The Herald
nr 2018/3

Na początku

Prorocy mniejsi – część druga

Choć ich zapisane przesłania były generalnie dość krótkie, to jednak trudno uznać 12 ostatnich proroctw Starego Testamentu za małoważne. Prorocy ci mówią o karze dla Judy i okolicznych narodów z powodu ich bałwochwalstwa i niesprawiedliwości. Opisują oni różnorodne aspekty Wielkiego Ucisku, albo inaczej mówiąc, wstrząsów, jakich Bóg użyje, aby doprowadzić do końca obecny zły świat. Prorokują oni o budowaniu duchowej świątyni Bożej (Chrystusa i kościoła) podczas Wieku Ewangelii, przyjściu Mesjasza i błogosławieństwach, które Mesjasz i świątynia przyniosą Judzie i całej ludzkości, gdy tylko Wielki Ucisk dobiegnie końca.

W aktualnym numerze naszego magazynu skupiamy się na posłannictwach następujących proroków: Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza.

Pierwszy artykuł, „Prorok poeta”, omawia ostatni fragment proroctwa Micheasza i jego poetycką wizję nadchodzących błogosławieństw Bożych dla Izraela i całej ludzkości.

„Proroctwo Nahuma na nasz dziś” to artykuł pokazujący w jaki sposób zapowiedź zburzenia i ukarania przez Boga Niniwy, które to wydarzenia należały wówczas jeszcze do przyszłości, opisuje przygotowania do czasu ucisku i Armagedonu.

Trzeci artykuł, „Habakkuk, nieznany prorok”, koncentruje się na odpowiedziach na dwa pytania, jakie prorok zadał Bogu: (1) Dlaczego zło w Judzie pozostaje bezkarne i (2) jak sprawiedliwy Bóg może użyć niegodziwych Babilończyków, jako narzędzie karania dla Judy, choć byli oni sprawiedliwsi od nich? Boża odpowiedź powinna nas zadowolić.

„Sofoniasz i czysty język” to analiza ostrzeżeń jakie Sofoniasz zapisał w kontekście Judy, ziemi filistyńskiej, Etiopii i Asyrii, a także przyczyn, dla których ostrzeżenia te mogły zmotywować króla Jozjasza do podjęcia reform w Judzie.

Następny artykuł, „Wypełnię ten dom chwałą”, opisuję słowa zachęty z jakimi Aggeusz zwracał się do Żydów, aby dokończyli odbudowę domu Bożego w Jerozolimie. Autor zwraca uwagę, że słowa te mają również swe zastosowanie do procesu budowy duchowej świątyni Bożej, Chrystusa i Kościoła, podczas Wieku Ewangelii.

„Osiem nocnych wizji Zachariasza” to rozważania nad tym, jak wizje proroka wskazują na różne cechy Bożego boskiego planu wieków i jego ostatecznego celu, jakim jest zaprowadzenie Królestwa pokoju i sprawiedliwości.

Ostatni artykuł „Kocham cię! Zapomniałeś?” analizuje dialog Boga z Izraelem na temat ich odstępstwa. Malachiasz prorokował również o przyjściu Mesjasza, który oczyści synów Lewiego (naśladowców Jezusa w czasie Wieku Ewangelii) i przyniesie uzdrowienie narodom w czasie swego ziemskiego Królestwa.

Niech te artykuły pomogą każdemu z nas lepiej zrozumieć życie i nauczanie tych Bożych proroków Boga.