The Herald
nr 2004/3

Ujrzy go wszelkie oko

Duchowy wzrok

„Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.” – Obj. 1:7

Ta obietnica jest zarówno dobrze znana, jak i wiarygodna; Chrześcijanie miewają jednak rozbieżne opinie co do sposobu jej zamierzonego wypełnienia. Czy mamy z niej rozumieć, jakoby Jezus miał się dosłownie ukazać ludziom na ziemi, czy też będzie „widziany” w sensie przenośnym – postrzegany na poziomie umysłowym?

Definicja Strong’a

Greckie słowo „ujrzeć” użyte w Objawieniu 1:7 wpisane jest do Konkordancji Strong’a jako 3700 – optomai [1] , jednak w tym fragmencie (z przyczyn gramatycznych) przeliterowane zostało – opsetai. Strong definiuje je jako „wpatrywać się (Np. w coś)” i przystępuje do odróżniania jego sensu od znaczenia innych słów wpisanych pod numerami 991, 1492, 2300, 2334 i 4648. Ponieważ ta definicja nie posiada wyraźnego znaczenia przenośnego, można przypuszczać, że przy tym założeniu sytuacja wymagałaby, aby Jezus był dosłownie widoczny. Byłby to jednak błędny wniosek z dwóch powodów.

Po pierwsze, w załączeniu do swej definicji, Strong podaje, że termin jest wykorzystywany jako „alternatywny dla 3708” – horaw [2][3] które to słowo zdefiniowane zostało jako „odpowiednio wpatrywać się w… (a tym samym) wyraźnie dostrzegać (dosłownie lub w przenośni)”. To stanowi argument, jakoby definicja optomai posiadała znaczenie przenośne.

Po drugie, dla pozostałych pięciu słów, o których wspomina wyjaśniając subtelne różnice w stosunku do optomai, Strong ściśle zaznacza przenośne znaczenie swoich definicji, jednak nigdy nie określa tej cechy, jako podstawy do odróżnienia od optomai. Oto przypomnienie komentarza Strong’a do słowa optomai, po którym następnie podaje definicje pozostałych pięciu słów: „… w ten sposób różni się ono od 991, które oznacza po prostu dobrowolną obserwację oraz od 1492, które wyraża jedynie mechaniczne, pasywne, czy też przypadkowe widzenie, podczas gdy 2300 i jego jeszcze bardziej stanowcze wydanie 2334 pokazuje szczery i poważny, jak również bardziej pogłębiony przegląd. 4648 oznacza z kolei obserwację z daleka.”

 

991  – blepw – „patrzeć na (dosłownie lub w przenośni)”

1492 – eidw – „właściwie widzieć (dosłownie lub w przenośni)” [4]

2300 – theaomai – „patrzeć na coś z bliska… postrzegać (dosłownie lub w przenośni)”

2334 – theorew – „być widzem, dostrzegać (dosłownie lub w przenośni)”

4648 – skopew – „wziąć coś na cel (ujrzeć/ spostrzec), patrzeć na (w przenośni)”

Jak wskazują poniższe teksty, Strong najwyraźniej ma rację dopuszczając przenośne znaczenie przytoczonych słów.

 

991   – Łuk. 8:10; Rzym. 7:23; 2 Kor. 7:8; Heb. 2:9 i 10:25

1492 – Dz. Ap. 15:6 i 28:26; 1 Kor. 13:2

2300 – Jan. 4:35

2334 – Jan. 4:19 i 12:19; Dz. Ap. 17:22 i 27:10; Heb. 7:4

3708 – Dz. Ap. 8:23; Jak. 2:24

4648 – Łuk. 11:35; Rzym. 16:17; 2 Kor. 4:18; Gal. 6:1; Fil. 2:4 i 3:17

Przenośne zastosowanie optomai

Przenośne znaczenie optomai wyjaśnione jest wyraźnie w Vine’s Expository Dictionary. „Optomai – widzieć (z ops – oko; porównaj ze słowami takimi jak optyczny, itd.)… (b) subiektywnie, w nawiązaniu do wewnętrznego wrażenia, czy duchowego doświadczenia” (strona 65, „pojawiać się”, element 6). Jest to szczególnie właściwe dla optomai zastosowanym w Obj. 1:7. Znaczenie przenośne jest również użyte w poniższych tekstach [5] .

