The Herald
nr 2022/2

Upadek komunizmu

Dzisiaj w proroctwach

Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione — Rzym 13:1.

O północy 31 grudnia 1991 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) oficjalnie przestał istnieć. Wydarzeniu temu towarzyszył pokaz fajerwerków nad Kremlem. Polityka „głasnost” (jawności) sowieckiego sekretarza Michaiła Gorbaczowo zawiodła jako ostateczna alternatywa w celu ocalenia rządu po rewolucji i odrzuceniu totalitaryzmu Marksa i Lenina w ZSRR.

Podczas siedemdziesięciu lat rządów komunistów, około 20 milionów obywateli zostało zabitych z powodów politycznych (jeszcze więcej zmarło z innych powodów). Kiedy ZSRR upadł, wielkie zapasy broni nuklearnej – od 45 tys. do 60 tys. sztuk w całym kraju – rzekomo zostały zebrane, dezaktywowane i zdemontowane (por. Allison, Graham Co się stało z sowieckim arsenałem nuklearnym? Uwagi dla Szczytu Bezpieczeństwa nuklearnego, HKS Faculty Research Working Paper, seria RWP12-038, sierpień 2012).

Dzisiejsza determinacja rosyjskiego prezydenta Władimira Putina do umocnienia rosyjskiej hegemonii w dawnej strefie wpływów sowieckich (Putin był agentem KGB w latach 1975-1991) jest w dużej mierze oparta na jego przekonaniu, że upadek ZSRR był wielką katastrofą geopolityczną. Zgodnie z twierdzeniami analityków, jest on zdeterminowany do odparcia tego, co uważa za groźbę rozszerzenia na wschód Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Jest on również skłonny do pozostawienia po sobie dziedzictwa polegającego na przywróceniu Rosji statusu budzącego postrach i szacunek supermocarstwa.

Ustanowienie komunizmu

Włodzimierz Lenin i Lew Trocki, którzy w 1917 roku ustanowili w Rosji rząd komunistyczny, wyobrażali sobie nową światową potęgę, która mogłaby opanować całą Europę i zaznaczyć swoją obecność na całym świecie. Około połowy XX wieku komunizm stał się realnym zagrożeniem dla demokracji i kapitalizmu jako dominująca ideologia w polityce i ekonomii.

Podczas drugiej wojny światowej, Armia Czerwona walczyła z nazistami w całej Europie Wschodniej. Józef Stalin, dyktator ZSRR w latach 1939-1953, był zdeterminowany, by ZSRR przejął kontrolę nad Europą Wschodnią w celu uniemożliwienia Niemcom lub innym krajom użycia krajów takich jak Węgry lub Polska do zorganizowania inwazji.

Anne Applebaum w książce Za żelazną kurtyną wykorzystała relacje z pierwszej ręki do opisania metod, jakimi Kreml ustanowił swoją hegemonię w Europie Wschodniej pod koniec drugiej wojny światowej. Układ Warszawski z 1955 roku zjednoczył ściśle wszystkie państwa Europy Wschodniej z ZSRR.

Kiedy Stalin zmarł i został zastąpiony przez Nikitę Chruszczowa, wydawało się, że ZSRR może ustanowić lepsze relacje z Zachodem. Spodziewano się również wprowadzenia reform w ZSRR, które miałyby skutkować mniej restrykcyjną sowiecką kontrolą w krajach Europy Wschodniej. Chociaż w 1956 r. Chruszczow poszedł na różne ustępstwa wobec Polski, to później w tym samym roku, mówiąc o demokracji do grupy zachodnich ambasadorów zgromadzonych w polskiej ambasadzie w Moskwie, ogłosił: „Pogrzebiemy was!”.

