The Herald
nr 2018/6

Siedem ostatnich plag

Objawienie 15 – 16

I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny: siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży – Obj. 15:1.

Rozdziały zawierające opisy siedmiu ostatnich plag (Obj. 15-16) pokazują, w jaki sposób wyjście Żydów z Egiptu, zniszczenie Jerycha i poświęcenie Świątyni Salomona, przedstawiają Dzień Gniewu (Sof. 1: 14-18), czyli sąd tego świata.

Świątynia Salomona (1 Król. 8)

Świątynia Salomona została poświęcona w 7 miesiącu, ale nie została ukończona aż do 8 miesiąca. Poświęcenie wskazuje na zmartwychwstanie śpiących świętych, którzy zasnęli w śmierci. Wydarzenie to ma miejsce wraz z powrotem Chrystusa, chociaż wierny Kościół nie będzie skompletowany jeszcze przez wiele lat. Oznacza to, że opis Obj. 15:5,8 dotyczący „otwarcia Świątyni” relacjonuje wylanie 7 plag przed skompletowaniem Kościoła. Opis ten później zaznacza: „Wykonało się” (Obj. 16:17).

W Dniu Poświęcenia, dym wypełnił Świątynię tak, że kapłani nie mogli sprawować swojej służby (1 Król. 8: 10-11). Odpowiada to stwierdzeniu z Objawienia, które mówi: „i nikt nie był w stanie wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów” (Obj. 15: 8). Wskazuje to, że samo zmartwychwstanie śpiących świętych (pozaobrazowych kapłanów) nie jest wystarczające, aby Chrystus i Jego Kościół mogli rozpocząć rozdzielanie błogosławieństw Nowego Przymierza dla świata – dopóki nie zakończy się proces skompletowania całego Kościoła.

Zdobycie Jerycha

Jozue z armią oraz kapłanami okrążali miasto przez 7 dni, aby ostatniego  dnia powtórzyć to siedmiokrotnie. Podczas ostatniego okrążenia Izraelici wznieśli okrzyk i mury zostały zniszczone. Pozafiguralne 7 dni zaczęło się od zmartwychwstania Jezusa i odpowiada 7 okresom Wieku Ewangelii. „Ostatni dzień” (żniwo) podzielony jest na 7 części i związany jest z siedmioma ostatnimi plagami prowadzącymi do ostatecznego zniszczenia wszystkich systemów stworzonych przez człowieka.

Siedem ostatnich plag (2 Moj. 7:14-11: 10)

Pierwsze trzy plagi z Księgi Wyjścia dotknęły zarówno Egipcjan, jak i Izraelitów, ale 7 ostatnich plag zostało „wylanych” tylko na Egipcjan (sam Mojżesz miał dominującą rolę w ich wymierzaniu). Siedem wydarzeń następujących w „dniu ostatecznym” zostało szczegółowo opisanych w 7 ostatnich plagach z Księgi Wyjścia. Uważamy, że plagi opisane w  2 Moj. pokazują nam znaczące wydarzenia na świecie, natomiast 7 ostatnich plag z Objawienia ukazuje zamierzony efekt jaki dotknie sektarianizm („Babilon”) w „dniu ostatecznym” Wieku Ewangelii. Niszczycielski wpływ tych 7 plag które dotykają świat, ma jednocześnie korzystny wpływ na proces przywrócenia Izraela do ich ziemi.

15 rozdział Objawienia mówi o „szklistym morzu”, czyli umywalni w Świątyni, która służyła kapłanom do obmywania się.  Z kolej 2 Moj. 15 opisuje pieśń Mojżesza, która ukazuje ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad „krótkim czasem” Szatana, po którym Pan Bóg będzie niepodważalnym „Królem Wieków”, a cały świat będzie Go wiecznie wielbił.

Pierwsza (czasza) plaga wylana została na ziemię, która symbolizuje bogatych i potężnych. Najbardziej ucierpieli mający znamię, lub oddający cześć bestii – czyli ludzie religijni. W czasie Długiej Depresji wielu poświęconych Chrześcijan czuło potrzebę opuszczenia sekciarskich wyznań i ich organizacji, podczas gdy ewolucjoniści i liberałowie w wielu wyznaniach rośli liczebnie.

Druga (czasza) plaga została rozlana na morze – dotykając generalnie całą ludzkość, co sugeruje wojnę światową. Blisko 16 milionów ludzi zginęło podczas I Wojny Światowej. Państwa kościelne tj. Rosja, Niemcy i Austria zostały rozbite.

Trzecia (czasza) plaga została wylana na rzeki i źródła wód, które przemieniły się w krew. Plaga ta dotknęła sekciarskie organizacje i ich ośrodki nauczania (seminaria). Podczas Wielkiej Depresji protestancki liberalizm zdominował większość wyznań. Religijni fundamentaliści, którzy sam odrzucili wielu wierzących w Biblię, sami teraz zostali potraktowani jak heretycy.

