The Herald
nr 2011/3

Na początku

Istotne szczegóły

Na okładce tego numeru znajduje się podobizna Ariusza, Chrześcijanina żyjącego w IV wieku naszej ery w Aleksandrii, w Egipcie. Nauczał on, że Jezus był Synem Bożym, a nie samym Bogiem. Jednakże inni Chrześcijanie, cieszący się politycznymi wpływami w jego czasach, preferowali koncepcję trynitarną głoszoną przez Atanazego, w związku z czym ekskomunikowali Ariusza. Prawda nigdy w historii nie była popularna; popularna nie jest ona również i dzisiaj. Właściwe zrozumienie natury Bożej i Jego planów dla ludzkości umiejscawia takiego Chrześcijanina poza głównym nurtem chrześcijańskiej teologii.

„Trójca” to artykuł bezpośrednio związany z historią Ariusza, który był prześladowany z powodu swoich przekonań. Wskazuje na harmonię zapisów Biblijnych, zgodnie z którymi Jezus jest Synem Bożym, a nie elementem trójosobowego bóstwa.

„Nieśmiertelność duszy” omawia błędy doktryny, której przyjęcie prowadzi do innych uchybień. Jej początki sięgają ogrodu Eden. Biblia jasno naucza, że dusza jest śmiertelna, umiera a w końcu zmartwychwstanie, w słusznym czasie przewidzianym przez Boga.

„Wieczna kara” to tytuł artykułu wyjaśniającego los tych, którzy umrą nie przyjąwszy Chrystusa. Mamy Biblijne zapewnienie przyszłej sposobności zbawienia oraz tego, że miłujący Bóg nie stworzył piekła aby w nim kogokolwiek torturować.

„Chrzest” to rozważania na temat Chrześcijańskiej nauki, która nie wydaje się być kontrowersyjna, choć istnieje wiele poglądów jej dotyczących. Z tych rozważań dowiemy się, jak wiele różnych interpretacji i tradycji może powstać na bazie zaledwie kilku wersetów.

„Nie pozostańmy w tyle” szczegółowo wyjaśnia doktrynę, która jest rozumiana na dwa sposoby: 1) Chrześcijanie mają przestrzegać Sabatu na wzór wiernych Żydów, albo 2) Chrześcijanie nie są objęci prawem Mojżesza, zaś Sabat wskazuje na nasze odpocznienie w zakończonym dziele Chrystusa.

„Teologia dobrobytu” jest dowodem na to, że zawsze można spodziewać się powstania nowych, kontrowersyjnych nauk. Chrześcijanie są nagradzani przez Boga, ale kiedy i gdzie? Czy mamy oczekiwać doczesnego dobrobytu, o którym naucza wielu popularnych ewangelistów, czy może raczej mamy rozwijać owoce i łaski ducha w oczekiwaniu na błogosławieństwa duchowe?

Sposób drugiego przyjścia Jezusa wyjaśniony jest we wnikliwym artykule zatytułowanym „Ujrzy Go wszelkie oko”. W końcu zaś, „Dziedzictwo poznania” wskazuje na szereg drogich nam prawd. Artykuł ten opublikowany był po raz pierwszy w roku 1947 i wskazuje, że podstawy naszej wiary są nie tylko zasadne, ale mogą być również powodem do radości z majestatu wielkiego Bożego Planu.