The Herald
nr 2005/5

Zrozumieć proroctwa

Prorok Daniel a Objawienie św. Jana

Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. – 2 Piotr. 1:20

Księga Daniela zawiera wiele symbolicznych i proroczych obrazów, które stanowią przygotowanie dla wizji opisanych przez Jana Objawiciela1. Najbardziej znanymi wizjami opisanymi w księdze Daniela są: wizja uderzenia posągu ze snu Nabuchodonozora (rozdział 2), wizja czterech bestii (rozdział 7) oraz wizja barana i kozła (rozdział 8). Podane niżej interpretacje potwierdzone są znaleziskami archeologicznymi i wykopaliskami.

Rozdział 8 proroctwa Daniela identyfikuje dwurożnego barana ze wschodu z królestwem Medów i Persów, podczas gdy kozioł i jego wielki róg przedstawiać ma królestwo greckie (hebrajskie określenie Jawan, albo inaczej Ionia) oraz jego pierwszego wielkiego króla (Aleksander Wielki). Monety perskie i macedońskie pochodzące z tego okresu pokazują w jaki sposób każde z tych królestw wykorzystywało symbolikę zwierzęcą do zaprezentowania swej tożsamości (podobnie jak czynią to i dzisiejsze państwa)2.

Perski Baran (Baran z dwoma rogami… oznacza królów Medii i Persji. – Dan. 8:3,4,20)

Macedoński Kozioł (Kozioł miał pokaźny róg między oczami. Kozioł ten przedstawia króla Jawanu. – Dan. 8:5,21, BT)

Całkowite zwycięstwo Aleksandra Wielkiego nad imperium perskim przedstawione jest na kolejnej monecie, na której zwycięski róg wyrasta nad podbitym baranem.

Kozioł podbija Barana (Nie było nikogo, kto by wyrwał barana z jego [kozła] mocy. – Dan. 8:5-7)

Po śmierci Aleksandra Wielkiego i jego rodziny, królestwo podzielone zostało pomiędzy jego generałów: Kasandra (Macedonia), Ptolemeusza I (Egipt), Seleukusa I (Syria i Babilon) oraz Lizymacha (Tracja). Trakowie założyli Rzym, który stał się dominująca potęgą: „wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. A z jednego z nich wyrósł inny mały róg” (Dan. 8:8-9).

Rozdział 7 proroctwa Daniela opisuje kolejno cztery bestie, które łącznie miały (1+1+4+1=) 7 głów, poczynając od urzędu króla Babilonu. Miały one również (0+0+0+10=) 10 rogów, co odpowiada liczbie dziesięciu palców posągu Nabuchodonozora (Dan. 2:41,42), które z kolei bez wątpienia przedstawiają dziesięć plemion germańskich (hebr. Aszkenaz) jakie podbiły Cesarstwo Rzymskie.

Kolejne głowy, lub stolice imperiów, to:

  1. Babilon
  2. Medo – Persia
  3. Grecja: Pella/Macedonia
  4. Grecja: Aleksandria/Egipt
  5. Grecja: Antiochia/Syria
  6. Rzym (Cesarski) [czasy współczesne św. Janowi]
  7. Grecja: Konstantynopol/Tracja

 

W zapisie 12 rozdziału księgi Objawienia, znajdujemy opis smoka o siedmiu głowach zwieńczonych diademami. Smok stał się symbolem Rzymu Cesarskiego ok. roku 300 n.e. Miał on głowę wilka (symbol Tracji), zaś ciało węża.

Smok, symbol Cesarstwa Rzymskiego (Ogromny rudy smok. – Obj. 12:3)

Mniej więcej w tym samym czasie, cesarze rzymscy zaczęli nosić diademy zamiast samego wieńca laurowego jako symbolu zwycięstwa.

Cesarz Nerwa [w cesarskiej koronie], 96 – 98 n.e. (A na głowach ich coś jakby złote korony [wieńce laurowe]. – Obj. 9:7)

Cesarz Walens [w diademie królewskim], 364 – 378 n.e. (Siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów. – Obj. 12:3)

Dziewiętnastowieczna szkoła wyższego krytycyzmu twierdziła na tej podstawie, że pisma św. Jana nie mogły powstać przed późnym okresem trzeciego wieku n.e. Jednakże w dzisiejszej dobie dostępne są już nie tylko manuskrypty z III wieku (p47, p116), ale również manuskrypty zawierające treść Ewangelii św. Jana z II wieku n.e. (p52, p90). Co więcej, fakt pochodzenia wszystkich dwudziestu siedmiu ksiąg Nowego Testamentu z okresu I wieku n.e. jest dzisiaj powszechnie uznany, zarówno przez niewierzących, jak i teologów o umiarkowanej wierze.