Czwarta (czasza) plaga została wylana na Słońce, symbolizujące Ewangelię w formie, jaka jest powszechnie głoszona. II Wojna Światowa pokazała, że ludzkość nie ewoluuje w wielkie, pokojowe społeczeństwo; liberałowie stracili na znaczeniu (chociaż ich doktryna została w dużej mierze zastąpiona kompromisową „neo-ortodoksyjną” nauką)

Piąta (czasza) plaga została wylana na tron zwierzęcia (ostatnia bestia z Dan. 7:3-8 interpretowana jest jako Imperium Rzymskie w przypisie w przekładzie biblijnym Douay – Rheims, a także w innych). Powstanie ZSRR w znaczny sposób uderzyło w kościół rzymskokatolicki, jego tradycje i nauczanie.

Szósta (czasza) plaga została wylana na wielką rzekę Eufrat (od której zależał dobrobyt Babilonu). Kościół rzymskokatolicki posiada wielomiliardowy majątek na całym świecie; a co za tym idzie jego odpowiedzialność jest równie wielka. („Królowie ze wschodu słońca” to Chrystus i jego wierny Kościół).

Siódma (czasza) plaga została wylana na powietrze. Armagedon będzie najprawdopodobniej wyniszczający dla narodów poza Izraelem; więc ich organizacje religijne również upadną. („Grad” może wskazywać na broń termonuklearną. Musimy poczekać, aby się przekonać.)

Siedem ostatnich plag i ich zamierzony skutek są zobrazowane  w tabelach poniżej.

Od połowy XX wieku  

Po II Wojnie Światowej lewicowa ideologia sowiecka prześladowała Katolicyzm i Zachód przez 44 lata,  aż w końcu „zachodni wiatr” zwyciężył. Trzydniowa ciemność w Egipcie oraz wyschnięcie rzeki Eufrat mogą wskazywać na następną światową plagę, którą będzie Głęboka Depresja (wielu ekspertów od lat ostrzega, że światowy system finansowy jest mocno nadwyrężony, przypominając „domek z kart”. Tzw. „bańka mieszkaniowa” z 2008 roku może być przedsmakiem tych wstrząsów).

Chociaż nie widzimy przyszłości wyraźnie, ale „niby w zwierciadle”, to jednak możemy się domyślać, co może towarzyszyć Głębokiej Depresji. Zwiastunem może być hiperinflacja (jak w Niemczech w 1923 roku). Konta bankowe ludzi mogą stać się bezwartościowe, choć ich długi pozostaną (jak w Ameryce w latach 30-tych). Przedsiębiorstwa mogą upadać, a płatne miejsca pracy staną się rzadkością. Druk i media mogą zostać przejęta przez rządzących w imię „dobra publicznego”. Więcej autorytarnych rządów może przejąć władzę, rzekomo w imieniu ludu. Uczciwe zarabianie pieniędzy będzie rzadkością, a Chrześcijańska ofiara stanie się szczególnie trudna.

Dominującymi siłami (ideami) na świecie mogą się stać prądy lewicowe, Islam i zinstytucjonalizowane  Chrześcijaństwo (być może nastąpi sojusz tych dwóch pierwszych przeciwko trzeciemu). Hasła wzywające do obarczenia za zaistniałą sytuację Żydów i Izraela („to wina Żydów”) mogą się nasilać, tak samo jak oskarżenia wobec Chrześcijan („to wina Chrześcijan”). Czas pokaże. Szczęśliwsze czasy opisane zostały dopiero w trzech ostatnich rozdziałach Objawienia.

Co zatem powinniśmy zrobić?

1 – (a) Spłać swoje długi
– (b) Nie zaciągaj długów
(2) Używaj nowych technologii, aby przedstawiać światu świadectwo Ewangelii, póki jeszcze mamy możliwość
(3) W miarę nasilania się prądów antysemickich, nie dołączaj się do nich
(4) Chrześcijańskim obowiązkiem jest głoszenie słów Chrystusa, a nie politycznych filozofii aktualnych w danym momencie

I zawsze żyj tak, aby wszystkie oskarżenia przeciwko tobie były fałszywe.

Racjonalne uzasadnienia:

  • Brak długów podczas kryzysu ma być nie tyle dla naszego własnego dobra, ale by uchronić obwiniania o to naszego Pana,
  • Mamy dostęp do telewizji, Internetu i połączeń konferencyjnych; powinniśmy ich używać do rozmowy o Słowie Bożym,
  • Bóg postanowił sprowadzić Izraela z powrotem do ich ziemi (Amos 9:14-15); nie przeszkadzaj w tym procesie i zachęcaj ich do tego,
  • Poświęceni chrześcijanie przygotowują się do pełnienia funkcji kapłanów w czasie Tysiąclecia, aby pojednać świat z Bogiem, nie powinni zatem angażować się w sprawy przyziemne (2 Tym. 2:4).