W Jan. 1:51 – „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie (opsesthe) niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.” Z pewnością Jezusowi nie chodziło o to, że Natanael miałby dosłownie ujrzeć aniołów poruszających się w górę i w dół pomiędzy niebem, a ziemią.

W Mar. 14:61 i 62 – „Czy Ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? A Jezus rzekł: Jam jest; i ujrzycie (opsesthe) Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi.” Jezusowi z pewnością nie chodziło o to, że wrogo nastawiony i niewierzący arcykapłan do którego mówił, miałby dosłownie ujrzeć uwielbionego Jezusa w niebie, posiadającego moc i władzę.

W Łuk. 3:6 – „I ujrzą (opsetai) wszyscy ludzie zbawienie Boże.” Zbawienie jest czymś odczuwalnym, doświadczanym i dlatego dostrzeganym na poziomie umysłowym. W Izaj. 40:3 – 5 jest napisane: „I objawi się chwała Pańska, i ujrzy to (opsetai w Septuagincie) wszelkie ciało pospołu…” W Izaj. 40:5 dla określenia wyrazu „ujrzeć” zastosowane zostało hebrajskie słowo ra’ah – 7200 ze Strong’a: „pierwotne źródło ujrzeć – dosłownie lub w przenośni.”

Jan 3:36 – „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy (opsetai) żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.” Obecnie, żywot wieczny jest dostrzegany na poziomie umysłowym, a nie materialnym. Widzą go wiarą wszyscy wierzący, w przeciwieństwie do niewierzących, nad którymi ciąży gniew Boży.

Dz. Ap. 18:15 – „Skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, rozpatrzcie (opsesthe) to sami; ja nie chcę być sędzią w tych sprawach.” [Biblia Tysiąclecia] W tym wypadku chodzi o „patrzenie” w sensie przenośnym, a nie dosłownym.

Mat. 27: 4 i 24 – „Cóż nam do tego? Ty patrz (opse) swego.” „Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wy ujrzycie (opsesthe).” [Biblia Gdańska] Słowo „ujrzycie” (patrz: rozpatrzcie – powyżej) obarcza odpowiedzialnością innych. W tym sensie znaczenie dosłowne nie ma zastosowania.

Naturalnie, pogląd który dowodzi iż zapis Obj. 1:7 odnosi się do widzialnego przyjścia człowieka wśród obłoków, jest obarczony różnego rodzaju zarzutami, z których najmniejszym wydaje się nieprawdopodobny obraz miliardów ludzi równocześnie patrzących na schodzącego z niebios w pochmurny dzień człowieka normalnych rozmiarów.

Ujrzy go wszelkie oko

Co to znaczy „widzieć”?

Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko – Obj. 1:7.

Obietnica wskazana wersetem zacytowanym na wstępie dana została przez Jezusa. Chrześcijanie różnią się w opiniach jeżeli chodzi o sposób jej faktycznej realizacji. Czy mamy ją rozumieć w ten sposób, że Jezus zostanie fizycznie objawiony przed ludźmi na ziemi, czy może będzie on „widziany” w sensie przenośnym przez umysłowe zrozumienie?

Definicja

Greckie słowo przetłumaczone jako „ujrzy” w Obj. 1:7 to „optimai”, umieszczone w Konkordancji Stronga pod nr 3700 [Strong pod nr 3700 wylicza również „optanomai”. Pojawia się ono tylko w Dz. Ap. 1:3, gdzie forma „optanomenos” użyta została ze względów gramatycznych. Zgodnie z definicją Stronga, jest to wydłużona forma pierwotnego czasownika, w stronie zwrotnej. Konkordancja Younga wylicza to jednokrotne użycie na stronie 855, pkt. 6. Słownik Vine’a wymienia go pod czasownikiem „optano” na str. 65, pkt. 7; „optano” jest jedynym słowem greckim jakie zdefiniowane zostało w New Thayer’s Greek-English Lexicon pod nr 3700. Na pierwszym miejscu pod numerem 3700 w Englishman’s Greek Concordance wymieniono jedynie zapis Dz. Ap. 1:3. Pod drugim wpisem w Englishman’s Greek Concordance ujętych zostało 57 słów, tyle samo co w Konkordancji Stronga, choć użycie w Obj. 19:10 jest opisane jako pochodzące z 3708 (gdzie leksykony greki wskazują, że greckie „hora” pochodzi od „horao”)]. Słowo „optimai” w rozważanym fragmencie z powodów gramatycznych użyte jest w formie „opsetai”. Strong definiuje je jako „wpatrywać się w coś (np. szeroko otwartymi oczami, jak na coś szczególnego)”, a następnie wskazuje na różnice znaczeniowe między nim, a innymi słowami wyliczonymi pod nr 991, 1492, 2300, 2334 i 4648. Ponieważ ta definicja nie wspomina w wyraźny sposób znaczenia przenośnego, ktoś mógłby przypuszczać, że Jezus faktycznie będzie oglądany ziemskim wzrokiem. Wniosek taki nie byłby jednak poprawny z dwóch powodów.

