The Herald
nr 2004/2

Wielka Piramida

Na początku…

Spośród Siedmiu Cudów Świata, jedynie Wielka Piramida przetrwała do dziś. W Egipcie powstało około trzydzieści pięć piramid – wszystkie znajdują się po zachodniej stronie Nilu. Wielka Piramida jest największą ze wszystkich piramid egipskich; zajmuje niemalże 52.600 metrów kwadratowych powierzchni płaskowyżu gizyjskiego. Pierwotnie jej wysokość wynosiła 146 metrów, lecz dziś, pozbawiona wierzchołka – piramidionu – mierzy tylko 137 metrów.

Wielka Piramida – tak najprawdopodobniej wyglądała wkrótce po wzniesieniu

Duże zainteresowanie archeologów Wielką Piramidą spowodowane jest wyjątkowym charakterem tej budowli. Istnieje wiele teorii dotyczących celu powstania Wielkiej Piramidy, spośród których dominuje pogląd, iż jest to – podobnie jak pozostałe piramidy – grobowiec dla faraona. Założenie to nasuwa jednak wiele pytań. Dlaczego Komory zostały zbudowane wysoko ponad poziomem ziemi? Dlaczego na ścianach Piramidy nie ma hieroglifów opisujących historię i przeznaczenie budowli? Dlaczego w jednej komorze znalazły się działające kanały wentylacyjne – wyjątkowy element tej konstrukcji – a w drugiej komorze kanały te są nieczynne? Proponowane rozwiązania są w najlepszym wypadku dziwne. Wiedza i umiejętności na podstawie których Wielka Piramida została wzniesiona, pozwala niektórym Badaczom Pisma Świętego sądzić, że architektem tej niezwykłej konstrukcji jest Bóg. Wzniesiona na długo przed tym, jak Bóg przekazał Mojżeszowi Dziesięć Przykazań, Wielka Piramida stoi do dziś, jako niemy świadek Boskiego Planu. Jak kamienna przypowieść, Wielka Piramida „przemawia” bez słów.

W tym wydaniu „The Herald” przyglądamy się korytarzom i komorom znajdującym się wewnątrz Wielkiej Piramidy, odkrywając wspaniały przekaz Boga o Jego ostatecznym błogosławieństwie dla całej ludzkości. W Odległym objawieniu nastąpi ogólny przegląd tematu, który dostarczy tła dla dalszych rozważań. Kompleks w Gizie przedstawia Wielką Piramidę z punktu widzenia jej położenia. Kolejne artykuły szczegółowo analizują wszystkie istotne elementy znajdujące się wewnątrz Wielkiej Piramidy.

Rozważania podsumujemy zbadaniem – werset po wersecie – dziewiętnastego rozdziału z Księgi Izajasza. Rozdział ten zawiera zagadkowe odwołanie do ołtarza i słupa w ziemi Egipskiej. Chociaż Badacze Pisma Świętego mają bardzo różne zdania na temat roli i znaczenia Wielkiej Piramidy, to jednak istnienie tak wielu elementów, które łączą się w logiczną całość wskazuje na to, że jest mało prawdopodobnym, jakoby ta konsekwencja była jedynie zbiegiem okoliczności. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego wydania, nasi czytelnicy będą mieli lepszą perspektywę, aby dokonać własnej oceny.

Redakcja

Wielka Piramida dziś

Powyższa fotografia przedstawia Wielką Piramidę wynurzającą się z cienia; zdjęcie zostało zrobione z dziesiątego poziomu drugiej piramidy. Południowa i zachodnia ściana skąpane są w popołudniowym słońcu, wznosząc się w lazurowe niebo. Cień drugiej piramidy skrywa Muzeum Łodzi Słońca po południowej stronie Wielkiej Piramidy i zapewnia chłodne miejsce odpoczynku turystom. Zdjęcie to – po dokonaniu odpowiedniego retuszu – umieściliśmy na początku tej strony, aby uzmysłowić pierwotny wygląd Wielkiej Piramidy, gdy była jeszcze całkowicie pokryta lśniącym, białym kamieniem wapiennym. Starożytny pisarz Strabo tak opisuje ów pierwotny wygląd: „w swym dawnym kształcie, wyglądała jak budowla, która zstąpiła z nieba, nietknięta ludzką ręką”. Wielka Piramida zapewne wyglądała jak gwiazda na ziemi, odbijając słoneczne promienie. Niewątpliwie była widoczna ze znacznych odległości, służąc wędrowcom jako punkt orientacyjny. Możemy tylko sobie wyobrazić, jak mogła wyglądać oglądana z przestrzeni kosmicznej, skoro nawet dzisiaj, w swym o wiele uboższym stanie, jest wciąż widoczna na zdjęciach zrobionych przez członków załóg Promów Kosmicznych.