Echo z Generalnej Konwencji w Krakowie

Drogo umiłowani w Zbawicielu Jezusie Chrystusie Braterstwo!

Niezgłębione miłosierdzie Boże i łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech Was ustawicznie strzegą na Waszej drodze wiary.

Pragnieniem naszym jest podzielić się z Wami wszystkimi, którzyście tej samej kosztownej wiary, wspaniałymi błogosławieństwami Bożymi, jakie stały się udziałem uczestników tej największej i najwspanialszej uczty duchowej, która miała miejsce w Krakowie w dniach 21 i 22 lipca 1968 r.

Była to miła społeczność duchowa, której liczba uczestników przekroczyła 2000 osób. Wśród uczestników konwencji mieliśmy zaszczyt gościć wielu braci i sióstr z polonii zagranicznej: z Francji, USA, ZSRR, Belgii i Czechosłowacji. Była to więc konwencja międzynarodowa.

Należy nadmienić, że w dniu 20 lipca tj. w przededniu rozpoczęcia generalnej konwencji odbyło się na sali zboru krakowskiego przy ul. Filipa 13 całodzienne zebranie braci starszych i przedstawicieli zborów. Na tym zebraniu przedstawiciele zborów omówili przebieg pracy międzyzborowej w minionej kadencji, dokonali nominacji braci do pracy międzyzborowej na następną 2-letnią kadencję. Ponadto podjęto szereg wniosków i zamierzeń dot. pracy międzyzborowej, sprawę wydawnictwa czasopisma „Na Straży”, niezbędnej literatury i wiele innych ważnych spraw dot. ogółu zborów.

Konwencja generalna została zorganizowana w pięknej sali klubu sportowego „Korona”, podobnie zresztą jak przed dwoma laty.

Rozpoczęcie konwencji nastąpiło o godz. 9-tej odśpiewaniem pieśni nr 1. Otwarcia konwencji dokonał przedstawiciel zboru krakowskiego br. Dąbek Juliusz. Przewodniczącym konwencji został jednogłośnie wybrany br. Gumiela Jan, który w słowie wstępnym życzył wszystkim uczestnikom błogosławieństwa Bożego i uzyskania pełnych korzyści duchowych z generalnej konwencji.

Po przedmowie br. przewodniczącego wykładem ze Słowa Bożego usłużył br. Suchanek pt. „Panie, Twój miły głos przyciąga mię do Cię”, zaczerpniętym ze słów jednej z naszych pieśni duchowych.

W następnej kolejności w usłudze duchowej wziął udział brat Rycombel ze Stanów Zjednoczonych, który wygłosił wykład pt. „Miłosierny Samarytanin”. Brat ten w sposób zwięzły i budujący naświetlił lekcję zawartą w przypowieści o Samarytaninie.

Potem do usługi duchowej poproszono brata Woźniaka z Francji, który podzielił się Słowem Bożym na temat: „Błogosławieni czystego serca”. Mówca w serdecznych słowach zachęcał braci do zachowania czystości myśli i serca. Po tym zebraniu nastąpiła przerwa obiadowa.

Uczestnicy konwencji otrzymali posiłek w stołówce klubu „Korona”. Po przerwie obiadowej wykładem publicznym usłużył br. Ziemiński. Temat wykładu: „Historyczność Jezusa Chrystusa”. Brat ten na podstawie różnych źródeł historycznych dowodził historyczności postaci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po tym wykładzie został odczytany protokół z obrad przedstawicieli zborów w dniu 20 lipca. (Skrót tego wykładu podajemy na innym miejscu tego numeru).

Ostatnim wykładem pierwszego dnia konwencji usłużył br. Kaleta. Był to wykład o chrzcie, gdyż gotowość przyjęcia tego symbolu poświęcenia okazało 31 braci i sióstr. Życzymy im z całego serca wytrwania na wąskiej drodze i osiągnięcia wszystkich chwalebnych obietnic Bożych.

Chrzest odbył się w basenie kąpielowym klubu „Korona”.

Po zakończeniu pierwszego dnia miejscowi bracia ze zboru krakowskiego zajęli się zakwaterowaniem uczestników konwencji na noclegi.

W dniu 22 lipca nabożeństwa rozpoczęto o godz. 8-mej.

Pierwszym wykładem usłużył br. Wnorowski ze Stanów Zjednoczonych pt. „Ostatnie instrukcje Jezusa dla uczniów” z Ew. Jana 16:1-16. Była to cenna lekcja i na czasie dla wszystkich naśladowców Jezusa Chrystusa.

Następny wykład przeznaczony dla młodzieży i wygłosił go br. Kopak Jan. Temat: „Idea Chrystusowa”.

Po tym wykładzie zostały przeprowadzone wybory do zarządu i pracy międzyzborowej na kandydatów wytypowanych przez przedstawicieli zborów w dniu poprzedzającym konwencję. W wyborach przewodniczył br. Mollo Leon.

W wyniku głosowania do pracy międzyzborowej i zarządu wybrano 15 braci i 3 do komisji rewizyjnej. Dokonano także wyboru księgarza międzyzborowego i brata do nadzorowania pomocy dla braci niezamożnych. (Lista na końcu sprawozdania).

Po wyborach br. Kutschera z USA przekazał wiele serdecznych pozdrowień od braci z klasy angielskiej. Następnie br. przewodniczący ogłosił przerwę obiadową. Podobnie jak w pierwszym dniu, uczestnicy konwencji otrzymali obiady w miejscowej stołówce.

Po przerwie obiadowej krótkim wykładem „O rozsiewcy” usłużył jeden z angielskich braci ze St. Zjednoczonych br. Schipperbaum. Był to wykład w języku angielskim, a na język polski tłumaczył br. Wnorowski.

Ostatnim wykładem podzielił się br. Papajak Anton z Francji pt. „Duchowy wzrost chrześcijanina”.

Słowem pożegnalnym usłużył przewodniczący konwencji br. Gumiela Jan, który podkreślił otrzymane błogosławieństwa Boże i osiągnięte korzyści duchowe na tej wzniosłej konwencji.

Należy stwierdzić, że nastrój konwencji był bardzo miły i budujący, czego nawet nie da się opisać. Do uatrakcyjnienia i spotęgowania wzniosłego duchowego nastroju przyczyniły się dobrze przygotowane zespoły śpiewacze ze zboru w Krakowie i ze zgromadzenia warszawskiego, które wykonały wiele pięknych pieśni duchowych na głosy. Do miłych niespodzianek należało wystąpienie chóru dziecięcego ze zboru krakowskiego. Młode głosy oddawały należną cześć swemu Stwórcy. Także i deklamacje wierszyków o tematyce religijnej najmłodszych wykonawców uzupełniały tło tej miłej społeczności.

Konwencja została zakończona pieśnią nr 336, wspólną Modlitwą Pańską i odśpiewaniem tekstu z Ew. Jana 3:16.

Wszyscy uczestnicy Konwencji wyrazili życzenie, aby cząstkę doznanych błogosławieństw przekazać dla wszystkich czytelników czasopisma „Na Straży”.

Życzenie to spełniamy z wielką przyjemnością.

R- ( r.)
„Straż” / str.