Fakt, że potęga Imperium Rzymskiego znana była wiele stuleci przed jej rozkwitem, może być stwierdzony dzięki analizie mapy Włoch:

„Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. (…) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki” (Dan. 2:34,44).

Kamień (Sycylia) uderza w posąg ze snu Nabuchodonozora w jego stopy, przetrącając nogi Imperium Rzymskiego (Włochy). Kamień przedstawia Królestwo Mesjańskie, albo inaczej Tysiącletnie Królestwo Chrystusa, które w końcu przekształci się w Królestwo Boże, trwające wiecznie (Dan. 2:34,44).

Bestia opisana w 13 rozdziale Księgi Objawienia może być porównana ze zwierzętami ze snu Daniela, a to: lwem, niedźwiedziem, panterą; tym samym można uznać, iż będąc zwierzęciem niemożliwym do opisania przedstawia ona Imperium Rzymskie. Zwierzę to również miało siedem głów i dziesięć rogów, jednakże miejsce diademów zajęły rogi. Owe dziesięć rogów uosabiać może dziesięć plemion germańskich, które pokonały Imperium Rzymskie (w późniejszym okresie zwane Cesarstwem Zachodnim). Każde z nich otrzymało pozwolenie od Cesarza Cesarstwa Wschodniego na posługiwanie się diademem3: Herulowie, Ostrogoci i Lombardowie (wszystkie te trzy plemiona zostały w późniejszym okresie włączone do Włoch; por. Dan 7:8); Wandalowie (Sycylia i Północna Afryka), Swewowie (Portugalia), Wizygoci (Hiszpania), Frankowie (północna i zachodnia Francja), Burgundowie (południowo – wschodnia Francja), Almanowie (Niemcy) oraz Anglo – Sasi (Anglia).

Na poniższych ilustracjach symbol* następujący po imieniu oznacza Cesarza Wschodniorzymskiego, zaś ** wskazuje na króla plemiennego. Wszyscy noszą diademy.

Theodatus*, 534 – 536 n.e. (Ostrogoci)

Królowa Antharis**, 584 – 591 n.e. (Lombardowie)

Chlodwig**, 481 – 511 n.e. (Frankowie)

Odoaker*, 476 – 493 n.e. (Herulowie)

Hermenegilda**, 589 – 594 n.e. (Wizygoci)

Richiarius*, 448 – 456 n.e. (Swewowie)

Thrasamund**, 496 – 523 n.e. (Wandalowie)

Gonthram**, 561 – 592 n.e. (Burgundowie)

Theodebert**, 534 – 548 n.e. (Alemanowie)

Offa**, 755 – 794 n.e. (Anglo – Sasi)

„I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię” (Obj. 12:9). Cesarz Konstantyn i jego syn dali wyraz swemu zrozumieniu upadku pogańskiego Cesarstwa Rzymskiego, poprzez wybicie monet z wizerunkiem krzyża dominującego nad upadłym smokiem:

Konstantyn, 313 – 337 n.e.

Konstancjusz, 353 – 361 n.e.

Siedem głów i dziesięć rogów pojawia się po raz ostatni w zapisie 17 rozdziału Objawienia. Siedem gór wspomnianych jest w wersecie 9: „Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta”. Identyfikacji tych siedmiu wzgórz można również dokonać badając starożytne rzymskie monety.

Wespazjan, 69-79 A.D. [Czym Cesarski siedzący na siedmiu wzgórzach, dzierży władczy miecz wojny]

Medal z czasów papiestwa rzymskiego ukazuje Rzym podający kielich jako nauczyciel narodów. Przywodzi to na myśl wersety takie jak „Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię” (Jer. 51:7) oraz „A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu” (Obj. 17:4).

Papieski medal wybity w Rzymie z okazji jubileuszu. [Papieski Rzym, matka wszetecznic, podaje swój kielich.]

Rzymska potęga na krótko podupadła w latach 476 – 539 n.e. (Obj. 17:8,11). Świecka władza papieża wzrosła po tym, jak ariańscy Ostrogoci oblegli Rzym, a wschodniorzymski generał Belisariusz podjął za nimi pościg (po przesileniu letnim w roku 538). Zanim Belisariusz został odwołany do Konstantynopola (w czasie wiosennego porównania dnia z nocą w roku 540), papież przebywający w Rzymie stał się świeckim władcą ziemskim. Pod koniec tego stulecia, papież Grzegorz nakładał podatki, tworzył armie i negocjował z obcymi władzami. Stał się dominująca postacią polityczną swych czasów. Zaangażowanie papiestwa w losy królestw tego świata stało się od tej chwili faktem. Tym samym, Rzym jako Rzym papieski, stał się ósmą głową, choć w rzeczywistości było to ożywienie głowy szóstej.

