The Herald
nr 2022/3

Na początku

Obietnica dana Abrahamowi

W tym numerze rozważymy obietnicę daną Abrahamowi i słowa dwudziestu późniejszych proroków, aby ukazać stopniowy rozwój proroczych szczegółów tej bezwarunkowej Bożej przysięgi.

Na końcu numeru znajduje się schemat, który układa obietnicę daną Abrahamowi w siedem ram doktrynalnych, a następnie śledzi ich prorocze wątki na przestrzeni czasu: pojednanie, zmartwychwstanie, restytucję, okup, przywrócenie Izraela do jego ziemi i przywrócenie Izraela do społeczności z Bogiem.

W jaki sposób wypełni się obietnica dana Abra­hamowi? Kiedy lud Boży może spodziewać się jej wypełnienia? Kto stanie się „nasieniem Abrahama” i jak słowa proroków ukazują nić Bożego miłosierdzia wśród problemów tego niespokojnego świata?

Boże przymierze obietnicy” omawia życie Abra­hama, Izaaka i Jakuba. Artykuł przedstawia pierwotną obietnicę oraz prośbę Boga o ofiarowanie Izaaka, a także szczegóły tego doświadczenia jako obrazu odkupienia w Jezusie jako obiecanym nasieniu Abrahama.

Wybawienie” omawia życie Józefa, Mojżesza, Jozuego i pokazuje, jak każdy z tych proroków ilustruje wielkiego wyzwoliciela – Chrystusa. Aby błogosławieństwa mogły spłynąć, wymagana była ofiara.

Obietnica dla królów i proroków” analizuje postaci Dawida, Salomona, Eliasza i Elizeusza oraz miłującą dobroć Boga przejawiającą się w ich życiu. Trzy namaszczenia Dawida wskazują na trzy namaszczenia naszego Pana. Osiem cudów w życiu Eliasza obrazuje wydarzenia w Wieku Ewangelii. Szesnaście wielkich czynów w życiu Elizeusza symbolizuje wydarzenia w Wieku Tysiąclecia.

Słowa, życie i praca” zgłębia niektóre z najpiękniejszych proroctw Izajasza, Micheasza, Joela i Amosa, jednak artykuł zaczyna się od słów apostoła Mateusza, identyfikującego Jezusa jako obiecanego syna Abrahama.

Daniel – prorok nadziei” rozpatruje życie Daniela, jego uczciwość w niewoli, pragnienie wiedzy i poleganie na Bogu w cudownej interpretacji snów. Daniel otrzymał przywilej spisania proroctw czasowych dotyczących pierwszego i drugiego przyjścia Jezusa.

Artykuł „Tym, którzy boją się mojego imienia” wnika w jaki sposób proroctwa Ozeasza, Sofoniasza, Jeremiasza, Ezechiela, Zachariasza i Malachiasza dały nadzieję na przebłaganie, odnowienie, restytucję i powrót Izraela do społeczności z Bogiem. Brak wiary w Izraelu zachęca nas do tego, abyśmy skupili się na Bożej sprawiedliwości.

Mamy nadzieję, że ten numer da Wam zbudowanie.