The Herald
nr 2010/1

Na początku

Boże przymierza

Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie – Efez. 2:12.

Boże przymierza są podstawą Jego planu zbawienia ludzkości. Za ich pomocą przedstawiał On swój niezachwiany zamiar wypełnienia danych przez siebie obietnic, przez przekształcenie ich w prawnie wiążące umowy. Bóg używał również przymierzy aby uczynić innych odpowiedzialnymi za zobowiązania, jakie na siebie przyjęli w ramach tych umów. Niektóre z nich miały charakter jednostronny, kiedy to Bóg przyrzekał podjąć pewne działania. Inne przymierza to umowy dwustronne i nakładają wymóg spełnienia określonych warunków dla otrzymania Bożych błogosławieństw.

Za pośrednictwem tych umów, Bóg dał naszym pierwszym rodzicom możliwość wiecznego życia obiecując, że nasienie Abrahamowe będzie jak „gwiazdy na niebie” oraz jak „piasek na brzegu morza” (1 Moj. 2:16,17; 22:17). Pewne typy i cienie Jego planu zbawienia zostały pokazane w Przymierzu Zakonu. Następnie, w ramach Przymierza Łaski (Hebr. 10:1, Gal. 3:16,29) Bóg rozwinął Chrystusa i Kościół jako wybawicieli ludzkości. Z kolei pod Nowym Przymierzem Bóg będzie błogosławił całej ludzkości (Hebr. 8:10-12).

Niniejsze wydanie czasopisma „The Herald” skupia się na przymierzach, jakie Bóg zawarł ze swym ludzkim stworzeniem. „Bądź posłuszny i żyj” opisuje przymierze posłuszeństwa, jakie Bóg zawarł z Adamem w ogrodzie Eden. „Przymierze tęczy” wyjaśnia, co doprowadziło do potopu i w jaki sposób Bóg obiecał Noemu, że nigdy nie zniszczy całej ludzkości potopem.

„Harmonia przymierzy” to artykuł pokazujący w jaki sposób przymierza zapewniające zbawienie ludzkości są wzajemnie powiązane. Boża obietnica błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi przez Przymierze Abrahamowe omówiona została w artykule „Błogosławione będą wszystkie narody”. Następnie zastanowimy się „Jaki był cel Zakonu?” i wskażemy, w jaki sposób Przymierze Zakonu miało być przewodnikiem Izraela do Chrystusa.

„Raduj się niepłodna” to artykuł. który pokazuje w jaki sposób obietnica duchowego nasienia w ramach przymierza Abrahamowego zaowocowała rozwinięciem się Chrystusa, Głowy i Ciała. Następnie, w rozważaniach „Uczynię przymierze nowe” wyjaśnimy, jak Nowe Przymierze przeobrazi całą ludzkość w ziemskich synów Bożych.

Wydanie niniejsze zakończymy studium 31 rozdziału proroctwa Jeremiasza, w którym prorok opisuje błogosławieństwa jakie Bóg przewidział dla wszystkich w ramach Nowego Przymierza.