  1. Zanim Strong podaje swoje definicje, wskazuje, że słowo to używane jest jako „forma od 3708”, czyli pochodna „horao”, które definiuje jako „wpatrywać się w coś, (a tym samym) rozeznawać (fizycznie lub umysłowo)” [w niniejszym tekście, litera „o” na końcu słów greckich oznacza literę omega, a nie omikron. Vine’s Expository Dictionary na stronie 65 w pkt. 6 pod słowem „pojawiać się” wskazuje, że „optomai” jest umieszczane w słownikach pod słowem „horao”, „widzieć”; z kolei Moulton’s 5th Edition, Concordance to the Greek Testament; T & T Clark, Scotland umieszcza wszystkie słowa pochodzące od „optomai” pod słowem „horao”, N3708]. Stwierdzenie to poszerza definicję „optomai” o znaczenie przenośne.
  2. W przypadku pięciu innych słów wymienionych przez Stronga, gdy wyjaśnia ich subtelne różnice w stosunku do „optomai”, autor wymienia znaczenie przenośne w podawanych definicjach, jednak w żadnym miejscu nie wskazuje, że na tym polega różnica w stosunku do „optomai”. Oto co na temat „optomai” mówi komentarz Stronga, zanim przechodzi do omówienia znaczeń pozostałych pięciu słów: „(…) w tym różni się od 991, które oznacza jedynie dobrowolne obserwowanie, od 1492 które oznacza jedynie mechaniczne, pasywne lub przypadkowe patrzenie; jeżeli chodzi natomiast o 2300 oraz jego bardziej stanowczą formę 2334 to oznacza ono szczere i bardziej trwałe badanie, zaś 4648 wskazuje na patrzenie z dystansu”.

991, blepo— „patrzeć na (dosłownie lub przenośnie)”

1492, eido – „właściwie oznacza widzieć” (dosłownie lub przenośnie)”

2300, theaomai — „przyglądać się z bliska na … dostrzegać (dosłownie lub przenośnie)”

2334, theoreo — „być widzem czegoś, dostrzegać (dosłownie lub przenośnie)”

4648, skopeo — „wycelować, spostrzec, to jest (przenośnie) patrzeć na”

Ma rację Strong wskazując na przenośny sens każdego z tych słów, gdyż dowodzą tego następujące zapisy, gdzie znaczenie takie jest niezbędne:

991— Łuk 8:10; Rzym. 7:23; 2 Kor. 7:8; Hebr. 2:9; 10:25.

1492—Dz. Ap. 15:6; 28:26; 1 Kor. 13:2.

2300—Jana 4:35.

2334—Jana 4:19; 12:19; Dz. Ap. 17:22; 27:10; Hebr. 7:4.

3708—Dz. Ap. 8:23; Jak. 2:24.

4648— Łuk. 11:35; Rzym. 16:17; 2 Kor. 4:18; Gal. 6:1; Filip. 2:4; 3:17.

Przenośne użycie „optomai”

Przenośne znaczenie „optomai” jest wyraźnie potwierdzone w Vine’s Expository Dictionary.

