The Herald
nr 2015/1

Dziś w proroctwach

Cuda medycyny?

Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością – Ps. 103:2-4.

Rozważmy kilka osiągnięć technologicznych, które zostały ostatnio wprowadzone w dziedzinie medycyny.

Pewien sprzedawca opon w Karolinie Północnej, lat sześćdziesiąt sześć, spędził większą część swojego życia w ciemnościach ze względu na barwnikowe zwyrodnienie siatkówki. Jest to stan chorobowy, który niszczy komórki fotoreceptorów w oku. Tymczasem niedawno otrzymał on tzw. „bioniczne oko” – system protezy siatkówki ARGUS II – skonstruowane w Duke Eye Center w Durham, które daje mu możliwość widzenia światła i rozróżniania obiektów przez kontrast.

Niemowlę w Denver nie przeżyłoby, gdyby lekarze w Szpitalu Dziecięcym w Kolorado nie zoperowali torbieli jego lewym płucu, zanim się urodziło. W czasie operacji wydobyli dziecko do połowy z łona matki, pozostawiając podłączoną pępowinę system podtrzymujący życie, podczas gdy sami przeprowadzili operację.

Polski mężczyzna, który został sparaliżowany w 2010 roku kiedy w wyniku ataku nożownika został przerwany jego rdzeń kręgowy, znów może chodzić o kulach. Stało się to możliwe w wyniku zabiegu chirurgicznego polegającego na pobraniu komórek osłaniających komórki węchowe (OEC) – wyspecjalizowanych komórek, które tworzą część zmysłu węchu – namnożeniu ich i przeszczepieniu ich do rdzenia kręgowego.

Nowa terapia lecznicza z wykorzystaniem kombinacji dwóch leków, które ponownie aktywują układ odpornościowy, została uznana za obiecującą metodę walki z  zaawansowanym czerniakiem – śmiertelnym rakiem skóry, który zazwyczaj prowadzi do śmierci w ciągu kilku miesięcy po diagnozie.

Postęp medycyny

Augustyn napisał dawno temu, „Cuda nie są sprzeczne z naturą; one tylko zaprzeczają temu, co wiemy o przyrodzie”. Do pewnego stopnia to, co wczoraj wydawało się być przejawem cudów, dziś uznawane jest za postęp. Niektóre z przejawów tego postępu w znaczący sposób zmieniły zrozumienie uleczalnych zachowań ludzkich. Przykładowo, zespół Tourette’a, uznawany obecnie za rzadkie zaburzenie neurologiczne leczone farmakologicznie, niegdyś było powszechnie uznawane za formę opętania, które było w odpowiedni sposób „leczone”.

W 1944 roku lekarze przeprowadzili pierwszą operację serca. W roku 2013, wykonano około 3500 przeszczepów serca. W 1900 roku ludzi zwykle czekała śmierć w wyniku zapalenia płuc, grypy, gruźlicy i zakażeń przewodu pokarmowego. Dziś szczepionki mogą leczyć zakażenia nawet wówczas, gdy zostaną podane po raz pierwszy już po pojawieniu się objawów choroby. Jak wskazano powyżej, efekty lecznicze występują nawet u pacjentów, którym wstrzyknięto ich własne komórki, bez zewnętrznej, inwazyjnej interwencji.

Medycyna poczyniła niesamowite postępy. Jednak lek na największego wroga człowieka, jakim jest śmierć, nigdy nie zostanie wynaleziony. Każdy nowy przełom w dziedzinie medycyny potwierdza jej trwałość. W ciągu ostatnich trzydziestu lat miało miejsce 38 udokumentowanych przypadków pacjentów, co do których stwierdzono zgon, a których organizmy podjęły następnie funkcje życiowe bez interwencji medycznej. Jako przyczynę takich zjawisk podaje się spontaniczne i niewyjaśnione podjęcie pracy przez mięsień sercowy po śmierci.

Zjawisko to nazywane jest Syndromem Łazarza. Niedawny film pt. „Lazarus Phenomenon” oparty został na kanwie dwóch takich przypadków, w celu pokazania doznań tzw. bliskiej śmierci i rzekomych wizji nieba i piekła. Prowadząc badania nad Syndromem Łazarza, jeden z autorów artykułu „The Lazarus phenomenon” z grudniowego wydania czasopisma The Journal of Royal Society of Medicine, rocznik 2007, doszedł do wniosku, który zgodny jest z naszym biblijnym zrozumieniem tej kwestii: „Jest bardzo ważne aby uświadomić sobie, że śmierć nie jest wydarzeniem, ale procesem (…) w czasie którego zawodzą różne organy wspierające ciągłość życia.”

Tysiącletnie Królestwo Chrystusa usunie choroby

Tysiącletnie królestwo Chrystusa, o którym mowa jest w Jego modelowej modlitwie (Mat. 6:10), pozostaje tajemnicą dla większości ludzi. Królestwo to wypełni ziemską część obietnicy danej Abrahamowi, dotyczącą błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi i przynosząc potomstwo tak liczne, „jak piasek na brzegu morza” (1 Moj. 22:17). Królestwo to będzie nowym niebem i nową ziemią, o których pisali Izajasz, Piotr i Jan (Izaj. 65:17, 2 Piotra 3:13, Obj. 21:1).