Wnioski

Symbolika zawarta w księdze Objawienia i w proroctwie Daniela jest niezwykle spójna. Interpretacja stosowana w przypadku księgi Daniela z powodzeniem znajduje zastosowanie do zapisów Jana Objawiciela. Siedem głów to siedem wielkich, ogólnoświatowych imperiów, które kolejno dzierżą władzę nad Ludem Bożym oraz światem. Szóstą głową był Rzym, który sprawował władzę w czasach, gdy św. Jan pisał swe Objawienie: „Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać” (Obj. 17:10). Siódmą głową był Konstantynopol (politycznie – Rzym, lecz z punktu widzenia geograficznego – Tracja), w czasie panowania którego dziesięć rogów – dziesięć plemion Germańskich – obaliło Cesarstwo Zachodnie (całe państwo rozciągające się na zachód od wcześniejszego imperium greckiego). Odrodzenie się Rzymu pod postacią Rzymu papieskiego rozpoczęło się ok. roku 539 n.e. pod postacią małego rogu, a następnie przekształciło się w głowę ósmą.

W czasie Reformacji oraz Rewolucji Francuskiej, niektóre z rogów zaczęły zwracać się przeciwko Watykanowi (Obj. 17:16). Państwowy kościół Anglikański został stworzony na wzór państwowego kościoła Rzymskiego (ale głowa państwa zachowała rolę głowy kościoła, Obj. 13:11-17). Pod koniec 1260 lat (w przybliżeniu okres od 539 r. n.e. do 1799 r. n.e.), masy ludzkie zwróciły się przeciwko wszelkim formom Chrześcijaństwa, jednakże absolutne monarchie przekształciły się w monarchie konstytucyjne, angażując narody w proces sprawowania władzy (Obj. 12:15,16).

Można stąd wnioskować, że proroctwa z rozdziałów 12,13 oraz 17 wypełniały się na oczach ludzi żyjących w czasach rządów papiestwa i ery protestanckiej, natomiast zapisy z rozdziałów 14 i 18 będą wypełniać się przy końcu wieku Ewangelii.

Czego powinniśmy się spodziewać w najbliższych latach?

Wydarzenia dni ostatnich opisane są w 14 i 18 rozdziale księgi Objawienia, nie ma natomiast wzmianek o powrocie Chrystusa w rozdziałach 12,13 czy 17. Dziesięć rogów było najpierw widoczne w czasie panowania siódmej głowy, czyli Konstantynopola. Jednakże proroctwo Daniela pokazuje, że liczba rogów nie była stała; wzrasta ona z dziesięciu do jedenastu, a następnie spada do ośmiu w czasie powstania małego rogu z wielkimi roszczeniami. Opisywany okres miał miejsce na długo przed Reformacja. Tym samym, nie można się już spodziewać powstania światowego rządu opartego o europejskie narody chrześcijańskie.

Warto zauważyć, że gdy posąg ze snu Nabuchodonozora został uderzony, nie został odbudowany. Co więcej, „niegodziwiec” zostaje pokonany „blaskiem przyjścia”, podobnie jak śniegowy bałwan roztapia się w promieniach słońca (2 Tes. 2:8). Wobec tego, nie należy się spodziewać powstania innego państwa o zasięgu ogólnoświatowym przed atakiem Goga i Magoga na Izrael i Zachód w czasie Armagedonu (Ezech 38). Oczekiwania na najbliższe lata mogą być sprecyzowane przez zwrócenie uwagi na okoliczność, że ostatni dzień podzielony został na siedem części (Joz. 6:15,16), a następnie w drodze analizy ostatnich siedmiu plag egipskich i tych opisanych w księdze Objawienia4. W miarę jak lud Izraela gromadził się będzie w swej ziemi, zgodnie z zapisem Ezech. 37, można będzie obserwować gwałtowne zbliżanie się do siebie sił opisanych w 38 rozdziale proroctwa Ezechiela.

Bez względu na to, jak słaby lub przenikliwy jest nasz wzrok duchowy, umożliwiający zrozumienie proroctw, możemy być pewni, że Izrael „będzie z niego [z ucisku] wybawiony” (Jer. 30:7). Obietnica, którą Bóg potwierdził przysięgą, z całą pewnością się ziści, aby w Mesjaszu były „błogosławione wszystkie plemiona ziemi” (1 Moj. 28:14).