„Optomai, widzieć (od ‘ops’, oko, por. ‘optyczny’) (…) (b) subiektywnie, w odniesieniu do wewnętrznego wrażenia lub duchowego doświadczenia” (str. 65, „pojawiać się”, pkt. 6). Jest to szczególnie właściwe zastosowanie w przypadku Obj. 1:7. Jego przenośne znaczenie jest również użyte w następujących wersetach (pierwsze dwa są szczególnie bliskimi analogiami do Obj. 1:7):

  1. „Powiedział też do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie [„opsethe”] niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego” (Jan. 1:51). Jezus z pewnością nie miał na myśli tego, że Nataniel zobaczy w sposób dosłowny aniołów przemieszczających się między niebem a ziemią.
  2. „Czy Ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? A Jezus rzekł: Jam jest; i ujrzycie [„opsethe”] Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi” (Mar. 14:61-62). Jezus raczej nie miał na myśli tego, że wrogo nastawiony i niewierzący arcykapłan z którym właśnie rozmawiał zobaczy w sposób dosłowny uwielbionego Jezusa w niebie, sprawującego władzę.
  3. „I ujrzą [„opsetai”] wszyscy ludzie zbawienie Boże” (Łuk. 3:6). Zbawienie jest czymś, co się odczuwa, doświadcza a zatem rozpoznaje w sposób umysłowy. Źródłem tego zapisu jest Izaj. 40:3-5: „I objawi się chwała Pańska, i ujrzy [„opsetai” w Septuagincie] to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały”.
  4. „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy [„opsetai”] żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim” (Jan. 3:36). W obecnym czasie, to życie jest postrzegane jedynie rozumowo, a nie w sposób fizyczny. Dzisiejsi Chrześcijanie mogą mieć w nim udział jedynie przez wiarę, w przeciwieństwie do gniewu Bożego, który jest wylewany na niewierzących.
  5. „Lecz jeźli jest jaka gadka o słowach i o imionach i o zakonie waszym, sami tego patrzcie [„opsethe”]; albowiem ja tego sędzią być nie chcę” (Dz. Ap. 18:15, BG). Słowo to użyte zostało w tym miejscu jako synonim rozumowego rozważenia pewnej kwestii, a nie patrzenia się na coś.
  6. „A oni rzekli: Cóż nam do tego? ty ujrzysz! [„opse”] (…) Nie jestem ja winien krwi tego sprawiedliwego; wy ujrzycie [„opsethe”]” (Mat. 27:4,24, BG); „A oni rzekli: Cóż nam do tego? Ty patrz swego. (…) Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz” (Mat. 27:4,24, BW). Słowo „widzieć” (podobnie jak patrzeć, powyżej) niesie ze sobą znaczenie poniesienia odpowiedzialności. Nie chodzi tu o patrzenie na coś widzialnego.

1 Tym. 6:14-16

Jak w każdym studium Pisma Świętego, każde użycie słowa „widzieć” lub „patrzeć” powinno być interpretowane w harmonii nie tylko z bezpośrednim kontekstem, lecz w sposób zgodny z pozostałym natchnionym tekstem. Wersety z 1 Tym. 6:14-16 niosą ze sobą zamierzone znaczenie zapisu z Obj. 1:7. Bez względu czy chodzi tu o „jego czasy” (mowa o czasach „Pana naszego Jezusa Chrystusa”) lub „czasy objawienia” (por. Marshall Interlinear, mowa o czasach „objawienia”), to jednak to, co wówczas będzie objawione i zidentyfikowane pozostaje tym samym:

„Błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów [słowa „królów” i „panów” użyte w tym fragmencie są inaczej numerowane i mają inne znaczenia niż podobne słowa w liczbach mnogich w Obj. 17:14 i 19:16], jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może” to nasz Pan, Jezus Chrystus. Wszyscy inni królowie i panowie są władcami ziemskimi lub bóstwami zrodzonymi w ludzkiej wyobraźni, a zatem nie mają wiecznego życia. Ojciec został tutaj pominięty (w przeciwnym razie wynikałoby z tego tekstu, że Jezus nie ma nieśmiertelności). To właśnie o Jezusie apostoł mówi, że Go „nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może”. Tym samym, interpretowanie słów „ujrzy go wszelkie oko” (Obj. 1:7) w ten sposób, że ziemskim wzrokiem będzie można widzieć Jezusa, jest bezpośrednim zaprzeczeniem deklaracji apostoła Pawła z 1 Tym. 6:14-16.