The Herald
nr 2014/4

Na początku

1914-2014

Mamy przywilej żyć w końcu Wieku Ewangelii, w czasie przejścia z królestwa tego świata do Królestwa Bożego. Jedną z ważnych części planu Bożego w zakresie nauczania ludzi było zezwolenie narodom pogańskim na sprawowanie władzy nad ziemią. Było to bolesne doświadczenie dla ludzi żyjących pod tą władzą.

„Nabuchodonozor i władza pogan” to analiza wizji danej przez Boga, a dotyczącej potężnego drzewa, które zostało wycięte. Nabuchodonozor miał stać się jak zwierzęta, jedząc trawę wraz ze zwierzętami polnymi. To doświadczenie przedstawia ucisk rządów pogan. Cel tego doświadczenia został omówiony z różnych perspektyw.

„Babilon Wielki w roku 1914 i 2014” opisuje starożytny Babilon jako obraz chrześcijaństwa. Tak jak starożytny Babilon został zniszczony w ciągu kilku etapów, tak i upadek pozaobrazowego Babilonu następuje w kilku etapach. Zanika on powoli aż do dnia dzisiejszego. W związku z tym na Chrześcijanach spoczywa szczególny obowiązek opuszczenia Babilonu, głoszenia Prawdy i obserwowania tego, co robi Pan.

„Wielkie proroctwo naszego Pana” to analiza Łuk. 21, gdzie zapisane mamy końcowe instrukcje przekazane przez Jezusa Jego naśladowcom dotyczące końca Wieku Żydowskiego, Jego obecności przy końcu Wieku Ewangelii, a także wydarzeń pomiędzy tymi punktami w czasie. W miarę jak obserwujemy wydarzenia zapowiedziane przez to proroctwo, mamy zgodnie z zachętą Jezusa podnosić nasze głowy, ponieważ zbliża się nasze odkupienie (Łuk. 21:28).

„Usunięcie pogan” opisuje proces, jakiego użył Bóg aby wybawić Izraela spod władzy pogan i obalić wszystkie pogańskie rządy, przygotowując nadejście Królestwa Bożego. W artykule tym zostały również omówione oczekiwania Badaczy Pisma Świętego w tym względzie, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.

„Izrael, w czasie wyznaczonym przez Ojca” to opis procesu odrodzenia narodu wybranego przez Boga. Wydarzenia takie jak Deklaracja Balfoura, rozwój syjonizmu, Holokaust i różne wojny, są omawiane w ich kontekście historycznym. Odrodzenie Izraela Pismo Święte łączy z długo oczekiwanymi czasami restytucji. Pismo Święte zachęca nas do wskazywania Izraelowi na proroctwa i zachęcania go do okazywania wiary w Boga.

Ostatni artykuł, „Odroczona wizja”, opisuje oczekiwania uczniów żyjących w czasie pierwszego przyjścia, którzy wierzyli, że Jezus już wówczas miał rozpocząć swoje królestwo. Jednak jego wypełnienie miało być odsunięte w czasie na wiele stuleci. Osiemnaście stuleci później Chrześcijanie mieli podobne oczekiwania. William Miller i Nelson Barbour nauczali o rychłym, widocznym i dramatycznym powrocie Pana. Te niezrealizowane oczekiwania doprowadziły do ​​dalszego studiowania Biblii, a jednocześnie zaowocowały jaśniejszym zrozumieniem proroctw. Jednak pomimo właściwego zrozumienia problematyki związanej z powrotem Pana, rozpoczęcie Królestwa nadal wydaje się być odroczone w czasie. Aktualnym napomnieniem pozostaje: „Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę; (…) Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” (Hebr. 10:23,25).

Z tymi szczerymi życzeniami wysyłamy niniejszy, rocznicowy numer naszego czasopisma.