Ziemska część obietnicy danej Abrahamowi została powtórzona Jakubowi w 1 Moj. 28:13,14. Jego nasienie, albo inaczej mówiąc, potomstwo, zostało opisane w wersecie 14: „Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi”. Królestwo Chrystusa oparte na nowych zasadach regulujących relacje między Bogiem a ludźmi, tzw. Nowym Przymierzu, rozwinie potomstwo Jakuba w ten sposób, że obejmie wszystkich ludzi, rozszerzając się na całą ziemię.

Celem tego Królestwa jest przywrócenie człowiekowi wszystkiego, co zostało utracone w Edenie z powodu grzechu Adama. Restytucja przyniesie człowiekowi życie wieczne, doskonałe zdrowie, panowanie nad ziemią i stan synostwa względem Boga. Zasięg Królestwa Chrystusa obejmie cały świat. Wyzwolić całą ludzkość z więzienia śmierci Adamowej (Izaj. 42:7, 49:9, 61:1). Usunie wszelkie ziemskie rządy i królestwa, a następnie przekształci ludzkość w jeden naród święty (Ps. 2:9, Dan. 2:44, Obj. 2:27). Jego celem będzie nauczenie wszystkich o Bogu (Jer. 31:34, Izaj. 11:9, Hab. 2:14).

Moc Boża działajaća przez Chrystusa i Kościół naprawi wszystko, co jest zepsute. W pierwszym rzędzie, zasługa ofiary Chrystusa (okup za Adama) zostanie zastosowana w celu uwolnienia wszystkich ludzi od przekleństwa Adamowego. W ten sposób proces umierania i śmierć Adamowa dobiegną końca. Pozwoli to Chrystusowi i Kościołowi przywrócić do życia wszystkich znajdujących się w grobach, aby mogli usłyszeć słowo Pana i uczyć się sprawiedliwości (Jana 5: 28,29).

Zastosowanie zasługi Chrystusa spowoduje również uleczenie wszystkich chorób. Nikt nie powie, że jest chory, ponieważ jego winy zostaną odpuszczone (Izaj. 33:24). Fizyczne dolegliwości, które nękają ludzkość, takie jak paraliż, ślepota, infekcje, choroby serca lub wady genetyczne wszelkiego rodzaju, zostaną wyleczone, gdyż są one częścią przekleństwa Adamowego.

Ludzkość wyjdzie z grobu z ciałem, które zapewni Pan: fizycznie doskonały ciałem, niepodlegającym chorobom i fizycznym skutkom przekleństwa Adamowego (1 Kor. 15:38-40). Gdy przekleństwo to zostanie usunięte, każdy człowiek będzie w stanie w pełni zrozumieć i przekonać się do posłannictwa prawdy i sprawiedliwości. Co więcej, jeśli tylko będzie tego pragnąć z głębi serca, będzie w stanie zastosować to posłannictwo Królestwa w swoim życiu, aby postępować do Boga po Drodze Świętej (Izaj. 35:8).

Z drugiej strony, każdy człowiek wyjdzie z grobu wyposażony w ten sam upadły charakter, jaki rozwinął w tym życiu. Postawa, wartości, zachowanie i sposób myślenia będą niedoskonałe i samolubne, tak jak wówczas, kiedy nastąpiła śmierć. Zadaniem Królestwa będzie zmienić taki charakter i serce, przeobrazić je w charakter i serce doskonałego człowieka. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, gdy ludzie będą chcieli się uczyć i słuchać (Ezech. 11:19,20). W jaki sposób będzie to możliwe do osiągnięcia, nie naruszając wolnej woli człowieka?

Błogosławieństwa Królestwa

Gdy błogosławieństwa Królestwa, wyrażające ogrom wielkiej miłości Boga do człowieka, zostaną wylane na ludzkość, zmiękczą kamienne serca większości ludzi. Błogosławieństwa te są opisane przez Izajasza jako wielkie święto, jakiego ludzkość nigdy wcześniej nie widziała (Izaj. 25:6-8). W przeważającej części, reakcją na te błogosławieństwa będą słowa: „Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!” (Izaj. 25:9).

Królestwo przywróci ludziom charakter na podobieństwo charakteru Boga; wyposaży ich w serca, które będą doskonałe, pełne owoców ducha i boskiej miłości. Doświadczenie z grzechem nauczy każdego człowieka konsekwencji nieposłuszeństwa. Śmierci już więcej nie będzie, ponieważ z każdego serca dokładnie usunięte zostanie pragnienie nieposłuszeństwa. Ludzkość znów będzie panować nad ziemią – królestwem, które Bóg od niepamiętnych czasów przeznaczył dla człowieka (Ps. 8:5-8). Nie ma wątpliwości, że w takich warunkach wszyscy będą chwalić Boga, od którego pochodzą wszelkie błogosławieństwa (Ps. 67:3-7).