The Herald
nr 2017/3

Na początku

Prorocy mniejsi

Choć treść ich proroctw, jaka przetrwała do naszych czasów na kartach Pisma Świętego jest stosunkowo krótka, to jednak przesłanie ostatnich 12 proroków Starego Testamentu trudno uznać za małoistotne. Ich proroctwa mówiły o karze, jaka spotka Izrael i Judę z powodu grzechów, bałwochwalstwa i niewierności wobec Boga. Ich proroctwa wskazywały również na wielką miłość Bożą do Izraela i na jego odrodzenie, a następnie błogosławienie w ramach Nowego Przymierza. Będzie to wypełnienie się pierwszej obietnicy Bożej danej Abrahamowi. Prorocy ci pisali również o grzechach i karach jakie miały dotknąć sąsiadów Izraela i całą ludzkość, szczególnie ze względu na surowe traktowanie Izraela. Mówili o czasie wielkiego ucisku, kiedy to Bóg miał zebrać narody na sąd właśnie za to surowe traktowanie. Ich proroctwa opisują zarówno przebieg, jak i uczestników tego wielkiego ucisku. Następnie, wskazują na czas błogosławieństw, prawdy, pokoju i bezpieczeństwa, którym zostanie objęta ludzkości na skutek ziemskiego królestwa Chrystusa.

Niniejsze wydanie skupia się na proroctwach Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza i Micheasza.

Pierwszy artykuł, „Prorok z niewierną żoną”, obejmuje krótką analizę księgi Ozeasza i opisuje postępowanie proroka z Gomer, jego niewierną żoną. Proroctwo to porównuje niewierność Gomer do niewierności Izraela wobec Boga, a także miłość Ozeasza do Gomer z wielką miłością Bożą do Izraela; oba te uczucia kończą się pozyskaniem jego adresata.

„Kara i zbawienie Izraela” to artykuł którego przedmiotem jest proroctwo Joela dotyczące kary, jaką Bóg dotknie Izrael, a następnie jego wybawienie i błogosławieństwo. Autor rozważa w nim również rolę wielkiej armii Pana i zgromadzenie narodów przeciwko Izraelowi, którego dziś jesteśmy  świadkami.

Trzeci artykuł, „Jestem pasterzem” skupia się na przesłaniu Amosa, którego Bóg powołał z pól i od stad, aby następnie uczynić go prorokiem Izraela. Amos opisuje grzechy i kary, jakie spadły na Izrael i narody sąsiednie, a także omawia obietnicę Bożą, zgodnie z którą przybytek Dawida zostanie ponownie odbudowany.

„Kara Edomu” to artykuł, w którym autor omawia proroctwo Abdiasza. Ten mąż Boży zapowiedział upadek i zniszczenie Edomu oraz chrześcijaństwa, pokazanego w Edomie.

Następny artykuł, „Prorok wbrew woli”, to analiza księgi Jonasza, w której znajdujemy relację z jego walki przeciwko Bożemu poleceniu aby iść z poselstwem do Niniwy oraz oporu proroka wobec demonstracji Bożego miłosierdzia względem Niniwy, w odpowiedzi na jej pokutę.

Ostatni artykuł, „Prorok poeta”, zajmuje się pierwszą połową księgi Micheasza. Autor zwraca uwagę na poetykę wypowiedzi proroka, za pomocą której opisuje sąd Boży i karę, jaka spadła na Izrael ze względu na ich bałwochwalstwo.

Niech artykuły tego numeru pomagają każdemu z nas lepiej docenić życie tych proroków Bożych oraz ich ponadczasowe przesłanie. Niech Boże relacje z Izraelem będą ostrzeżeniem dla każdego z nas, aby być wiernym Bogu.