Echa z konwencji – Brzezie n. Odrą, woj. katowickie

Drogo umiłowani w Panu Bracia i Siostry!

Łaska niech będzie Wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa i Orędownika Kościoła. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia, a Bóg wszelkiej pociechy. Który nas cieszy w każdym ucisku naszym, abyśmy i my cieszyć mogli tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, tąż pociechą, którą my sami pocieszeni bywamy od Boga.

Pragnieniem naszym jest podzielić się z Wami tą radością i błogosławieństwami, jakich doznaliśmy na jednodniowej konwencji w Brzeziu n. Odrą, w dniu 1 września 1968 r. Jest to miejscowość najbardziej wysunięta na południe powiatu rybnickiego. Wykładami usłużyło czterech braci przyjezdnych na tematy: „My wiemy, żeśmy przeniesieni ze śmierci do żywota”, „Jako i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył”, „Bój z pokusami”, „Kto niedbały w sprawach swoich, bratem jest utratnika” i „Gdy błoga cisza skrywa świat” (z pieśni Nr 115). Dwie dziewczynki deklamowały też wiersze. Jest to bardzo pocieszającą rzeczą, gdy rodzice starają się swoje dzieci kierować do Boga i Jego spraw, gdyż tym sposobem może być umysł dzieci chroniony od zgubnych wpływów zagrażających dzisiejszej młodzieży.

Uczestnicy mogli też korzystać ze smacznych posiłków, przygotowanych przez miejscowe siostry.

Te błogie chwile bardzo szybko minęły. Pieśnią: „Zostań z Bogiem” zakończyliśmy naszą ucztę duchową. Żegnając się serdecznie trzeba było swe kroki do domów swych kierować. Z pewnością pozostanie ta uczta duchowa w miłej pamięci uczestników na długi czas.

Przy zakończeniu zadecydowano, by się podzielić otrzymanymi błogosławieństwami ze wszystkimi braćmi i siostrami, których to pismo „Na Straży” dosięga, życząc im wiele radości w Panu. „Pozdrówcie jedni drugich w pocałowaniu miłości. Pokój niech będzie Wam wszystkim, którzyście w Chrystusie Jezusie. Amen” (1 List ap. Piotra 5:14).

Zbór Pana w Rybniku Maciej Lehnort

R- ( r.)
„Straż” / str.