Doktryna „wzajemnie zapewnionego zniszczenia”

Rok 1962 doprowadził Stany Zjednoczone do stawienia czoła ryzyku wojny nuklearnej ze Związkiem Radzieckim. W czasie wydarzeń znanych dziś jako kryzys kubański, liderzy USA i Związku Radzieckiego zaangażowali się w trwający 13 dni polityczny i militarny impas związany z instalacją sowieckich rakiet z bronią jądrową na Kubie. Uniknięto katastrofy, kiedy USA zgodziły się na propozycję Chruszczowa usunięcia pocisków rakietowych z Kuby w zamian za obietnicę, że USA nie zaatakują Kuby. Jednocześnie USA potajemnie obiecały usunięcie pocisków rakietowych z Turcji.

Niecałe 20 lat później ostateczny cios został zadany ZSRR, kiedy Izraelscy piloci w amerykańskich myśliwcach F-15 i F-16 zniszczyli 81 syryjskich MiG-21 i MiG-23 sowieckiej produkcji nad doliną Bekaa w Libanie. Ani jeden izraelski samolot nie został zniszczony. Dziewięć miesięcy później, Prezydent USA Ronald Regan ogłosił inicjatywę obrony strategicznej, która miała na celu przechwytywanie sowieckich rakiet w kosmosie. Zaskoczeni tymi wydarzeniami sowieci ostatecznie zgodzili się na wprowadzenie reform. Obecnie na świecie pozostało tylko pięć komunistycznych krajów: Chiny, Wietnam, Korea Północna, Kuba i Laos.

Sen o światowym mocarstwie

Martin Luter King napisał: „Komunizm jest oparty o materialistyczny i humanistyczny pogląd na życie i historię. Zakłada on, że Bóg jest wymysłem wyobraźni, religia jest produktem strachu i ignorancji a kościół jest wynalazkiem władców do kontrolowania mas. Co więcej, komunizm podobnie jak humanizm, wyrasta na ogromnej iluzji, że człowiek bez boskiej pomocy może się ocalić i zaprowadzić nowe społeczeństwo” („Jak chrześcijanin powinien postrzegać komunizm?”).

Prorok Daniel zapewnia nas, że w okresie od jego czasów aż do chwili, gdy Mesjasz ustanowi swe wieczne Królestwo, które zastąpi wszystkie inne, miały istnieć tylko cztery dominujące mocarstwa (wizja Daniela głównie koncentruje się na Izraelu).

Zinterpretował on sen Nabuchodonozora w taki sposób: „Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota, ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki” – Dan. 2:37-44.

Historia odnotowuje, że owe cztery uniwersalne mocarstwa to Babilon, Medo-Persja, Grecja i Rzym. Historyk z Uniwersytetu w Stanford, Walter Scheidel, w swej książce Ucieczka z Rzymu: Porażka cesarstwa i droga do powodzenia napisał, że po upadku Cesarstwa Rzymskiego przyszedł czas cesarskich monopoli, gdzie rywalizujące ze sobą kręgi polityczne, militarne, ekonomiczne i religijne prowadziły walkę i negocjacje w celu odbudowania Europy, co spowodowało podział imperium. Wszystkie próby przywrócenia imperium w Europie zawiodły. Interpretacja Daniela mówiąca, że palce obrazu są kruche i mieszają się z ludzkim czynnikiem, była właściwym opisem potomków imperium.

Królestwo Chrystusa ma być wieczne

Psalmy opisują królestwo Chrystusa jako ostateczne imperium, które będzie kontrolować wszystkie narody ziemi. „Niech panuje od morza do morza i od Rzeki aż do krańców ziemi! Niech przed nim zegną kolana przeciwnicy, a nieprzyjaciele jego niech proch liżą! Królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary; królowie Saby i Seby niech złożą daninę! Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, niech mu służą wszystkie narody!” – Psalm 72:8-11.

Prorok Micheasz również opisuje to Królestwo. „I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać. I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu! Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej” – Mich. 4:1-3.

„I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono Go przed nim. I dano mu władzę i chwałę ,i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne” – Dan. 7:13-14.

Módlmy się z naszym Zbawicielem: „Przyjdź Królestwo Twoje”.