The Herald
nr 2018/3

Dziś w proroctwach

Handel ludźmi

„Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność” – Łuk. 4:18.

Trzynasta poprawka wprowadzona ponad 150 lat temu do konstytucji Stanów Zjednoczonych uwolniła trzy miliony osób od fizycznego niewolnictwa. Jednak wg ostatnich szacunków, około 25 milionów ludzi na całym świecie żyje w warunkach nowożytnego niewolnictwa. Prowadzą oni życie, w którym ich prawa jako ludzi nie są szanowane. Sytuacja ta jest jasnym dowodem potrzeby położenia kresu tego procederu w skali całego świata.

Fundacja Walk Free przeprowadziła śledztwo zmierzające do ustalenia liczby osób uprowadzonych i traktowanych jak niewolników. Grupa Gallupa i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji pracują nad ich zlokalizowaniem, a następnie ustaleniem ich losu.

Wśród poczynionych ustaleń, znajdują się następujące wnioski:

  • 64% wszystkich zniewolonych osób trafia do pracy przymusowej, 19% jest wykorzystywanych seksualnie, a 16% staje się częścią systemu niewolnictwa sponsorowanego przez państwo.
  • Obszary gospodarki, w których najczęściej wykorzystuje się pracę niewolniczą, to prace domowe, budownictwo, produkcja i rolnictwo.
  • Ponad 50% mężczyzn i kobiet wykorzystywanych do niewolniczej pracy zmuszanych jest do tego za pomocą mechanizmu utrzymywania ich w stanie zadłużenia; przy czym ich odsetek w branżach wymienionych powyżej wacha się między 1% a 70% (wg Wikipedii, tzw. „niewola dłużna” to zobowiązanie osoby do pracy lub świadczenia usług jako zabezpieczenie spłaty zadłużenia lub innego zobowiązania, gdy nie ma perspektyw na faktyczne spłacenie długu; usługi wymagane do spłaty długu mogą być nieokreślone, podobnie jak sam czas trwania tych usług).
  • W raporcie sporządzonym w 2014 r. stwierdzono, że zyski płynące z pracy przymusowej wynoszą łącznie 42 miliardy dolarów rocznie, zaś wykorzystywanie seksualne przyniosło 99 miliardów dolarów zysków.
  • Współczesne niewolnictwo jest najbardziej widoczne w rejonie Azji i Pacyfiku, zaś handel ludźmi na obszarze Stanów Zjednoczonych stanowi około 5% całego zjawiska.

Niewolnictwo w Piśmie Świętym

Hebrajskie i greckie słowa tłumaczone jako „niewolnik” są również tłumaczone jako „sługa” (ebed, abad, shiphchah, amah, doulos, sundoulos, paidiske). Biblia opisuje dwa rodzaje niewolnictwa: stan służby lub niewolnictwa, w którym cżłowiek otrzymał wynagrodzenie za pracę oraz niewolę bez wynagrodzenia. W żadnym z tych przypadków niewolnictwo nie było związane z nabywaniem i sprzedawaniem osób jako własności.

Określenie „niewolnik” użyte w Efez. 6:5 w przekładzie m.in. Biblii Tysiąclecia, tj. „niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi” powinno być raczej tłumaczone jako „słudzy” (BW, BG), skoro zgodnie z Kol 4:1 otrzymywali oni pewną zapłatę: „panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie” (BT). Św. Paweł daje w ten sposób jasne instrukcje, że chrześcijańscy „panowie” winni traktować takich ludzi z szacunkiem i jak równych sobie. Ich pozycja społeczna czy forma zatrudnienia nie miała wpływu na ich pozycję w Chrystusie.

Apostoł umieścił handlarzy niewolnikami wśród najgorszych grzeszników w 1 Tym. 1:10 („porywacze” wg NAS, „złodzieje ludzi” wg RVIC). Prawo Mojżeszowe zawierał surowe przepisy skierowane przeciwko przymusowemu niewolnictwu: „Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć” (2 Moj. 21:16).

Wolność dla zniewolonych

Kiedy Jezus rozpoczynał swoją posługę, zacytował tekst przewodni tego artykułu pochodzący z proroctwa Izajasza i zapowiedział, że jego działalność przyniesie „jeńcom wyzwolenie”. Jego śmierć stanowiąca okup za Adama gwarantuje wolność zarówno dla tych, którzy znajdują się stanie fizycznego zniewolenia, jak i dla więźniów znacznie groźniejszego władcy – śmierci. Nikt, tak wolny jak i niewolnik – nie może jej uniknąć. „Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” (1 Kor. 15:22). W liście do Rzymian 8:19-23, apostoł Paweł stwierdza, że całe stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli śmierci. Ludzkość „z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych”; czeka na „nasienie” Abrahama, czyli skompletowanie i objawienie w chwale oblubienicy Chrystusowej, aby obiecane błogosławieństwa życia mogły popłynąć do wszystkich ludzi.

W czasie zmartwychwstania, Jezus uwolni wszystkich niewolników a Bóg Jahwe „wyprawi wszystkim ludom (…) ucztę z tłustych potraw”. „I zniszczy (…) zasłonę [niewiedzy i niewiary], rozpostartą nad wszystkimi ludami” (Izaj. 25:6-9). Poznanie Boga wypełni ziemię. W ten sposób „wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki”.

Wówczas „wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, i pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan. Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami” (Ps. 22:28-29).