszej gorliwości w poświęceniu się utraci najwyższą nagrodę, przeznaczoną dla Nowego Stworzenia i jego przywilejów w Królestwie. Te trzy klasy jedynie są uprzywilejowane w doczesnym życiu przez otrzymanie poszczególnych sposobności tego wieku, to jest usprawiedliwienia z wiary” (VI Tom, 138-139).

R- ( r.)
„Straż” / str.