The Herald
nr 2005/5

Na początku

Obrzędy Starego Testamentu

Stary Testament opisuje wiele obrzędów, z których część związana była z Zakonem, część zaś znacznie go poprzedzała. Św. Paweł tak pisze o doświadczeniach, jakie spotkały naród Izraelski: „A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków” (1 Kor. 10:11). Z całą pewnością, ta sama zasada znajduje zastosowanie do wcześniejszych opisów, jakie znajdują się w Biblii. Oznacza to, że różnorodne obrzędy i porządki, jakie zostały tam ustanowione, zawierają w sobie lekcje o wartości duchowej i obrazowej.

Niniejsze wydanie otwiera artykuł „Przymierze obrzezki”, który opisuje obrzęd symbolizujący potrzebę pozbycia się ziemskich nieczystości. Artykuł zatytułowany „Ofiary przymierza” analizuje sposoby ratyfikacji przymierzy w Starym Testamencie, które były przestrzegane nie tylko przez ludzi, ale do których raczył się zniżać również i sam Stworzyciel, dając nam zapewnienie trwałości swych obietnic.

Jednym z przymierzy jakie zawarł Bóg, było przymierze z królem Dawidem. Jego znaczenie jest przedmiotem artykułu „Błogosławieństwo Dawida”. „Znaki przymierza” zajmuje się analizą różnych znaków lub emblematów, które towarzyszyły przymierzom zawieranym przez Boga z postaciami Starego Testamentu. Artykuł zatytułowany „Judaistyczny wpływ na kościół pierwotny” ukazuje sposób, w jaki starotestamentalne praktyki i tradycja judaistyczna wpływały na działanie zborów w pierwszych latach Wieku Ewangelii. Ostatnim artykułem w tej serii jest „Chrzest”, który pokazuje, że ta praktyka Wieku Ewangelii była przedstawiona na wiele wieków wcześniej przez przejście przez Morze Czerwone oraz potop.

Tematem zamykającym to wydanie będzie problem poruszony na łamach ostatniego numeru z 2004 roku, a mianowicie proroctwo z 17 rozdziału Księgi Objawienia, opisujące niewiastę siedzącą na zwierzęciu mającym siedem głów i dziesięć rogów. Dwa spojrzenia na ten temat to artykuły „Podstawa zrozumienia proroctw” oraz „Głowy i rogi”. Oba te artykuły zajmują powszechne stanowisko, że niewiasta tam opisana przedstawia Kościół Rzymskokatolicki, którego zmierzch opisany jest w tym proroctwie. Jednakże każdy z tych artykułów prezentuje inne wnioski w zakresie przedstawienia tegoż końca.

Mamy nadzieję, że niniejsze wydanie wywoła większe uznanie dla zapisów Starego Testamentu. Obyśmy tylko potrafili zachować jego wskazówki i napomnienia dla utrzymania się w czystości względem świata, radowania się zapewnieniami błogosławieństw zagwarantowanych przymierzami oraz cieszenia się wglądem w Boski Plan.